CİLMAYA

at adı. Əski oğuz dilindədir. Türk mifologi-yasına görə əfsanəvi qanadlı atdır.
CİHAD
CİNS