GENERALIZM

\[alm. Generalisation; fr. Gènèralisation; ing. Generalization; lat. Generalis – genel; osm. tr. tamim; ər. رٍُّ; tr. Genel\] tək – tək yaxud da xüsusi vəziyyıtlərdən ümumi bir qanunun, prinsipin çıxarılması.
FÜZULİ
GENESIZ