GENESIZ

\[yun. Genesis – mənşə, yaranma\] – ―G.‖ termini ilk dəfə qədim yunan mifologiyasında işlənmişdir.sonralar fəlsəfədə, həmçinin təbiəətşünaslıqda yayılmışdır.
GENERALIZM
GENETIKA