HAYLAMAQ

Səsləmək, çağırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İsabalı istədi haylasın, Dünya xanım qoymadı. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

HAYQIRMAQ
HAYTIMAQ

Значение слова в других словарях