İDÜGİ

Olduğu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇÜRMƏK
İFÇİN