Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LƏALİ

  ə. «lölö» c. incilər, dürlər

  Полностью »
 • LƏAMƏT

  ə. alçaqlıq, yaramazlıq, əclaflıq

  Полностью »
 • LƏB

  LƏB f. 1) dodaq; 2) qıraq, kənar, sahil. Ləbi-cuy arx qırağı; ləbi-dərya dəniz qırağı; ləbi-hövz hovuz kənarı

  Полностью »
 • LƏBALƏB

  f. «dodaqdan-dodağa» bax ləbbələb

  Полностью »
 • LƏBBADƏ

  ə. üstdən geyilən uzun paltar; xalat

  Полностью »
 • LƏBBEYK

  ə. çağırışa «bəli!», «hazıram!», «buyurun!» mənasında cavab; əmr sizindir, hazıram

  Полностью »
 • LƏBBEYKZƏN

  ə. və f. 1) ləbbeyk deyən; 2) m. hazır

  Полностью »
 • LƏBBƏLƏB

  f. ağızbaağız, dopdolu, ağzınacan dolu

  Полностью »
 • LƏBBƏSTƏ

  f. dodağı bağlı; sakit

  Полностью »
 • LƏBƏN

  ə. süd

  Полностью »
 • LƏBƏNİ

  ə. südə aid olan

  Полностью »
 • LƏBƏNİYYAT

  ə. «ləbəni» c. süd məhsulları; m. ağartı

  Полностью »
 • LƏBXƏND

  LƏBXƏND(Ə) f. dodaqucu gülmə, gülümsəmə

  Полностью »
 • LƏBXƏNDƏ

  LƏBXƏND(Ə) f. dodaqucu gülmə, gülümsəmə

  Полностью »
 • LƏBİB

  ə. ağıllı, müdrik, hikmətli

  Полностью »
 • LƏBLAB

  ə. sarmaşıq

  Полностью »
 • LƏBRİZ

  f. kənarlarından töküləcək qədər dolu

  Полностью »
 • LƏBS

  ə. 1) geymə; 2) iki şeyi bir-birindən fərqləndirməmə

  Полностью »
 • LƏBŞƏKƏR

  f. və ə. dodaqları şəkər kimi şirin

  Полностью »
 • LƏBTƏŞNƏ

  f. susuzluqdan dodaqları quruyan; susuz

  Полностью »
 • LƏC

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCAC

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCACƏT

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCƏN

  ə. lil, lehmə

  Полностью »
 • LƏCUC

  ə. tərs, inadkar, inadcıl

  Полностью »
 • LƏDA

  ə. nəzd, yan; əsna, vaxt

  Полностью »
 • LƏDUN

  ə. yan, nəzd

  Полностью »
 • LƏDUNİ

  LƏDUNİ1 ə. yandakı, yan(ın)da olan. LƏDUNİ2 ə. yerdə deyil, ilahi aləmdə olan; ilahi

  Полностью »
 • LƏDUNİYYAT

  ə. «ləduni» c. t. 1) ilahiyyat elmləri; 2) mistika; təsəvvüf; 3) bir işin örtülü, gizli tərəfi

  Полностью »
 • LƏƏLLA

  LƏƏLLA, LƏƏLLƏ ə. bəlkə, ola bilər ki

  Полностью »
 • LƏƏLLƏ

  LƏƏLLA, LƏƏLLƏ ə. bəlkə, ola bilər ki

  Полностью »
 • LƏFF

  ə. 1) sarıma, sarıq; 2) bükmə; boğçanın və s. içinə qoyma

  Полностью »
 • LƏFFAZ

  ə. çox danışan

  Полностью »
 • LƏFFƏN

  ə. sarıyaraq, sarınmış halda

  Полностью »
 • LƏFFÜ NƏŞR

  ə. «bükmə və yayma» klassik şeirdə sonrakı misralarda təyin, tamamlıq və xəbərlə tamamlanan sözlərin ilk misralarda işlədilməsi

  Полностью »
 • LƏFZ

  ə. 1) söz, kəlmə; 2) deyiliş, tələffüz

  Полностью »
 • LƏFZBƏLƏFZ

  ə. və f. və ə. kəlmə-kəlmə

  Полностью »
 • LƏFZƏ

  ə. tək bir söz

  Полностью »
 • LƏFZƏN

  ə. 1) hərfbəhərf , hərfən, eynən; 2) tam, tam mənasında

  Полностью »
 • LƏFZİ

  ə. 1) hərfi, eyni; 2) düz, əsil; 3) həqiqi, müstəqim, qeyri-məcası

  Полностью »
 • LƏGƏD

  f. təpik // şıllaq

  Полностью »
 • LƏĞM

  ə. yerin altı ilə qazılmış keçid; lağım

  Полностью »
 • LƏĞV

  LƏĞV1 ə. 1) boş söz, bihudə söz; 2) səhv, yanılma. LƏĞV2 aradan qaldırma, yox etmə

  Полностью »
 • LƏĞZAN

  f. sürüşən

  Полностью »
 • LƏĞZİDƏ

  f. sürüşmüş

  Полностью »
 • LƏĞZİŞ

  f. sürüşmə

  Полностью »
 • LƏH

  ə. 1) birisinin xeyrinə, yaxşılığına; 2) onun üçün

  Полностью »
 • LƏHAZ

  ə. baxım, baxış, nöqteyi-nəzər

  Полностью »
 • LƏHCƏ

  LƏHCƏ1 ə. 1) dil, danışıq; 2) dialekt; 3) danışıq üsulu, ifadə tərzi. LƏHCƏ2 ə. üz, çöhrə, sima

  Полностью »
 • LƏHD

  LƏH(Ə)D ə. qəbiristanlıqda ölü basdırılan quyu

  Полностью »