Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SIFIR

  ə. bax sifr1

  Полностью »
 • SIRF

  ə. bax sirf

  Полностью »
 • f. otuz

  Полностью »
 • SİB

  f. alma (meyvə). Sibi-zənəxdan 1) sevgilinin yanağında batıq yer; 2) m. çənə

  Полностью »
 • SİBA

  SİBA’ ə. «səb’i» c. yırtıcılar, vəhşi heyvanlar

  Полностью »
 • SİBĞ

  SİBĞ(Ə) ə. 1) boya, rəng; 2) səciyyə, xarakter; 3) fikir, rəy; 4) cərəyan; 5) din, məzhəb

  Полностью »
 • SİBĞƏ

  SİBĞ(Ə) ə. 1) boya, rəng; 2) səciyyə, xarakter; 3) fikir, rəy; 4) cərəyan; 5) din, məzhəb

  Полностью »
 • SİBQƏT

  ə. ötüb keçmə, qabaqlama

  Полностью »
 • SİBT

  ə. 1) nəvə; 2) nəsil; nəsil budağı

  Полностью »
 • SİBTİ

  ə. 1) nəslə aid olan; nəsli; 2) nəsilcə

  Полностью »
 • SİBYAN

  ə. «səbi» c. oğlanlar, yeniyetmələr

  Полностью »
 • SİCCİL

  ə. dəftərxana dəftəri; məhkəmə dəftəri

  Полностью »
 • SİCCİN

  ə. 1) cəhənnəm; 2) dustaq, məhbus

  Полностью »
 • SİCN

  ə. məhbəs, həbsxana

  Полностью »
 • SİDDİQ

  ə. lap doğru, lap düz

  Полностью »
 • SİDQ

  ə. 1) doğruluq, gerçəklik; 2) səmimilik, saflıq, ürək təmizliyi

  Полностью »
 • SİDR

  SİDR(Ə) ə. 1) Ərəbistan gilası; 2) həmin ağacın yarpaqlarından hazırlanan və yuyunarkən işlədilən maddə; ölünü yuyarkən işlədilən maddə

  Полностью »
 • SİDRƏ

  SİDR(Ə) ə. 1) Ərəbistan gilası; 2) həmin ağacın yarpaqlarından hazırlanan və yuyunarkən işlədilən maddə; ölünü yuyarkən işlədilən maddə

  Полностью »
 • SİDRƏTÜLMÜNTƏHA

  SİDR(ƏT)ÜLMÜNTƏHA ə. göyün yeddinci qatında təsvir olunan bir yerin adı

  Полностью »
 • SİDRÜLMÜNTƏHA

  SİDR(ƏT)ÜLMÜNTƏHA ə. göyün yeddinci qatında təsvir olunan bir yerin adı

  Полностью »
 • SİƏ

  ə. genişlik

  Полностью »
 • SİFAL

  SİFAL(Ə) ə. 1) saxsı; şirə, mina; 2) kirəmit

  Полностью »
 • SİFALƏ

  SİFAL(Ə) ə. 1) saxsı; şirə, mina; 2) kirəmit

  Полностью »
 • SİFARİŞ

  f. 1) tapşırma, tapşırıq vermə; 2) tapşırılmış iş, şey və s

  Полностью »
 • SİFAT

  ə. «sifət» c. 1) sifətlər; 2) keyfiyyətlər

  Полностью »
 • SİFƏT

  SİFƏT1 ə. 1) üz, çöhrə, bəniz; 2) keyfiyyət. SİFƏT2 ə. əşyanın necəliyini bildirən nitq hissəsi

  Полностью »
 • SİFLƏ

  ə. alçaq, tərbiyəsiz

  Полностью »
 • SİFR

  SİFR1 ə. 1) boş, içi boş şey; 2) sıfır. SİFR2 ə. 1) yazılmış, yazılı, kitab; 2) kitabın cildi və ya fəsli; 3) Tövratı təşkil edən beş kitabdan hər bir

  Полностью »
 • SİFRÜLYƏD

  ə. əliboş

  Полностью »
 • SİFTAH

  ə. siftə, alverin başlanğıcı

  Полностью »
 • SİGAL

  f. fikir, düşüncə

  Полностью »
 • SİĞAR

  ə. «səğir» c. 1) kiçik uşaqlar; balacalar; 2) yetimlər

  Полностью »
 • SİĞƏ

  ə. 1) qrammatikada: zamanca dəyişən felin formalarından hər biri; 2) şiələrdə: müvəqqəti evlənmə

  Полностью »
 • SİĞƏXAN

  ə. və f. siğə oxuyan, siğə kəsən

  Полностью »
 • SİĞƏR

  ə. kiçiklik

  Полностью »
 • SİHAM

  ə. «səhm» c. oxlar

  Полностью »
 • SİHHƏT

  SİHHƏT // SƏHHƏT ə. 1) sağlamlıq, cansağlığı; 2) gerçəklik, doğruluq. Səhhəti-vücud canın-başın sağ olsun (çimmiş adama söylənilən təbir)

  Полностью »
 • SİHHİ

  ə. 1) gigiyena; 2) təbabətə aid olan

  Полностью »
 • SİHHİYYƏ

  ə. səhiyyə və gigiyena xidməti

  Полностью »
 • SİHHİYYUN

  ə. «sihhi» c. t. gigiyenaçı

  Полностью »
 • SİX

  ə. şiş, kabab şişi

  Полностью »
 • SİKKƏ

  SİKKƏ1 ə. metal pul; metal pul üzərindəki damğa, naxış. SİKKƏ2 ə. mövləvi papağı

  Полностью »
 • SİKKƏKAN

  ə. və f. sikkənin qəlibini hazırlayan usta

  Полностью »
 • SİKKƏZƏN

  ə. və f. sikkə kəsən usta

  Полностью »
 • SİQƏ

  ə. xatircəmlik

  Полностью »
 • SİQLƏT

  ə. 1) ağırlıq; 2) m. sıxıntı, iztirab

  Полностью »
 • SİLAH

  ə. yaraq

  Полностью »
 • SİLAHDAR

  ə. və f. 1) silahlı, yaraqlı; 2) keçmişdə: mənsəb sahiblərinin silahlarını daşıyan və saxlayan xidmətçi

  Полностью »
 • SİLAHƏNDAZ

  ə. və f. tüfənglə silahlanmış əsgər

  Полностью »
 • SİLAHXANƏ

  ə. və f. silah qayıran və saxlanan yer

  Полностью »