Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • f. üç

  Полностью »
 • SƏADƏT

  ə. xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq

  Полностью »
 • SƏADƏTBƏXŞ

  ə. və f. bax səadətintisab

  Полностью »
 • SƏADƏTXANƏ

  ə. və f. əziz və hörmətli adamın evi

  Полностью »
 • SƏADƏTİNTİSAB

  ə. və f. bax səadətmənd

  Полностью »
 • SƏADƏTMƏND

  ə. və f. xoşbəxt, bəxtiyar

  Полностью »
 • SƏB

  SƏB’ ə. 1) vəhşi heyvan; 2) şir, aslan. SƏ’B ə. 1) sərt; 2) çətin

  Полностью »
 • SƏBA

  ə. meh, yel

  Полностью »
 • SƏBAB

  ə. gülsəba (çiçək)

  Полностью »
 • SƏBABƏT

  ə. aşiq olma; aşiqlik, sevmə

  Полностью »
 • SƏBAH

  ə. səhər

  Полностью »
 • SƏBAHƏT

  SƏBAHƏT1 ə. gözəllik, lətafət. SƏBAHƏT2 ə. üzmə; üzgüçülük

  Полностью »
 • SƏBAİK

  ə. «səbikə» c. bax səbayik

  Полностью »
 • SƏBARƏ

  f. üçüncü dəfə, üç kərə

  Полностью »
 • SƏBAT

  ə. işində, sözündə möhkəm olma, ilqarından dönməmə

  Полностью »
 • SƏBAVƏT

  ə. uşaqlıq dövrü; uşaqlıq

  Полностью »
 • SƏBAYA

  ə. «səbiyyə» c. həddi-büluğa çatmamış qız uşaqları

  Полностью »
 • SƏBAYİK

  ə. metal parçaları

  Полностью »
 • SƏBB

  ə. söymə, söyüş

  Полностью »
 • SƏBBABƏ

  ə. şəhadət barmağı

  Полностью »
 • SƏBBAH

  ə. suda üzən, üzgüçü

  Полностью »
 • SƏBƏ

  SƏB’(Ə) ə. yeddi

  Полностью »
 • SƏBƏB

  ə. 1) bir şeyin, hadisənin baş verməsinə yol açan başqa hadisə, şərait; 2) bəhanə, əsas, dəlil

  Полностью »
 • SƏBƏBİ

  ə. səbəbə aid olan, səbəblə əlaqədar olan

  Полностью »
 • SƏBƏBİYYƏT

  ə. səbəb olma

  Полностью »
 • SƏBƏBKAR

  ə. və f. səbəb olan (adam)

  Полностью »
 • SƏBƏQ

  ə. 1) dərs, təlim; 2) məktəbə yenicə gəlmiş uşağa verilən ilk dərs; 3) yarışda birincilik; 4) yarışda verilən mükafat

  Полностью »
 • SƏBƏQXAN

  ə. və f. dərs oxumağa yenicə başlayan; dərs oxuyan

  Полностью »
 • SƏBƏL

  ə. gözə pərdə gəlməsi (göz xəstəliyi)

  Полностью »
 • SƏBXAN

  SƏB’XAN ə. və f. Qur’anın yeddi hissəyə bölünmüş hissələrindən birini oxuyan

  Полностью »
 • SƏBİ

  SƏBİ1 ə. məğlub olmuş düşməndən əsir tutulub qul kimi satılan adam. SƏBİ2 ə. 1) həddi-büluğa çatmamış oğlan uşağı; 2) gənc, cavan; 3) uşaq

  Полностью »
 • SƏBİH

  ə. gözəl, şirin

  Полностью »
 • SƏBİKƏ

  ə. əridilib parça halında tökülmüş metal; külçə

  Полностью »
 • SƏBİL

  ə. 1) yol; 2) küçələrdə ehsan kimi paylanan su; ehsan kimi paylanan hər şey; 3) bax səbilxanə

  Полностью »
 • SƏBİLXANƏ

  ə. və f. yol üstündə savab üçün su saxlanan bina

  Полностью »
 • SƏBİN

  SƏB’İN ə. bax səb’un

  Полностью »
 • SƏBİR

  ə. 1) tələsməmə, təmkinli olma; 2) asqırma

  Полностью »
 • SƏBİYYƏ

  ə. həddi-büluğa çatmamış qız uşağı

  Полностью »
 • SƏBK

  ə. 1) metalı əridib qəlibə tökmə; 2) ədəbiyyatşünaslıqda: üslub, səpki

  Полностью »
 • SƏBQ

  SƏBQ(ƏT) ə. önə keçmə, ötüb keçmə, ötmə

  Полностью »
 • SƏBQƏT

  SƏBQ(ƏT) ə. önə keçmə, ötüb keçmə, ötmə

  Полностью »
 • SƏBLA

  SƏBLA’ ə. uzunkirpik (göz haqqında)

  Полностью »
 • SƏBT

  SƏBT1 ə. qeyd etmə, yazma, yazıb qeyd etmə. SƏBT2 ə. bax yövmüssəbt

  Полностью »
 • SƏBU

  f. bardaq, küp, kuzə

  Полностью »
 • SƏBUH

  ə. sübh içilən şərab

  Полностью »
 • SƏBUHİ

  ə. sübhə aid olan, sübh içilən şərabla əlaqədar olan

  Полностью »
 • SƏBUKEŞ

  f. 1) bardaq daşıyan, kuzə aparan; 2) m. daima sərxoş olan

  Полностью »
 • SƏBUN

  SƏB’UN ə. yetmiş // yetmişinci

  Полностью »
 • SƏBUR

  ə. çox səbirli, çox dözümlü

  Полностью »
 • SƏBÜK

  f. 1) yüngül; 2) iti, yüngülayaq, cəld; 3) m. yüngül, axmaq (adam haqqında)

  Полностью »