Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ZÜABƏ

  ə. saç, zülf

  Полностью »
 • ZÜAF

  ə. dərhal öldürən, əlüstü həlak edən

  Полностью »
 • ZÜBAB

  ə. milçək

  Полностью »
 • ZÜBD

  ə. yağ, kərə yağı. ZÜBDƏə. 1) yağ; 2) qaymaq; 3) mahiyyət

  Полностью »
 • ZÜCAC

  ə. şüşə; şüşə qab

  Полностью »
 • ZÜCACİ

  ə. şüşəyə aid olan; şüşə qaba aid olan

  Полностью »
 • ZÜCRƏ

  ZÜCRƏ(T) ə. incitmə

  Полностью »
 • ZÜCRƏT

  ZÜCRƏ(T) ə. incitmə

  Полностью »
 • ZÜCUD

  ə. səxavət sahibi, səxavətli

  Полностью »
 • ZÜƏFA

  ZÜƏFA’ ə. «zəif» c. zəiflər

  Полностью »
 • ZÜFƏNN

  ə. 1) bax züfünün (1-ci mənada); 2) çoxbilmiş; 3) mütəxəssis

  Полностью »
 • ZÜFƏZL

  ə. fəzilətli, bilikli

  Полностью »
 • ZÜFÜNUN

  ə. 1) bir çox elmləri bilən; 2) çox ağıllı və məlumatlı adam; alim

  Полностью »
 • ZÜHA

  ə. 1) səhər çağı, səhər; 2) Günəş işığı

  Полностью »
 • ZÜHEYR

  ə. kiçik çiçək

  Полностью »
 • ZÜHƏL

  ə. Saturn (planet)

  Полностью »
 • ZÜHƏYAT

  ə. diri, canlı

  Полностью »
 • ZÜHİMMƏT

  ə. hümmətli; qeyrətli, çalışqan

  Полностью »
 • ZÜHUL

  ə. qəsdən və ya çox məşğul olduğu üçün unutma

  Полностью »
 • ZÜHUR

  ə. zahir olma, meydana çıxma; əmələ gəlmə, hasil olma

  Полностью »
 • ZÜHURAT

  ə. «zühur» c. göz önündə olan şeylər, zahirdə olanlar

  Полностью »
 • ZÜHURİ

  ə. göz önündə olana aid

  Полностью »
 • ZÜXRÜF

  ə. çox parlaq, lakin qiymətsiz bəzək

  Полностью »
 • ZÜKAM

  ə. zökəm

  Полностью »
 • ZÜKUR

  ZÜKUR1 ə. «zəkər» c. 1) erkəklər; 2) kişilər. ZÜKUR2 ə. «zikr» c. zikrlər

  Полностью »
 • ZÜQAFİYƏTEYN

  ə. hər misrası qoşa qafiyəli şeir

  Полностью »
 • ZÜQİYMƏT

  ə. çox baha olan; qiymətli; bahalı

  Полностью »
 • ZÜLAL

  ə. 1) saf, dadlı su; 2) mürəkkəb üzvi maddələrdən biri; yumurta ağı maddəsi. Zülali-kövsər kövsər bulağının saf və dadlı suyu

  Полностью »
 • ZÜLALİ

  ə. yumurta ağı maddəsindən olan

  Полностью »
 • ZÜLCƏLAL

  ə. cəlallı, calal sahibi

  Полностью »
 • ZÜLF

  f. 1) saç, tel; 2) üzün iki tərəfindən sallanan hörük(lər). Zulfi-düta qoşa hörük, iki tərəfə ayrılmış saç; zülfi-girehgir buruq-buruq saç; zülfi-pəri

  Полностью »
 • ZÜLFEYN

  f. və ə. iki hörük

  Полностью »
 • ZÜLFİQAR

  ə. «iki fəqərəli» 1) ikiağızlı, ikitiyəli qılınc; 2) İmam Əlinin qılıncının adı

  Полностью »
 • ZÜLHƏYATEYN

  ə. «iki həyatı olan» bax zülməaşeyn

  Полностью »
 • ZÜLHİCCƏ

  ə. ərəb qəməri təqviminin həcc mərasiminin icra olunan ayı

  Полностью »
 • ZÜLQƏDƏ

  ZÜLQƏ’DƏ ə. ərəb qəməri təqviminin on birinci ayı

  Полностью »
 • ZÜLQƏRNEYN

  ə. 1) ikibuynuzlu; 2) iki əsrdə yaşamış adam

  Полностью »
 • ZÜLL

  ə. 1) alçaqlıq, zəlillik, rəzalət, xarlıq; 2) zəhmət, əziyyət; 3) rüsvayçılıq, biabırçılıq

  Полностью »
 • ZÜLLAM

  ə. çox zülm edən, lap zalım

  Полностью »
 • ZÜLLİSANEYN

  ə. ikidilli (iki dil bilən adam və ya iki dildə yazılmış əsər)

  Полностью »
 • ZÜLM

  ə. işgəncə, əzab, incitmə

  Полностью »
 • ZÜLMABAD

  ə. və f. 1) zülm yeri, haqsızlıq və ədalətsizliklə dolu yer; 2) m. bu dünya

  Полностью »
 • ZÜLMAT

  ə. «zülmət» c. 1) zülmətlər, qaranlıqlar; 2) t. əfsanəvi dirilik suyunun olduğu qaranlıq dünya

  Полностью »
 • ZÜLMATİ

  ə. qaranlıq olan; qaranlıq

  Полностью »
 • ZÜLMƏAŞEYN

  ə. «iki həyatlı» suda-quruda yaşayan(lar)

  Полностью »
 • ZÜLMƏN

  ə. zülmlə, zülm edərək

  Полностью »
 • ZÜLMƏNN

  ə. ehsan edən, yaxşılıq edən, kərəm sahibi

  Полностью »
 • ZÜLMƏT

  ə. qaranlıq. Zülməti-zülf zülfün qaralığı, saçın qaralığı

  Полностью »
 • ZÜLMƏTXANƏ

  ə. və f. 1) qaranlıq ev, çox qaranlıq olan yer; 2) m. zülmün tüğyan etdiyi yer

  Полностью »
 • ZÜLMƏTKƏDƏ

  ə. və f. 1) zülmət evi, çox qaranlıq ev; 2) m. haqsızlıq yeri

  Полностью »