Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ZONCÜMLƏ

  f. və ə. «əz an cümlə» birləşməsinin ixtisar şəkli o cümlədən

  Полностью »
 • ZOR

  f. bax zur1

  Полностью »
 • ZORƏN

  f. bax zurən

  Полностью »
 • ZORXANƏ

  f. əsasən ağırlıqqaldırma, güləş və s. ilə məşğul olmaq üçün yer

  Полностью »
 • ZÖHD

  ə. 1) dinin qadağan etdiyi işlərdən və şeylərdən çəkinmə; 2) vaxtını ibadətə sərf etmə; tərki-dünyalıq // zahidlik

  Полностью »
 • ZÖHHAD

  ə. «zahid» c. zahidlər

  Полностью »
 • ZÖHHAK

  ə. İran əsatirində Dəmirçi Gavənin məğlub etdiyi zalım və qaniçən padşahın adından 1) m. çox gülən, güləyən adam; 2) m

  Полностью »
 • ZÖHR

  ə. günorta

  Полностью »
 • ZÖHRƏ

  ə. 1) Karvanqıran, Venera (planet); 2) eşq ilahəsi

  Полностью »
 • ZÖHRƏCƏBİN

  f. «zöhrə alınlı» m. gözəl, göyçək

  Полностью »
 • ZÖHRƏVİ

  ə. əsasən tənasül yolu ilə yoluxan (xəstəlik haqqında); dəri xəstəliyi

  Полностью »
 • ZÖV

  ZÖV’ ə. bax zu’

  Полностью »
 • ZÖVİ

  ZÖV’İ ə. bax zui

  Полностью »
 • ZÖVQ

  ə. 1) dad, ləzzət; 2) beş duyğudan biri olan dadbilmə duyğusu; 3) ləzzət alma, həzz alma; 4) əyləncə, kef; 5) həvəs

  Полностью »
 • ZÖVQAVƏR

  ə. və f. zövq gətirən; ürəkaçan

  Полностью »
 • ZÖVQƏFZA

  ə. və f. zövq artıran, kef verən; əyləncəli

  Полностью »
 • ZÖVQİYYAT

  ə. «zövq» c. t. 1) estetik zövq; 2) estetika

  Полностью »
 • ZÖVQMƏND

  ə. və f. zövq sahibi; zövqlü, nəşəli

  Полностью »
 • ZÖVQÜ SƏFA

  ZÖVQÜ SƏFA’ ə. zövq və səfa

  Полностью »
 • ZÖVQYAB

  ə. və f. zövq alan, həzz alan, ləzzət duyan

  Полностью »
 • ZÖVRƏQ

  ə. qayıq. Zövrəqi-həyat «həyat qayığı» m. insan bədəni, insan vücudu

  Полностью »
 • ZÖVZA

  ZÖVZA’ ə. 1) məşəl; 2) çığır-bağır, hay-küy, səs-küy, küy-kələk

  Полностью »
 • ZU

  ZU’ ə. işıq, nur, aydınlıq

  Полностью »
 • ZUD

  f. tez, tələsik

  Полностью »
 • ZUİ

  ə. işığa mənsub, aydınlığa məxsus olan

  Полностью »
 • ZUR

  ZUR1 f. güc, qüvvə. Zuri-bazu qol gücü. ZUR2 ə. riya, yalan

  Полностью »
 • ZURAVƏR

  f. 1) güc gətirən, güc verən; gücləndirən; 2) qüvvətli, güclü, zorlu

  Полностью »
 • ZURBAZ

  f. ağırlıqqaldıran (idmançı)

  Полностью »
 • ZURBAZİ

  f. ağırlıqqaldırma (idman növü)

  Полностью »
 • ZURƏN

  f. 1) zor gücünə; zorla, güclə; 2) əlacsızlıqdan

  Полностью »
 • ZURMƏND

  f. güclü, qüvvətli, zorlu

  Полностью »
 • ZUZƏ

  f. zingilti, ulama

  Полностью »
 • ZÜABƏ

  ə. saç, zülf

  Полностью »
 • ZÜAF

  ə. dərhal öldürən, əlüstü həlak edən

  Полностью »
 • ZÜBAB

  ə. milçək

  Полностью »
 • ZÜBD

  ə. yağ, kərə yağı. ZÜBDƏə. 1) yağ; 2) qaymaq; 3) mahiyyət

  Полностью »
 • ZÜCAC

  ə. şüşə; şüşə qab

  Полностью »
 • ZÜCACİ

  ə. şüşəyə aid olan; şüşə qaba aid olan

  Полностью »
 • ZÜCRƏ

  ZÜCRƏ(T) ə. incitmə

  Полностью »
 • ZÜCRƏT

  ZÜCRƏ(T) ə. incitmə

  Полностью »
 • ZÜCUD

  ə. səxavət sahibi, səxavətli

  Полностью »
 • ZÜƏFA

  ZÜƏFA’ ə. «zəif» c. zəiflər

  Полностью »
 • ZÜFƏNN

  ə. 1) bax züfünün (1-ci mənada); 2) çoxbilmiş; 3) mütəxəssis

  Полностью »
 • ZÜFƏZL

  ə. fəzilətli, bilikli

  Полностью »
 • ZÜFÜNUN

  ə. 1) bir çox elmləri bilən; 2) çox ağıllı və məlumatlı adam; alim

  Полностью »
 • ZÜHA

  ə. 1) səhər çağı, səhər; 2) Günəş işığı

  Полностью »
 • ZÜHEYR

  ə. kiçik çiçək

  Полностью »
 • ZÜHƏL

  ə. Saturn (planet)

  Полностью »
 • ZÜHƏYAT

  ə. diri, canlı

  Полностью »
 • ZÜHİMMƏT

  ə. hümmətli; qeyrətli, çalışqan

  Полностью »