Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЙ

  nida ay, ey; ya; ай Аллагь! ey Allah!

  Tam oxu »
 • АЙ-АЙ

  nida ay; ay, ay, ay.

  Tam oxu »
 • АЙ-ГЬАЙ

  ay-hay, hay-hay (istehza, rişxəndlik bildirir).

  Tam oxu »
 • АЙВАН

  (-ди, -да, -ар) eyvan; айвандин eyvan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АЙГЪУР

  ayqır (döllük erkək at).

  Tam oxu »
 • АЙГЬА

  nida ay-hay! (kinayə, istehza, narazılıq ifadə edir).

  Tam oxu »
 • АЙГЬАМ

  (-ди, -да, -ар) eyham, ikimənalı (üstüörtülü) söz (ifadə); işarə; айгьам авун eyham etmək, kinayəli, üstüörtülü söz demək, işarə vurmaq

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНА

  ara s. 1. eyhana, işdir, birdən, olmaya; 2. əgər təsadüfən; əhyana, əgər, hərgah, şayəd.

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТ

  1. rişxənd, istehza; masqara, ələ salma, dolama, gülmə; 2. məc. zarafat, hənək; айгьанат авун bax айгьанатун

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТДАЛДИ

  zərf 1. rişxəndlə, istehza ilə, masqara ilə, ələ salaraq; 2. zarafatla, zarafatyana, zarafatca.

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТУН

  (-из, -на, -а) f. 1. rişxənd eləmək, ələ salmaq, lağa qoymaq; masqaraya qoymaq, dolamaq; 2. məc. zarafat etmək, zarafatlaşmaq, hənəkləşmək

  Tam oxu »
 • АЙИБ

  (-ди, -да, -ар) 1. ayıb, eyib; айиб гаф eyib söz; 2. eyib, qüsur, nöqsan; гьар таватдик са айиб жеда

  Tam oxu »
 • АЙИБАР

  (-ри, -ра) c. dan. abır, bədənin məhrəm (örtülü, ayıb) yerləri; cinsiyyət üzvləri (əzaları).

  Tam oxu »
 • АЙИБУН

  (-из, -на, -а) f. 1. eyib eləmək, eyibləmək, danlamaq, pisləmək, qınamaq, təqsirləndirmək; ayıblamaq (dan

  Tam oxu »
 • АЙИН

  ayin; ibadət.

  Tam oxu »
 • АЙНАЯР

  (-йри, -йра) yaln. c. eynək, gözlük, çeşmək.

  Tam oxu »
 • АЙРУПАЛАН

  bax аэроплан.

  Tam oxu »
 • АЙСА

  uğursuz, bəxti gətirməyən.

  Tam oxu »
 • АЙХЬ-УЙХЬ

  ax-uf, ah-vay; айхь-уйхь авун ah-uf etmək, ah vay etmək, daim sızlamaq, daim inləmək, daim şikayət etmək

  Tam oxu »
 • АКА

  (-ди, -да, -яр) 1. xüs. aka (üstündə xörək bişirmək, həmçinin çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən kiçik təndir növü); 2

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qarışdırmaq; qatmaq; 2. məc. fitnə fəsad salmaq, təfriqə salmaq, qarışıqlıq salmaq; араяр акадарун aranı qarışdırmaq; 3

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  [аккадарун] (-из, -на, -а) f. 1. baxmamaq, başlı-başına buraxmaq, fikir verməmək; bax акӀадарун (2,3); 2

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  akademik.

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya.

  Tam oxu »
 • АКАДУН

  (-из, -на, акад) f. yağmağa başlamaq, başlanmaq; марф акадна yağış başlandı.

  Tam oxu »
 • АКАЙ

  хьун [аккай хьун] bax гьай хьун.

  Tam oxu »
 • АКАКЬУН

  (-из, -на, акакь): * гуж акакьун bax гуж (гуж агакьун); тӀем акакьун bax тӀем.

  Tam oxu »
 • АКАЛ

  хьун f. 1. qoşulmaq, birləşmək, qatılmaq; акал хьана фин qoşulub getmək (yol gedən dəstəyə və s.); 2

  Tam oxu »
 • АКАЛ

  bax гьакал.

  Tam oxu »
 • АКАЛАН¹

  1. iynənin (qıyığın) gözünə sap keçirtmək üçün alət; 2. dan. paltarasan, asılqan.

  Tam oxu »
 • АКАЛАН²

  dan. 1. bağlayıcı; 2. bax аффикс.

  Tam oxu »
 • АКАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. keçirmək, düzmək; гъалунихъ хтар акалун muncuqları ipə keçirmək; 2. bitişdirmək, birləşdirmək, calamaq; 3

  Tam oxu »
 • АКАТАЙВАЛ

  1. zərf fikirləşmədən, düşünmədən, diqqətsiz; necə gəldi, ağına-bozuna baxmadan; nizamsız bir halda; 2

  Tam oxu »
 • АКАТУН

  (-из, -на, акат) f. 1. müxt. mən.: düşmək; марфадик акатун yağışa düşmək; вилик акат qabağa düş; 2. uğramaq, düçar olmaq, məruz qalmaq, giriftar olmaq

  Tam oxu »
 • АКАХУН

  [аккахун] (-из, -на, аках) f. dağıtmaq, tökmək, döşəmək, səpələmək.

  Tam oxu »
 • АКАХЬАЙ

  1. qarışıq; dolaşıq, anlaşılmaz; акахьай ахвар qarışıq yuxu; 2. yayğın, aydın olmayan, qarışıq; акахьай рангар yayğın rənglər; 3

  Tam oxu »
 • АКАХЬДАЙ

  1. adamayovuşan, ünsiyyətli, qanıisti, mehriban, səmimi; акахьдай аял adamayovuşan uşaq; 2. asanlıqla həll edilə bilən, əridilə bilən; 3

  Tam oxu »
 • АКАХЬУН

  (-из, -на, акахь) f. 1. müxt. mən.: qarışmaq; рангар акахьна boyalar qarışdı; 2. qatışmaq; 3. qoşulmaq, qatılmaq; 4

  Tam oxu »
 • АКАХЬУН

  [аккахьун] (-из, -на, акахь) f. 1. (baxımsızlıq üzündən) tökülmək, səpələnmək, dağılmaq, zay olmaq, xarab olmaq, puç olmaq (yetişib vaxtı ötmüş məhsul

  Tam oxu »
 • АКАЦИЯ

  bot. akasiya (yun.).

  Tam oxu »
 • АКАЧ

  dağ göyərçini.

  Tam oxu »
 • АКАЮН

  [аккаюн] (-йиз, -йна, акай/акая) f. 1. sərmək, döşəmək, salmaq; yaymaq; чилиз рух акаюн yerə palaz sərmək; 2

  Tam oxu »
 • АКВАЗ

  “акун”-un murad forması; bax акун; акваз кӀан хьун görmək istəmək.

  Tam oxu »
 • АКВАЗ-АКВАЗ

  zərf görə-görə, gördüyü halda, bilə-bilə.

  Tam oxu »
 • АКВАЗ-ТАКВАЗ

  zərf xəbərsiz, görünmədən, hiss olunmadan, gizlincə; bir anda, sürətlə.

  Tam oxu »
 • АКВАЗВАЙВАЛ

  ara s. göründüyü kimi, görünür, görünür ki.

  Tam oxu »
 • АКВАН

  1. görək (intizar, qeyri müəyyənlik bildirir); 2. “акун”un təklif forması.

  Tam oxu »
 • АКВАР

  “акун”-dan f.sif.

  Tam oxu »
 • АКВАРВАЛ

  ara s. anlaşılan, görünür ki, yəqin ki, ehtimal ki.

  Tam oxu »
 • АКИЛУН

  (-из, -на, -а) qəd. təbliğ eləmək.

  Tam oxu »