Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АКА

  (-ди, -да, -яр) 1. xüs. aka (üstündə xörək bişirmək, həmçinin çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən kiçik təndir növü); 2

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qarışdırmaq; qatmaq; 2. məc. fitnə fəsad salmaq, təfriqə salmaq, qarışıqlıq salmaq; араяр акадарун aranı qarışdırmaq; 3

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  [аккадарун] (-из, -на, -а) f. 1. baxmamaq, başlı-başına buraxmaq, fikir verməmək; bax акӀадарун (2,3); 2

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  akademik.

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya.

  Tam oxu »
 • АКАДУН

  (-из, -на, акад) f. yağmağa başlamaq, başlanmaq; марф акадна yağış başlandı.

  Tam oxu »
 • АКАЙ

  хьун [аккай хьун] bax гьай хьун.

  Tam oxu »
 • АКАКЬУН

  (-из, -на, акакь): * гуж акакьун bax гуж (гуж агакьун); тӀем акакьун bax тӀем.

  Tam oxu »
 • АКАЛ

  хьун f. 1. qoşulmaq, birləşmək, qatılmaq; акал хьана фин qoşulub getmək (yol gedən dəstəyə və s.); 2

  Tam oxu »
 • АКАЛ

  bax гьакал.

  Tam oxu »
 • АКАЛАН¹

  1. iynənin (qıyığın) gözünə sap keçirtmək üçün alət; 2. dan. paltarasan, asılqan.

  Tam oxu »
 • АКАЛАН²

  dan. 1. bağlayıcı; 2. bax аффикс.

  Tam oxu »
 • АКАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. keçirmək, düzmək; гъалунихъ хтар акалун muncuqları ipə keçirmək; 2. bitişdirmək, birləşdirmək, calamaq; 3

  Tam oxu »
 • АКАТАЙВАЛ

  1. zərf fikirləşmədən, düşünmədən, diqqətsiz; necə gəldi, ağına-bozuna baxmadan; nizamsız bir halda; 2

  Tam oxu »
 • АКАТУН

  (-из, -на, акат) f. 1. müxt. mən.: düşmək; марфадик акатун yağışa düşmək; вилик акат qabağa düş; 2. uğramaq, düçar olmaq, məruz qalmaq, giriftar olmaq

  Tam oxu »
 • АКАХУН

  [аккахун] (-из, -на, аках) f. dağıtmaq, tökmək, döşəmək, səpələmək.

  Tam oxu »
 • АКАХЬАЙ

  1. qarışıq; dolaşıq, anlaşılmaz; акахьай ахвар qarışıq yuxu; 2. yayğın, aydın olmayan, qarışıq; акахьай рангар yayğın rənglər; 3

  Tam oxu »
 • АКАХЬДАЙ

  1. adamayovuşan, ünsiyyətli, qanıisti, mehriban, səmimi; акахьдай аял adamayovuşan uşaq; 2. asanlıqla həll edilə bilən, əridilə bilən; 3

  Tam oxu »
 • АКАХЬУН

  (-из, -на, акахь) f. 1. müxt. mən.: qarışmaq; рангар акахьна boyalar qarışdı; 2. qatışmaq; 3. qoşulmaq, qatılmaq; 4

  Tam oxu »
 • АКАХЬУН

  [аккахьун] (-из, -на, акахь) f. 1. (baxımsızlıq üzündən) tökülmək, səpələnmək, dağılmaq, zay olmaq, xarab olmaq, puç olmaq (yetişib vaxtı ötmüş məhsul

  Tam oxu »
 • АКАЦИЯ

  bot. akasiya (yun.).

  Tam oxu »
 • АКАЧ

  dağ göyərçini.

  Tam oxu »
 • АКАЮН

  [аккаюн] (-йиз, -йна, акай/акая) f. 1. sərmək, döşəmək, salmaq; yaymaq; чилиз рух акаюн yerə palaz sərmək; 2

  Tam oxu »
 • АКВАЗ

  “акун”-un murad forması; bax акун; акваз кӀан хьун görmək istəmək.

  Tam oxu »
 • АКВАЗ-АКВАЗ

  zərf görə-görə, gördüyü halda, bilə-bilə.

  Tam oxu »
 • АКВАЗ-ТАКВАЗ

  zərf xəbərsiz, görünmədən, hiss olunmadan, gizlincə; bir anda, sürətlə.

  Tam oxu »
 • АКВАЗВАЙВАЛ

  ara s. göründüyü kimi, görünür, görünür ki.

  Tam oxu »
 • АКВАН

  1. görək (intizar, qeyri müəyyənlik bildirir); 2. “акун”un təklif forması.

  Tam oxu »
 • АКВАР

  “акун”-dan f.sif.

  Tam oxu »
 • АКВАРВАЛ

  ara s. anlaşılan, görünür ki, yəqin ki, ehtimal ki.

  Tam oxu »
 • АКИЛУН

  (-из, -на, -а) qəd. təbliğ eləmək.

  Tam oxu »
 • АКР

  1. akr (İngiltərə və Amerikada yer ölçüsü); 2. (ing.) köhn. gündə bir cüt öküzlə şumlanan sahə (1 akr = 4046,86 kv

  Tam oxu »
 • АКСИ

  1. əks, zidd, tərs; 2. qarşı, əleyhinə, ziddinə.

  Tam oxu »
 • АКСИВАЛ

  əkslik; ziddiyyət, uyğunsuzluq.

  Tam oxu »
 • АКТ

  (-уни, -уна, -ар) akt (sənəd).

  Tam oxu »
 • АКТИВ

  (-ди, -да, -ар) fəallar; * актив падеж qram. «aktiv» hal (ləzgi qrammatikasında).

  Tam oxu »
 • АКТИВВАЛ

  fəallıq, fəaliyyət, çalışqanlıq.

  Tam oxu »
 • АКТИВВИЛЕЛДИ

  bax активдаказ.

  Tam oxu »
 • АКТИВДАКАЗ

  zərf fəal (surətdə), aktiv surətdə.

  Tam oxu »
 • АКУ

  “акун”-un əmr forması; bax акун.

  Tam oxu »
 • АКУДУН

  (-из, -на, акуд) f. 1. batırmaq, soxmaq, saplamaq, keçirtmək; 2. basmaq, əzmək; кӀвачик акудун ayaqla basmaq, ayaqla əzmək, tapdalamaq; * кьуьлуьник а

  Tam oxu »
 • АКУДУН-ХКУДУН:

  акудун-хкудун авачиз dan. utanmadan, çəkinmədən, təklifsiz(cəsinə), saymazyana, heç bir qayda gözləmədən

  Tam oxu »
 • АКУЛА²

  zool. köpəkbalığı; акуладин köpəkbalığı -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АКУЛА¹

  akulə (iri dənəli düyü növü).

  Tam oxu »
 • АКУН¹

  (-и, -а, -ар) is. görünüş, görkəm.

  Tam oxu »
 • АКУН²

  (-ваз, -уна, аку) f. 1. müxt. mən.: görmək; лавар акунани? – акунач. Ata. sözü dəvə gördün? – heç izini də görmədim; ахвар акун yuxu görmək; 2

  Tam oxu »
 • АКУНА

  1. görə (səbəb bildirir); марф къваз акуна… yağış yağdığına görə…; 2. “акун”-dan f.bağl.; 3. keçm.zam

  Tam oxu »
 • АКУНА-ТАКУНА

  bax акваз-такваз.

  Tam oxu »
 • АКУНАР

  (-ри, -ра) 1. görünüş; görkəm; къецепатан акунар xarici görkəm, zahiri görünüş; 2. görünüş, mənzərə.

  Tam oxu »
 • АКУНРАЙ

  zərf 1. zahirən, xarici görünüşünə (görkəminə) görə, üzdən; 2. anlaşıldığı üzrə, məlum olduğu üzrə, zahirən

  Tam oxu »