Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЛ¹

  1. al, al-qırmızı; 2. al rəng, al-qırmızı boya (boyaçılıqda); 3. al iplik (toxuculuqda).

  Tam oxu »
 • АЛ²

  bax алпаб.

  Tam oxu »
 • АЛ-ЯРУ

  al-qırmızı, tünd qırmızı.

  Tam oxu »
 • АЛА²

  əziz, sevimli, istəkli, dəyərli; ала хьун əziz olmaq, hörmət bəslənilmək.

  Tam oxu »
 • АЛА¹

  1. var, vardır (bir şeyin üstündə, üzərində, səthində); аялдал ифин ала uşağın qızdırması var; 2. -dır, -dir, -dur, -dür; инал ала buradadır; * гьакӀ

  Tam oxu »
 • АЛАБАР

  хьун f. 1. yıxılmaq, düşmək; 2. aşmaq, çevrilmək.

  Tam oxu »
 • АЛАБАРУН

  (-из, -на, -а) f. yıxmaq, düşürmək, aşırmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАВАЛ

  əziz olma, sevilmə, əzizlik; dəyərlilik, qiymətlilik.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪ-САЛАГЪ

  1. əlaqələr, münasibətlər; 2. əlaqə, ünsiyyət, qarşılıqlı münasibət.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪАН

  (-ди, -да, -ар) is. kirşənin taylarını (sürgəclərini) eninə əlaqələndirən taxtalardan hər biri.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. soymaq, təmizləmək; ич алагъарун almanı soymaq; 2. yonmaq; лаш алагъарун çubuğu yonmaq

  Tam oxu »
 • АЛАГЪУН

  dial. bax алудун.

  Tam oxu »
 • АЛАД

  əmr şəkl.: get!; əl çək! rədd ol! itil!; залай алад! məndən əl çək!; къарагъ сикӀ – алад, тум. Ata. sözü tülkü tülküyə buyurar, tülkü də öz quyruğuna;

  Tam oxu »
 • АЛАД-ХЪША

  1. dan. get-gəl; süründürməçilik; 2. buyruqçu, buyruq icra edən işçi; bax вач-хъша.

  Tam oxu »
 • АЛАДАР

  хьун dial. bax алабар хьун.

  Tam oxu »
 • АЛАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. daşdırmaq, daşırmaq (çox tökərək və ya qaynadılaraq); нек аладарун südü daşırmaq; 2

  Tam oxu »
 • АЛАДУН

  (-из, -на) f. törəmək, doğulmaq, törənmək; кицӀелай аладайди кицӀ жеда. Ata. sözü itdən törəyən it olar; * вакӀалай аладайди söyüş donuzdan törənmə, d

  Tam oxu »
 • АЛАДУН-ВЕЛЕДУН

  f. törənmək, doğulmaq, nəsli artmaq, çoxalmaq, törəyib artmaq, doğub-törəmək; törətmək, nəsil artırmaq

  Tam oxu »
 • АЛАЖ

  хьун f. 1. soyulmaq, sıyrılmaq; 2. çoxlu zəhmət, pul, mal sərf etmək, var-yoxdan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАЖНА

  1. keçm. zam. bax алажун; 2. “алажун”-dan f.bağl. алажна куьтягьун soyub qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАЖУН

  (-из, -на, алаж) f. 1. soymaq; хеб алажун qoyunu soymaq; 2. məc. çapmaq, talamaq, var-yoxunu əlindən almaq; istismar etmək; * хам алажун bax хам¹

  Tam oxu »
 • АЛАЗ:

  ван алаз рахун ucadan danışmaq, yüksək səslə danışmaq; къаб алаз рахун eyhamla (üstüörtülü) danışmaq; алаз хьун a) olmaq, yerləşmək, qərar tutmaq (bir

  Tam oxu »
 • АЛАЗ-АЛАЗ

  zərf dura-dura, ... durduğu halda, ... olduğu halda, ... ola-ola.

  Tam oxu »
 • АЛАЗ-АЛАЧИЗ

  zərf yerli-yersiz, yersiz; boş-boşuna.

  Tam oxu »
 • АЛАЗХЬИЗ

  1. normadan çox, artıq, əlavə; 2. məc. o ki var, çox, həddən artıq; lap çox.

  Tam oxu »
 • АЛАЙ¹

  1. idi; 2. -lı, -li, -lu, -lü; варз алай йиф aylı gecə.

  Tam oxu »
 • АЛАЙ²

  indiki, hal-hazırki, cari; алай йис(уз) cari il(də); алай вахтунда (девирда) indiki vaxtda (dövrdə), hal-hazırda

  Tam oxu »
 • АЛАКЕШ

  alakeş, qarnının altı ağ olan (heyvan); алакеш кал alakeş inək.

  Tam oxu »
 • АЛАКЪА

  əlaqə, bağlılıq; ünsiyyət; münasibət; алакъа хуьн əlaqə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • АЛАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. inandırmaq, inandırıb qane etmək, razı salmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАКЬДАЙ

  f.sif. bacaran, qabiliyyətli, əlindən iş gələn, bacarıqlı.

  Tam oxu »
 • АЛАКЬДАЙВАЛ

  zərf bacardığı kimi, əlindən (öhdəsindən) gəldiyi kimi.

  Tam oxu »
 • АЛАКЬУН¹

  (-из, -на, алакь) f. 1. bacarmaq, əlindən gəlmək, gücü çatmaq; алакь тийидай кар гъиле кьамир. Ata. sözü gücün çatmayan işə girişmə

  Tam oxu »
 • АЛАКЬУН²

  (-из, -на, алакь) f. inanmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАКЬУН³

  (-и, -а, -ар) is. bacarıq, qabiliyyət; алакьун авай bacarıqlı, qabiliyyətli.

  Tam oxu »
 • АЛАМ

  1. naxış, bəzək; 2. haşiyə, çərçivə.

  Tam oxu »
 • АЛАМА

  (hələ də) var, (hələ də) qalıbdır, (hələ də) durur; -dır, -dir.

  Tam oxu »
 • АЛАМАЗ

  1. nisyə, borca; аламаз къачун nisyə almaq, borca almaq; аламаз чехир хъвайди кьведра пиян жеда. Ata

  Tam oxu »
 • АЛАМАТ

  1. təəccüb, heyrət; 2. möcüzə; təəccüblü, heyrət doğuran, qeyri adi (şey); 3. məc. aləm; * акурбур аламатар, аквазмайбур – керематар bax керемат; алам

  Tam oxu »
 • АЛАМАТДАКАЗ

  zərf təəccüblə, heyrətlə.

  Tam oxu »
 • АЛАМАТДИН

  1. təəccüblü, heyrətli, qeyri-adi; möcüzəli; аламатдин кар təəccüblü iş; 2. məc. əla, son dərəcə gözəl, yaxşı, aləm

  Tam oxu »
 • АЛАМУКЬАЯР

  c. dan. qalıq, artıq qalan, tör-töküntü; tullantı.

  Tam oxu »
 • АЛАМУКЬУН

  (-из, -на, аламукь) f. 1. qalmaq (bir şeyin üstündə, üzərində unudulub buraxılmaq, yaddan çıxarılmaq); 2

  Tam oxu »
 • АЛАПЕХЪ²

  alaqarğa (döşü boz rəngli qarğa).

  Tam oxu »
 • АЛАПЕХЪ¹

  1. etnoqr. keçm. «alapex» mərasimi (“пешапай” ziddi) (müxtəlif dini ayinləri yerinə yetirməklə guya yağış yağmasının qarşısını almaq üçün qadınların k

  Tam oxu »
 • АЛАТ

  (-ди, -да, -ар) alət, texniki vasitə; хуьруьн майишатдин алатар kənd təsərrüfatı alətləri.

  Tam oxu »
 • АЛАТАЙ

  1. keçən, ötən, bundan əvvəlki, axırıncı, sonuncu; алатай йис keçən il; 2. keçmiş, keçib getmiş, vaxtilə olmuş; алатай вахтара keçənlərdə, ötənlərdə,

  Tam oxu »
 • АЛАТУН

  (-из, -на, алат) f. 1. qopmaq, düşmək, tökülmək (divar kağızı, suvaq və s.); 2. soyulmaq, sıyrılmaq; 3

  Tam oxu »
 • АЛАТӀУН²

  (-из, -на, алатӀ) f. sərpmək, burxulmaq, yerindən oynamaq, dartınmaq; юкь алатӀун beli sərpmək.

  Tam oxu »
 • АЛАТӀУН¹

  (-из, -на, алатӀ) f. ayırmaq, götürmək, qoparmaq (əti sümükdən); як алатӀун əti sümükdən ayırmaq.

  Tam oxu »