Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АСА

  bax кӀекӀец.

  Tam oxu »
 • АСАЙИШ

  asayiş; əmin-amanlıq, nizam və qayda; асайиш хуьн asayişi qorumaq.

  Tam oxu »
 • АСАЛА

  kərə yağı ilə yumurta ağından hazırlanmış yemək.

  Tam oxu »
 • АСАНТ

  asan, yüngül, çətin olmayan; асант кар asan iş.

  Tam oxu »
 • АСАНТАРУН

  (-из, -на, -а) f. asanlaşdırmaq, yüngülləşdirmək.

  Tam oxu »
 • АСАНТВАЛ

  asanlıq, yüngüllük.

  Tam oxu »
 • АСАНТВИЛЕЛДИ

  bax асантдаказ.

  Tam oxu »
 • АСАНТДАКАЗ

  zərf asanlıqla, asanca(sına), çətinlik çəkmədən.

  Tam oxu »
 • АСАНТДИЗ

  bax асантдаказ.

  Tam oxu »
 • АСАС

  əsas (1. bünövrə, özül, təməl; kök; 2. başlıca, ən mühüm, zəruri; асас месэла əsas məsələ); * асас къанун əsas qanun, konstitusiya

  Tam oxu »
 • АСБЕСТ

  miner. asbest (odadavamlı lifli mineral).

  Tam oxu »
 • АСИ

  1. din. asi; günahkar; 2. üsyan edən, üsyançı, itaət etməyən, üzə qabaran; * аси авун asiləndirmək, üzə qaldırmaq; acıqlandırmaq, hirsləndirmək

  Tam oxu »
 • АСИ

  хьун f. 1. asi olmaq, əleyhinə baş qaldırmaq, tabe olmamaq, itaət etməmək; 2. asiləşmək, üzə qalxmaq; hirslənmək, qəzəblənmək

  Tam oxu »
 • АСИВАЛ

  asilik; itaət etməmə, itaətsizlik; günahkarlıq.

  Tam oxu »
 • АСИД

  kim. turşu.

  Tam oxu »
 • АСИЛ

  bax асул; * асил гьал köhn. qram. adlıq hal.

  Tam oxu »
 • АСИР

  (-ди, -да, -ар) əsr (100 illik dövr); юкьван асирар orta əsrlər.

  Tam oxu »
 • АСИРРАЛДИ

  zərf əsrlərcə, əsrlər boyu, əsrlər ərzində.

  Tam oxu »
 • АСКЕР

  (-ди, -да, -ар) əsgər.

  Tam oxu »
 • АСКЕРВАЛ

  əsgərlik, hərbi qulluq, hərbi xidmət; аскервилиз фин əsgərliyə getmək, hərbi qulluğa getmək; аскервиле хьун əsgərlikdə olmaq

  Tam oxu »
 • АСКӀАН

  1. alçaq (hündürlüyü, ucalığı az olan); аскӀан кӀвал alçaq ev; 2. alçaqboy, balacaboy, bəstəboy; аскӀан кас alçaq adam; 3

  Tam oxu »
 • АСКӀАН

  хьун f. 1. alçalmaq, boyu qısalmaq, gödəlmək; 2. məc. alçalmaq, özünü alçaltmaq, yaltaqlanmaq.

  Tam oxu »
 • АСКӀАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. alçaltmaq, gödəltmək; 2. məc. alçaltmaq, hörmətdən salmaq, mənliyini təhqir etmək

  Tam oxu »
 • АСКӀАНВАЛ

  1. alçaqlıq, alçaq şeyin halı; boy qısalığı; 2. məc. rəzillik, şərəfsizlik, aşağılıq, alçaq hərəkət.

  Tam oxu »
 • АСКӀАНДАЙ

  zərf alçaqdan, aşağıdan; аскӀандай лув гун alçaqdan uçmaq (quş, təyyarə və s.).

  Tam oxu »
 • АСЛАН

  (-ди, -да, -ар) 1. zool. aslan, şir; асландин aslan (şir) -i [-ı]; асландин шараг aslan balası; 2. məc

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТ

  aspirant.

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТВАЛ

  aspirantlıq; аспирантвилин sif. aspirantlıq.

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТУРА

  aspirantura.

  Tam oxu »
 • АСПИРИН

  əcz. aspirin.

  Tam oxu »
 • АССА

  nida dan. assa (iti və coşqun rəqs ifa edilərkən söylənilən nida).

  Tam oxu »
 • АСТА

  zərf asta, yavaş, yavaşca, aram ilə, ağır; аста рахун asta danışmaq.

  Tam oxu »
 • АСТАВАЛ

  astalıq, yavaşlıq, ağırlıq, aramlıq.

  Tam oxu »
 • АСТАВИЛЕЛДИ

  zərf astalıqca, üsulluca, yavaşdan.

  Tam oxu »
 • АСТАДАКАЗ

  zərf astaca, astadan.

  Tam oxu »
 • АСТАДУН

  (-из, -на, астад) f. çevirmək, döndərmək, tərs üzünə çevirmək (paltarı); астадна алукӀун tərs üzünə çevirib geymək (paltarı və s

  Tam oxu »
 • АСТАМ

  kürəkcik (qaşıyıcı, ovucu alət).

  Tam oxu »
 • АСТМА

  tib. astma (xəstəlik).

  Tam oxu »
 • АСТРОЛОГ

  münəccim, astroloq.

  Tam oxu »
 • АСТРОНОМ

  astronom.

  Tam oxu »
 • АСТРОНОМВАЛ

  astronomluq.

  Tam oxu »
 • АСТРОНОМИЯ

  astronomiya; астрономиядин sif. astronomiya; astronomik.

  Tam oxu »
 • АСТӀАР

  (-ди, -да, -ар) astar; астӀар квай пенжек astarlı pencək; чин хьайила астӀар жагъида. Ata. sözü üz verən, astar da verər; астӀар кутун (астӀар чӀугун)

  Tam oxu »
 • АСУЛ

  1. əsas, başlıca; vacib, ən mühüm, ən zəruri; асул метлеб əsas (əsil) mətləb; 2. əsil, mənşə, nəsil, soy; асул авачир əsilsiz, əsli (nəcabəti) olmayan

  Tam oxu »
 • АСУЛДАЙ

  zərf əslində, ibtidada, başlanğıcda.

  Tam oxu »
 • АСУНАР

  (-ри, -ра) c. (t. асун) ağartma; ağardılma, şirələmə işləri; асун(ар) авун bax асунарун, асунун.

  Tam oxu »
 • АСУНАРУН

  (-из, -на, -а) f. şirələmək, ağartmaq, şirələmə, ağartma işləri görmək.

  Tam oxu »
 • АСУНУН

  (-из, -на, асуна) f. şirələmək, şirə çəkmək; ağartmaq; чепедай асунун gil məhlulu ilə şirələmək; киреждай асунун əhənglə ağartmaq

  Tam oxu »
 • АТА-БАТА

  dan. 1. mənasız, məntiqsiz, boş; ата-бата гаф boş söz, mənasız söz, axmaq söz; ата-бата рахун hədərən-pədərən danışmaq, çərən-pərən danışmaq, boş (mən

  Tam oxu »
 • АТА-ПАТА

  bax ата-бата.

  Tam oxu »