Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Q» – 285
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QO QR QU
 

QABA

QABA – ZƏRİF Çox uzun lağlağı, həm də qaba bir adam idi (M.
подробнее

QABAQ

QABAQ – SONRA Məsələn, hər kəs su içməmişdən qabaq su içmək ehtiyacı duyur (M.
подробнее

QABAQCA

QABAQCA – ARXACA Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn).
подробнее

QABAQCIL

QABAQCIL – MÜHAFİZƏKAR Qabaqcıl ziyalılarda bir ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ümid hiss edilirdi (A.
подробнее

QABAQKI

QABAQKI – SONRAKI İki gün qabaqkı əzab və əziyyət yenə də yadına düşdü (Ə.
подробнее

QABALAŞMAQ

QABALAŞMAQ – ZƏRİFLƏŞMƏK Şaiqin rəftarı yoldaşlarına qarşı qabalaşmışdı.
подробнее

QABALIQ

QABALIQ – ZƏRİFLİK Qabalığı üstündə onu Anateli bir dəfə vəzifəsindən qovmaq istəyirdi (S.
подробнее

QABARIQ

QABARIQ – YATIQ Sinəsi qabarıqdır, canlıdır biləkləri (S.
подробнее

QABARMA

QABARMA – ÇƏKİLMƏ Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur.

QABARMAQ

QABARMAQ – ENMƏK Birdən sanki üfüq enir, torpaq qabarır; Qarşımızı kəsən, dağı bir əl qopardı (R.
подробнее

QABARTMAQ

QABARTMAQ – YATIRTMAQ At yalını qabarmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və ayaqlarını oynadırdı (S.
подробнее

QAÇARAQ

QAÇARAQ – YAVAŞ-YAVAŞ Bərabərimə yetişincə çəpərin arxasından iki əlləri ilə boynu qucaqlayıb qaçaraq gözdən qeyb oldu (S.Hüseyn); Əbil Qənbərovun təklifləri yavaş-yavaş bura toplaşanların ürəyinə yol tapdı (Ə.Vəliyev).

QAÇMAQ

QAÇMAQ – DAYANMAQ O tələsik yerindən durub qapıya qaçdı (M.İbrahimov); Məni hərarət çulğaladı.
подробнее

QADA

QADA – SEVİNC Bənd oldu könül bir gülə, səs tutdu mahalı; Guya ki, bu dünyada qan oldu, qada düşdü (C.Cabbarlı); Gözlərinə səadətə oxşar bir sevincin işığı düşdü (M.İbrahimov).

QADALI

QADALI – FƏRƏHLİ A üzü qaralı, başı qadalı, xatınları, oğul-uşağı nə deyə dustaq etdin (M.
подробнее

QADIN

QADIN – KİŞİ Ayrım qızı şişman bir qadın idi. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var idi (A.
подробнее

QADINLIQ

QADINLIQ – KİŞİLİK Gəlinlər kişilik duyduqca səndə; Bir istilik keçdi gül dodaqlara (S.
подробнее

QADİR

QADİR – BACARIQSIZ Min nemət yetirir vətən torpağı; Alqış, mərd, qabarlı, qadir əllərə! (Ə.
подробнее

QAXAC

QAXAC – YUMŞAQ Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.
подробнее

QAİB

QAİB – ZÜHUR Ceyran söz anlar kimi sıçrayıb meşədə qaib olur (Çəmənzəminli); Gecmi, tezmi bilməm, amma həqq edər bir gün zühur (M.Hadi).

QAQQILDAŞMAQ

QAQQILDAŞMAQ – AĞLAŞMAQ Qaqqıldaşın, qoy yatanlar ayılsın (S.
подробнее

QALAQLAMAQ

QALAQLAMAQ – DAĞITMAQ Bəziləri isə dizi üstə oturub yenicə gətirdikləri quru odunu qalaqlayırdılar (M.Hüseyn); Ona binan əmr etdim ki, ...körpüləri dağıtsınlar və yolları pozsunlar (M.F.Axundzadə).

QALAMAQ

QALAMAQ – KEÇİRMƏK Fəcrin soyuq tonqalı yananda; Mən də tonqal qaladım gah dağda, gah aranda (Ə.
подробнее

QALDIRMAQ

QALDIRMAQ – DÜŞÜRMƏK Yeməyini yalqız yeyən, yükünü özü qaldırar (Ata.
подробнее

QALXIQ

QALXIQ – YATIQ Şinelinin qalxıq yaxasından üzü və çuxura düşmüş gözləri də güclə görünürdü (Ə.
подробнее

QALXMAQ

QALXMAQ – DÜŞMƏK Kərim dayı cəld yuxarı qalxdı (M.
подробнее

QALIN

QALIN – İNCƏ Qalın dodaqları gömgöy kəsilir; Canından istilik uçub əskilir (S.
подробнее

QALINLAŞMAQ

QALINLAŞMAQ – SEYRƏLMƏK Yavaş-yavaş payız qışa çevrilir, bacaların tüstüsü qalınlaşırdı (M.
подробнее

QALINLIQ

QALINLIQ – İNCƏLİK Dərin dərənin içi ilə qumluq aşağı axan suyun yanlarını kağız qalınlığında buz tuturdu (S.Rəhimov); Elələri də çoxdur, heç bir incəlik bilmir, hər şeyin astarını dartıb çölə tökürlər (M.İbrahimov). QALINLIQ – SEYRƏKLİK Meşənin qalınlığından keçmək olmur. Pambıq kollarının seyrəkliyi məhsulun artımına təsir göstərir.

QALMAQ

QALMAQ – GETMƏK Şəhərdən gələn bütün təbliğatçılar, məsul işçilər onlarda qalarmışlar (S.
подробнее