Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • QABA

  QABA – ZƏRİF Çox uzun lağlağı, həm də qaba bir adam idi (M.Hüseyn); Məktubu oxuyarkən əlindən çıxardığı zərif yun əlcəkləri paltosunun cibinə soxdu (Ə

  Tam oxu »
 • QABAQ

  QABAQ – SONRA Məsələn, hər kəs su içməmişdən qabaq su içmək ehtiyacı duyur (M.İbrahimov); Pələngin dərisini soyub evə qayıdandan sonra qonşular başına

  Tam oxu »
 • QABAQCA

  QABAQCA – ARXACA Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn). QABAQCA – DALINCA Özü qabaqca, mən isə dalınca getdim (M

  Tam oxu »
 • QABAQCIL

  QABAQCIL – MÜHAFİZƏKAR Qabaqcıl ziyalılarda bir ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ümid hiss edilirdi (A.Şaiq); Öz əqidəsinə görə çox mühafizəkar adamdır (Ə

  Tam oxu »
 • QABAQKI

  QABAQKI – SONRAKI İki gün qabaqkı əzab və əziyyət yenə də yadına düşdü (Ə.Vəliyev); Mən sonrakı günümüzü fikir eləyirəm, sən də kef axtarırsan

  Tam oxu »
 • QABALAŞMAQ

  QABALAŞMAQ – ZƏRİFLƏŞMƏK Şaiqin rəftarı yoldaşlarına qarşı qabalaşmışdı. Zərifə böyüdükcə həm xasiyyətcə, həm də zahiri cəhətdən zərifləmişdir

  Tam oxu »
 • QABALIQ

  QABALIQ – ZƏRİFLİK Qabalığı üstündə onu Anateli bir dəfə vəzifəsindən qovmaq istəyirdi (S.Vəliyev); Taqqıltının zərifliyindən duyuram ki, qadın barmaq

  Tam oxu »
 • QABARIQ

  QABARIQ – YATIQ Sinəsi qabarıqdır, canlıdır biləkləri (S.Rüstəm); Onun sifəti bir qədər yatıqdır (“Jurnalist”)

  Tam oxu »
 • QABARMA

  QABARMA – ÇƏKİLMƏ Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur

  Tam oxu »
 • QABARMAQ

  QABARMAQ – ENMƏK Birdən sanki üfüq enir, torpaq qabarır; Qarşımızı kəsən, dağı bir əl qopardı (R.Rza)

  Tam oxu »
 • QABARTMAQ

  QABARTMAQ – YATIRTMAQ At yalını qabarmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və ayaqlarını oynadırdı (S.Rəhimov); Şiraslan

  Tam oxu »
 • QAÇARAQ

  QAÇARAQ – YAVAŞ-YAVAŞ Bərabərimə yetişincə çəpərin arxasından iki əlləri ilə boynu qucaqlayıb qaçaraq gözdən qeyb oldu (S

  Tam oxu »
 • QAÇMAQ

  QAÇMAQ – DAYANMAQ O tələsik yerindən durub qapıya qaçdı (M.İbrahimov); Məni hərarət çulğaladı. Küçənin ortasında dayandım (S

  Tam oxu »
 • QADA

  QADA – SEVİNC Bənd oldu könül bir gülə, səs tutdu mahalı; Guya ki, bu dünyada qan oldu, qada düşdü (C

  Tam oxu »
 • QADALI

  QADALI – FƏRƏHLİ A üzü qaralı, başı qadalı, xatınları, oğul-uşağı nə deyə dustaq etdin (M.Rzaquluzadə); Körpə uşaqların gələcəyi nurlu, fərəhli olacaq

  Tam oxu »
 • QADIN

  QADIN – KİŞİ Ayrım qızı şişman bir qadın idi. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var idi (A.Şaiq); İmanın olsun, ay kişi! Niyə bica söz danışı

  Tam oxu »
 • QADINLIQ

  QADINLIQ – KİŞİLİK Gəlinlər kişilik duyduqca səndə; Bir istilik keçdi gül dodaqlara (S.Vurğun); Gəlin tez uçuraq o daş qəfəsi; Gülsün qadınlığın ağlay

  Tam oxu »
 • QADİR

  QADİR – BACARIQSIZ Min nemət yetirir vətən torpağı; Alqış, mərd, qabarlı, qadir əllərə! (Ə.Cəmil); Elə bacarıqsızdır ki, on saata işə sala bilməyəcək

  Tam oxu »
 • QAXAC

  QAXAC – YUMŞAQ Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən); Kəhər hələ kifayət qədər qurumamış yumşaq otu böyründən söküb yeyirdi (M

  Tam oxu »
 • QAİB

  QAİB – ZÜHUR Ceyran söz anlar kimi sıçrayıb meşədə qaib olur (Çəmənzəminli); Gecmi, tezmi bilməm, amma həqq edər bir gün zühur (M

  Tam oxu »
 • QAQQILDAŞMAQ

  QAQQILDAŞMAQ – AĞLAŞMAQ Qaqqıldaşın, qoy yatanlar ayılsın (S.Rüstəm); Uşaqların ağlaşmağı kəndin kimsəsiz sükutunu pozdu (Ə

  Tam oxu »
 • QALAQLAMAQ

  QALAQLAMAQ – DAĞITMAQ Bəziləri isə dizi üstə oturub yenicə gətirdikləri quru odunu qalaqlayırdılar (M

  Tam oxu »
 • QALAMAQ

  QALAMAQ – KEÇİRMƏK Fəcrin soyuq tonqalı yananda; Mən də tonqal qaladım gah dağda, gah aranda (Ə.Cəmil); İşığı keçirib yerinə girdi

  Tam oxu »
 • QALDIRMAQ

  QALDIRMAQ – DÜŞÜRMƏK Yeməyini yalqız yeyən, yükünü özü qaldırar (Ata. sözü); Dərbari-şahinin qapısında fərmanlar Yusif Sərracı atdan düşürdülər (M

  Tam oxu »
 • QALXIQ

  QALXIQ – YATIQ Şinelinin qalxıq yaxasından üzü və çuxura düşmüş gözləri də güclə görünürdü (Ə.Əbülhəsən); Ay işığında onun yatıq üzü nurlandı (“Ulduz”

  Tam oxu »
 • QALXMAQ

  QALXMAQ – DÜŞMƏK Kərim dayı cəld yuxarı qalxdı (M.İbrahimov); – Yoxdur, xanım, yoxdur! – deyib cəld geri döndü və həyətə düşdü (M

  Tam oxu »
 • QALIN

  QALIN – İNCƏ Qalın dodaqları gömgöy kəsilir; Canından istilik uçub əskilir (S.Vurğun); Gözəllərin gərək incə belləri; Qənddən, nabatdan şirin dilləri

  Tam oxu »
 • QALINLAŞMAQ

  QALINLAŞMAQ – SEYRƏLMƏK Yavaş-yavaş payız qışa çevrilir, bacaların tüstüsü qalınlaşırdı (M.İbrahimov); Sarıya çalan bığları seyrəlmişdi (S

  Tam oxu »
 • QALINLIQ

  QALINLIQ – İNCƏLİK Dərin dərənin içi ilə qumluq aşağı axan suyun yanlarını kağız qalınlığında buz tuturdu (S

  Tam oxu »
 • QALMAQ

  QALMAQ – GETMƏK Şəhərdən gələn bütün təbliğatçılar, məsul işçilər onlarda qalarmışlar (S.Hüseyn); Vaqon çox sürətlə gedirdi (S

  Tam oxu »
 • QALMAQAL

  QALMAQAL – SAKİTLİK Toy evində düşmüş böyük qalmaqal (M.S.Ordubadi); Dərəqılınc bağlarına həzin bir sakitlik çökmüşdü (S

  Tam oxu »
 • QALMAQALLI

  QALMAQALLI – SAKİT Qalmaqallı işlərlə işim yoxdur (“Ulduz”); Kənd qaranlıq və sakit idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • QAMƏTLİ

  QAMƏTLİ – YÖNDƏMSİZ Rəşid... qamətli bir qızın ardınca düşüb heç yana baxmadan tələsik gedir, özünü ona yetirməyə çalışırdı (M

  Tam oxu »
 • QANACAQLI

  QANACAQLI – HƏYASIZ Mirzə Qulam qanacaqlı adama oxşayırdı (Mir Cəlal); Bu həyasız oğlunu gətir qulluğuna! (A

  Tam oxu »
 • QANACAQSIZ

  QANACAQSIZ – TƏRBİYƏLİ Dünyada tapılmaz mənə bənzər qanacaqsız; Bildir qoşunum batdı, qırıldı yanacaqsız (Ə

  Tam oxu »
 • QANIQARA

  QANIQARA – ŞAD Dəniz buruğundan daha da qanıqara qayıtmış Qüdrət Laləni yuxudan oyatmadı (M.Hüseyn); Şad və mehriban yaşayırdı (M

  Tam oxu »
 • QANIQARALIQ

  QANIQARALIQ – NİKBİNLİK Yox, Qəmər, bir də Camala rast gəlsəm, qanıqaralıq olacaq (S.Rəhman); Bu nikbinlik, bu cəsarət, bu inam sonsuz ilham mənbəyi o

  Tam oxu »
 • QANİÇƏN

  QANİÇƏN – RƏHMLİ Daşqəlbli qaniçən qazaqlar... zavallı işçiləri bacardıqca qılıncdan keçirirdilər (S

  Tam oxu »
 • QANMAZ

  QANMAZ – NƏZAKƏTLİ Qanmaza yumruğunu düyünlə, sonra söz qandır (Ata. sözü); Deyir, Jeroma çox ağıllı, tərbiyəli, həm də nəzakətli qızdır (S

  Tam oxu »
 • QANSIZ

  QANSIZ – RƏHMLİ Nə qansız adamsan, a kişi! (Mir Cəlal); Pəhləvan cüssəli bu adam çox rəhmli və xoşrəftardır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • QANSIZLIQ

  QANSIZLIQ – RƏHMLİLİK Yox, əyə, bu boyda qansızlıq olar? (S.Vurğun); Rəhmlilik ona güc gəldi

  Tam oxu »
 • QANUNAUYĞUN

  QANUNAUYĞUN – TƏSADÜFİ Verilən sual təsadüfi yox, qanunauyğun idi (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • QANUNİ

  QANUNİ – BİC O, qanuni uşaqdır. Camaat, bir məktəbin ki, müəllimi bic doğa, o məktəbə uşaq vermək olar? (C

  Tam oxu »
 • QAPALI

  QAPALI – AÇIQ Küçə dükanlarından başqa hər yer qapalı idi (M.S.Ordubadi); Qara uzun saçları açıq ağ sinəsinə tökülmüşdü (M

  Tam oxu »
 • QAPALILIQ

  QAPALILIQ – AÇIQLIQ Təbiətdəki qapalılığa rəğmən, o gənc qadın haqqında sənə heç nə söyləmədim (İ.Əfəndiyev); Mən aydınlıq, açıqlıq sevirəm (M

  Tam oxu »
 • QAPAMAQ

  QAPAMAQ – AÇMAQ Birdən kimin əlləri isə arxadan Aynanın gözlərini qapadı (Ə.Məmmədxanlı); Niqabın üzdən aç, ey gül, kim olsun dilgüşə məclis (S

  Tam oxu »
 • QAPIBİR

  QAPIBİR – UZAQ Lətifəgilin qapıbir qonşusu mühəndis Tapdıqov daldan gəlir, qızların söhbətini aydın eşidirdi (M

  Tam oxu »
 • QAPQARA

  QAPQARA – İŞIQLI Bir tərəf qapqara, o biri tərəf isə işıqlı idi (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • QARA

  QARA – BƏYAZ Həmin gecə göy üzünü qara buludlar tutub şiddətli yağmur yağmağa başladı (S.S.Axundov); Bəyaz simasında xəfif bir təbəssüm oynadı (M

  Tam oxu »
 • QARABƏXT

  QARABƏXT – BƏXTƏVƏR Özünün şəxsi həyatında qarabəxt olduğunu anladı. (B.Talıblı); A bəxtəvərlər, ananız gəldimi? Qondu yuva üstünə dincəldimi? (A

  Tam oxu »