SOSİOBİOLOGİYA

insan da daxil olmaqla bütün canlı varlıqların davranışının bioloji əsaslarının elmi tədqiqi ilə məşğul olan istiqamət, insanın həyat fəaliyyətində bioloji amillərin əhə-miyyətini şişirdən və ya mütləqləşdirən müasir sosial biologizmin növlərindən biri.
SOSİALLAŞMA
SOSİOLOGİYA