Словарь терминов

 • fövqəladə ekoloji vəziyyət

  İnsanların həyat və sağlamlığının, habelə ətraf mühitin qorunması məqsədilə zəruri təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən təhlükəli ekoloj

  Полностью »
 • fövqəladə hadisə

  İnsan tələfatına, insanların səhhətinə və ya ətraf mühitə ziyan vurulmasına, əhəmiyyətli maddi itkilərə və insanların həyat fəaliyyəti şəraitinin pozu

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin aradan qaldırılması

  İnsanların həyatının xilas edilməsinə və sağlamlığının qorunmasına, ətraf mühitə vurulan ziyanın və maddi itkilərin həcminin azaldılmasına, fövqəladə

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması

  Fövqəladə hadisələrin baş verməsi təhlükəsinin maksimum azaldılmasına, belə hadisələr baş verəcəyi hallarda isə insanların və onların sağlamlığının qo

  Полностью »
 • fövqəladə hal

  Hidrotexniki qurğuda baş verən qəza və zədələnmə nəticəsində müəyyən bir ərazidə insanların həyatına, sağlamlığına, əmlakına, ətraf mühitə və təsərrüf

  Полностью »
 • fövqəladə vəziyyət

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Fövqəladə vəziyyət haqqında Qanuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində Azərba

  Полностью »
 • françayzinq müqaviləsi

  Elə bir uzunmüddətli öhdəlik münasibətidir ki, ona əsasən müstəqil müəssisələr zərurət olduqca spesifik öhdəliklərin icrası yolu ilə malın istehsalına

  Полностью »
 • frant-ofis

  Müştərilərlə və bankın tərəfdaşları ilə müqavilələrin bağlanması və bağlanmış əqdlər üzrə bank sənədlərinin qeydiyyata alınması üçün bek-ofisə təqdim

  Полностью »
 • frontinq sazişi

  Frontinq edən sığortaçı tərəfindən digər sığortaçının təklifi ilə sığorta şəhadətnamələrinin verilməsinə və təkrar sığorta müqaviləsinə əsasən komisyo

  Полностью »
 • FSA

  «Franko daşıyıcı». Bu terminin mənası odur ki, satıcı malı ixrac gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirdikdən sonra, alıcı tərəfindən təyin olunmuş daşıyı

  Полностью »
 • fyuçers

  Müəyyən edilmiş tarixdə müəyyən baza aktivinin əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə alınması və ya satılması haqqında öhdəliyini təsbit edən standar

  Полностью »
 • gecə vaxtı

  Yerli vaxtla axşam saat 22-dən səhər saat 7-dək olan vaxt müddəti

  Полностью »
 • gediş sənədi

  bilet Sərnişinin avtobusda gediş hüququnu, sərnişin və daşıyıcı arasında daşınma müqaviləsinin bağlanmasını təsdiq edən və müəyyən edilmiş formada rəs

  Полностью »
 • gender

  İctimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti

  Полностью »
 • gender bərabərliyi

  Qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və onların cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyəti

  Полностью »
 • geodeziya

  Yer kürəsinin formasını, ölçülərini, qravitasiya sahəsini, yer səthindəki obyektlərin koordinatlarını və mütləq yüksəkliyini, onların zamandan asılı o

  Полностью »
 • gəlmə turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşamayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində səyahətləri

  Полностью »
 • gəmi

  Özühərəkətedən və ya özühərəkətetməyən, ticarət gəmiçiliyi məqsədləri üçün istifadə olunan üzən qurğu

  Полностью »
 • gəmi heyətinin siyahısı

  Gəminin gəlişi və yola düşməsi zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunan gəmi heyətinin tərkibi və sayı barədə məlumatları əks etdirən əsas sənə

  Полностью »
 • gəmi manifesti

  Konosamentlərin toplusunu əks etdirən və gömrük orqanına təqdim olunan yük nəqliyyat sənədi

  Полностью »
 • gəmi sahibi

  Gəminin mülkiyyətçisi olmasından və ya gəmidən başqa qanuni əsaslarla istifadə etməsindən asılı olmayaraq, gəmini öz adından istismar edən şəxs

  Полностью »
 • gəminin tutumu

  Gəmilərin ölçülməsinə dair beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gəminin müəyyən edilən ümumi tutumu

  Полностью »
 • gənc ailə

  Gənclərin nikaha daxil olmasından yaranan ailə, habelə himayəsində azı bir uşağı olan və yaşı 35-dən çox olmayan tək valideyn

  Полностью »
 • gənclər

  Yaşı 16-dan 35-dək olan şəxslər

  Полностью »
 • gənclər siyasəti

  Gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisad

  Полностью »
 • gənclər təşkilatları

  Gənclərin problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, mənəvi tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada yaradıla

  Полностью »
 • giriş gömrükxanası

  Sərhəd buraxılış məntəqəsində yerləşən, malların Azərbaycan Respublikasına oradan keçməklə gətirildiyi Azərbaycan Respublikasının aralıq gömrükxanası

  Полностью »
 • girov

  Daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) əşya hüquqlarının məhdudlaşdırılması

  Полностью »
 • girov kağızı

  Girovqoyanla, o borclu deyilsə, həm də borclu ilə girovsaxlayan arasında əmlakın və hüquqların girova qoyulmasını və bundan irəli gələn hüquq və öhdəl

  Полностью »
 • girovqoyan

  Girov qoyulan əmlaka (hüquqlara) mülkiyyət və ya tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti hüququ olan, əsas borc üzrə borclu kimi, yaxud girovu təqdim edən üçü

  Полностью »
 • girovsaxlayan

  Borclunun öhdəliyinin lazımi qaydada icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə girovu qəbul edən Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin fiziki v

  Полностью »
 • gizli reklam

  Radio, tele, audio, kino, nəşr və digər məhsullarda istifadə olunan və başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna özünün dərk etmədiyi təsir edən

  Полностью »
 • gömrük anbarı

  Gətirilən malların saxlanc dövründə gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və mallara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən onların gömrük nəzarə

  Полностью »
 • gömrük brokeri

  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan və gömrük işi sahəsində müəyyən haqq almaqla vasitəçilik edən hüquqi şəxs

  Полностью »
 • gömrük nəzarəti

  Gömrük işi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə edilm

  Полностью »
 • gömrük nəzarəti zonalarında rejim qaydaları

  Gömrük nəzarəti zonalarının sərhədlərində və onun daxilində, gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, eləcə

  Полностью »
 • gömrük nəzarəti zonası

  Mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin xüsusi ayrılmış və nişanlan

  Полностью »
 • gömrük orqanlarında xidmət

  Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının vəzifə, funksiya və hüquqlarını öz peşəkar fəaliyyətləri

  Полностью »
 • gömrük ödənişləri

  Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki şəxs

  Полностью »
 • gömrük ödənişlərinin şərti hesablanması

  ş.h Tranzit mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilməli olarsa, ödənilməli olan gömrük rüsumlarının və ya vergilərini

  Полностью »
 • gömrük rejimi

  Gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən müddəaların

  Полностью »
 • gömrük rəsmiləşdirilməsi

  Malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsi proseduru və bu rejimin fəaliyyətinin başa çatması

  Полностью »
 • gömrük rüsumları

  Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər

  Полностью »
 • gömrük rüsumu

  Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilərkən və ya bu ərazidən çıxarılarkən Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən

  Полностью »
 • gömrük sərhəddindən keçirmə

  Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən edilmiş üsullarla, o cümlədən beynəlxalq poçt göndərişləri, bor

  Полностью »
 • gömrük sərhədi

  Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin sərhədi

  Полностью »
 • gömrük sərhədindən keçirmə

  Malların və ya nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən edilmiş üsullarla, o cümlədən beynəlxalq poçt göndərişləri,

  Полностью »
 • gömrük tapşırığı

  Gömrük yoxlamasının aparılması haqqında gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin qərarı

  Полностью »
 • gömrük yoxlama aktı

  Gömrük yoxlamasının keçirilməsi və onun nəticələrinə dair məlumatları əks etdirən sənəd

  Полностью »
 • göndərən gömrük orqanı

  Bütün yükün və ya onun hissəsinin BYD başladığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük orqanı

  Полностью »