UNAFFECTED

adj 1. sadə, təbii, sərbəst; ~ manners təbii davranışlar; ~ style sadə / təbii üslub; 2. səmimi, həqiqi; ~ joy həqiqi sevinc; ~ grief həqiqi kədər; 3. təsirə məruz qalmayan; ~ by air or water havanın və ya suyun təsirinə məruz qalmayan

UNADVERTIZED
UNAFRAID