URGENCY

n 1. təcililik, yubanmazlıq; a matter of great ~ çox təcili məsələ; in case of ~ çarəsiz halda; 2. inad, israr, inadkarlıq; the ~ of a claimant iddiaçının inadkarlığı

URGE
URGENT