USEFULNESS

n faydalılıq, xeyirlilik; the ~ of research tədqiqatın faydalılığı / xeyri

USEFUL
USELESS