UTILISE

utilize, -ise

v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin gücündən enerji mənbəyi kimi istifadə etmək

UTILISATION
UTILITARIAN