VACILLATION

n 1. tərəddüd, qərarsızlıq, qətiyyətsizlik; dəyişkənlik; 2. titrəmə, əsmə (işıq və s. haq.)

VACILLATINGLY
VACUITY