VACUUM

vacuum1

n (pl vacuums) 1. fiz. vakuum, havasız məkan, boşluq, havasızlıq; Torricellian ~ Torriçelli boşluğu; 2. boşluq, boş yer, aralıq; to fill the ~ boşluğu / boş yeri doldurmaq

VACUOUSNESS
VACUUM BOTTLE