VALUE

value1

n 1. dəyər, qiymət; qiymətli / dəyərli şey; of no ~ qiymətsiz, dəyərsiz, qiyməti olmayan (yəni çox qiymətli); to put much / little ~ upon smth. bir şeyə yüksək / aşağı qiymət qoymaq; 2. iqt. dəyər; surplus ~ izafi dəyər

value2

v qiymətləndirmək, qiymət qoymaq; to ~ smb.’s advice bir kəsin məsləhətini qiymətləndirmək

VALUATION
VALUED