ÖNGÖRMƏ

\[alm. Ahnung; fr.=ing. Pressentiment; osm. tr. hissikablelvuku; tr. Önsezi; ər. أ ٌٛلٛع لجً د ظٌّ \] əsaslandırılmayan və izah edilməsi mümkün olmayan hiss. Verilməmiş olanın, bilin-məyənin, xüsusilədə gələcəklə əlaqəli olanın əvvəldən hiss edil-məsi, doğru kimi hesab edilməsi.
ÖLÜM
ÖZGƏLİK