ÜTÜK

Dialektlərdə “filankəs ütüyün biridir” cümləsi işlədilir. Mənbələrdə ötök sözü “kasıb” mənasında qeydə alınıb. Ütük sözü mənaca yoluq kəlməsi ilə qohumdur və “ütülmüş”, “yonulmuş” (varı əldən çıxmış) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜTMƏK
ÜY

Digər lüğətlərdə