ТАКЖЕ

habelə, həmçinin, eyni zamanda, ...də, ....dəxi
ТАК
ТАКСАЦИЯ

Digər lüğətlərdə