AKÇORA

Yaxşılıq mələyi. Ak və çora sözlərinin birləşmə-sindən əmələ gəlmişdir. Şamanizmdə daha çox təsadüf olunur. Şamanist adət ənələrdə akçora xeyir gətirən mələk kimi xarak-terizə edilirdi.
AĞRUK
AKSİDENSİYA