ALGU

əski türkcədən tərcümədə bütün, hamı, yaxud cəmiyyət kimi çevirmək mümkündür.
AQNOZİA
ALQORİTM