Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • MAAR

  alm. maar < nemaer – fərqli, yalqız

  Tam oxu »
 • MAC

  Bir sıra dialektlərdə (Tovuz, Marneuli, Gəncə, Ordubad...) xışın dəstəyinə mac deyirlər. Məj, moj, moc, maj (маж) kimi də işlədilir

  Tam oxu »
 • MACAL

  Güman olunur ki, ərəbcə əcəl sözü ilə qohumdur. Bizdə “imkan” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MACENTA

  XIX əsrin ortalarında Avstriya-Macarıstanın nəzarətində olan İtaliya ayrı-ayrı xırda dövlətlərə bölünmüş vəziyyətdə idi

  Tam oxu »
 • MAÇ

  Farsca maçidən (öpmək) feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MADRİD

  İspanca “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MADYAN

  Fars sözüdür, madər (ana) sözü ilə kökdaşdır. Mad hissəsinin mənası “dişi” deməkdir, bizdə əvvəllər qısraq sözü işlənib

  Tam oxu »
 • MAGİSTRAL

  lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • MAĞAR

  Mağara sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir, əsli məkkarə kimi olub, “tağalaq” və “çadır” (çardaq) mənaları məlumdur

  Tam oxu »
 • MAĞARIC

  Məxaric ( xərc) sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. Məxrəc, xərclik, ixrac sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • MAĞAZA

  Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “anbar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAĞIL

  Ərəbcə “yaxşı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAHAL1

  ər. məhəll ər. mühal

  Tam oxu »
 • MAHİR

  Məharət sözü ilə qohumdur. Mənası “bacarıqlı”, “ustad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAHLİQA

  Mah, fars, liqa ərəbcədir. Mənası “ayüzlü, sifəti aya bənzəyən” deməkdir. El arasında Məhluqə kimi də işlədilir

  Tam oxu »
 • MAHMIZ

  Ərəb mənşəlidir, ata ayaqla zərbə vurmaq üçün dəmirdən hazırlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAHMUD

  Əhməd, Həmid, Məhəmməd sözləri ilə Mahmud sözü kökdaşdır. Mənası “təriflənən, tərifəlayiq”deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • MAHPARƏ

  Farsca “ay (mah) parası (parə)” deməkdir. Məcazi mənada “gözəl” kimi başa düşülür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAHRUX

  Farsca “ay (mah) üzlü (rux)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAHTAB

  Mah farsca “ay” deməkdir, tab “taftən” (parçalamaq) məsdəri ilə bağlıdır. “Aydınlıq hava, Ay işığı”deməkdir

  Tam oxu »
 • MAHTABAN

  Farsca mah (ay) və taban (işıq) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAKİAVELLİSAYAĞI

  XV və XVI əsrlərdə İtaliya eyni zamanda daim bir-biri ilə müharibə edən kiçik dövlətlərə bölünmüş vəziyyətdə idi

  Tam oxu »
 • MAKİNTOŞ

  İngilis Çarlz Makintoşun adından götürülüb (ilk dəfə o istehsal edib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAKREYKER

  ing. muckraker – çirkab təmiz­ləyən

  Tam oxu »
 • MAKROFAUNA

  yun. makros – böyük + lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

  Tam oxu »
 • MAKROFLORA

  yun. makros – böyük + lat. Flora – Roma mifologiyasında çiçək və bahar ilahəsi

  Tam oxu »
 • MAKRORELYEF

  yun. makros – böyük + lat. relevo – qaldırıram

  Tam oxu »
 • MAKSİM

  Latıncadır, maksimum sözü ilə kökdaşdır, “böyük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAKVİS

  fr. maquis – sıx meşəlik

  Tam oxu »
 • MAQMA

  yun. magma – həlməşik, qatı maddə

  Tam oxu »
 • MAQNETİT

  yun. magnetis – maqnit

  Tam oxu »
 • MAQNEZİT

  lat. magnesia – maqnezium-oksid

  Tam oxu »
 • MAQNİT

  Maqneziya (Kiçik Asiyada qədim məskən adıdır) sözündəndir. Maqnit yunancadır, bizdə dəmir qapan sözü olub

  Tam oxu »
 • MAQSUD

  Ərəbcə məqsəd, qəsd (niyyət) sözləri ilə kökdaşdır, “arzu edilən”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAL

  Bu sözlə bərabər qara sözü də işlədilir. Qaramal sözü sinonimlər birləşməsidir və “iri mal (iri və buynuzlu mal)” deməkdir

  Tam oxu »
 • MAL-QARA

  “İzahlı lüğət”də belə verilir: iri və xırda buynuzlu ev heyvanlarına “mal-qara” deyilir. Misal da verib: Nurəddinin mal-qaradan ancaq bir atı vardı

  Tam oxu »
 • MALA

  Fars mənşəlidir, “suvaq çəkmək üçün alət” mənasını verir, “Palçıq”mənasında da işlədilir. Malakeş isə adamla bağlıdır, suvaqçıdır

  Tam oxu »
 • MALAKAN

  Moloko kəlməsi ilə bağlıdır, “ət yeməyən”, “südlə qidalanan” deməkdir ki, indi mənasını dəyişib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • MALAKEŞ

  Fars sözüdür: mala “palçıq” (və ya alət) deməkdir, keş isə “çəkən” məna­sını əks etdirir. Divara və s

  Tam oxu »
 • MALİYYƏ

  Ərəbcə mal (“mülk, pul” mənasında) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MALYAR

  Farsca malidən (yağlamaq) məsdəri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAMA

  “Bibi” mənasında işlədilir (bibi ərəb sözüdür), əmi sözü ilə qohumdur, “eyni döşdən süd əmən” deməkdir

  Tam oxu »
 • MAN

  Qoyun mənası da var. Manqışlaq kəlməsi “qoyun qışlağı” deməkdir. Quyruq­man sözü “yekə quyruqlu” deməkdir

  Tam oxu »
 • MANCANAQ

  Yunan sözüdür, müharibədə daş atmaq üçün düzəldilən dəzgah olub. İndi mənası dəyişib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • MANQR

  ing. mangrove – ağacın adından

  Tam oxu »
 • MANTİYA

  yun. mantion – üst geyim, plaş

  Tam oxu »
 • MARAFON

  E.ə. 490-cı ildə farslar nəhəng imperiyalarının daxili işlərinə qarışaraq onları təhqir etmiş afinalıları məhv etmək əzmində idilər

  Tam oxu »
 • MARAL

  Monqol sözüdür, bizdə “sığın” deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • MAREOQRAF

  lat. mare – dəniz + yun. grapho – yazıram

  Tam oxu »
 • MARITLAMAQ

  Mənası “pusmaq” (qulaq acmaq) deməkdir. Marı-q və marı-t for­ma­ları var. Marıq vermək – “suyun qulağını dəyişmək”ləsinonimdir

  Tam oxu »