Толковый словарь азербайджанского языка

 • ŞÖBƏ

  is. [ər.] 1. Bir idarənin, təşkilatın və ya müəssisənin bölməsi, hissəsi. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsi

  Полностью »
 • ŞÖHRƏT

  is. [ər.] 1. Zəhmət, xidmət, istedad, məharət və s. nəticəsində hamı tərəfindən tanınma; məşhur olma, şərəfli ad qazanma, məşhurluq, ad-san

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTBAZ

  [ər. şöhrət və fars. …baz] bax şöhrətpərəst

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTBAZLIQ

  bax şöhrətpərəstlik

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTGİR

  sif. [ər. şöhrət və fars. …gir] klas. Şöhrətli, şöhrət qazanmış, şöhrəti aləmi tutan, şöhrət tapmış, namdar

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNDİRİLMƏ

  “Şöhrətləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Hamıya tanıdılmaq, məşhurlaşdırılmaq, məşhur edilmək, şöhrəti artırılmaq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNDİRMƏ

  “Şöhrətləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNDİRMƏK

  f. Hamıya tanıtmaq, ad qazandırmaq, məşhur etmək, məşhurlaşdırmaq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏ

  “Şöhrətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏK

  f. Hər yerdə, hamı tərəfindən tanınmaq, məşhur olmaq, ad qazanmaq, şöhrət qazanmaq. Rəmz anlayan, söz düşünən, dərd bilən; Aləmlərdə şöhrətlənir, bəll

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  sif. Məşhur, məşhur olmaq, ad-san qazanmış, şöhrət qazanmış, tanınmış, namdar. Şöhrətli kompozitor. Şöhrətli qəhrəmanlarımız

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏST

  sif. [ər. şöhrət və fars. …pərəst] Şöhrət düşkünü; vəzifə, fəxri mövqe, ad, vəzifə və s.-yə həddən artıq can atan; təkəbbürlü, lovğa

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK

  is. Şöhrət düşkünlüyü, şöhrətə, adı çıxmağa, böyük vəzifə, mövqe tutmağa həddindən artıq can atma; təkəbbür, lovğalıq

  Полностью »
 • ŞÖK

  sif. Dik. Xoşuna gəldimi Kürün kənarı? Gördünmü, gördünmü şök çinarları? O.Sarıvəlli

  Полностью »
 • ŞÖKƏ

  is. Nazik çubuq dəstəsi. Yolunan yeddi yaşında bir oğlan … ayaqyalın, qabağına bir dəstə quzu qatıb və əlindəki şökə ilə bu quzuları vura-vura gəlir k

  Полностью »
 • ŞÖKLƏMƏK

  f. Arxa ayaqlar üstündə oturmaq (it)

  Полностью »
 • ŞÖLƏ

  is. [ər.] Alov, parıltı, işıltı, şəfəq. [Xortdan:] Səhranın günbatan tərəfindən, gördüm, bir şölə asimanə bülənd olub

  Полностью »
 • ŞÖLƏCİK

  “Şölə”dən kiç. Bir şöləcik parlayıb söndü

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNDİRMƏ

  “Şölələndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNDİRMƏK

  f. Alovlandırmaq, işıqlandırmaq, şəfəqləndirmək. …Gün dağlara düşəndə günün şəfəqi dağların gah bu tərəfini şölələndirib, o tərəfinə qara kölgə salır,

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏ

  “Şölələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏK

  f. Şölə saçmaq, alovlanmaq, alışıb-yanmaq, işıqlanmaq, işıq vermək, şəfəqlənmək. Yenə od tutdu dan yeri, yandı; Şölələndi üfüq, alovlandı

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏ

  “Şöngümək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏK

  f. Çömbəlmək. Alabaş quyruğu üstə şöngüyüb aram-aram hürür, gah da eyvanın altına tərəf soxulurdu. B

  Полностью »
 • ŞÖTDƏMƏ

  “Şötdəmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖTDƏMƏK

  f. dan. Tez-tələsik tikmək. Paltarın ətəyini şötdəmək

  Полностью »
 • ŞÖTÜK

  is. məh. Dəvənin belinə bağlanan enli ip

  Полностью »
 • ŞÖVKƏT

  is. [ər.] Calal, dəbdəbə, ehtişam, həşəmət (klassik şeirdə bəzən tərkibdə “şövkəti-şan” şəklində işlənir)

  Полностью »
 • ŞÖVKƏTLİ

  sif. tənt. Əzəmətli, həşəmətli (padşahlara, hökmdarlara verilən ünvan). [Əsli:] Ey şövkətli paşa, Kərəmə rəhmin gəlsin

  Полностью »
 • ŞÖVQ

  is. [ər.] 1. Şiddətli meyil, həvəs, arzu, istək. [Nuxulular] Molla İbrahim Xəlili bu halət ilə görməkdən vəch edib, şövqdən qayəm sövt ilə çağırırlar

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏ

  zərf Böyük həvəslə, ruh yüksəkliyilə, vəcdlə, ürəklə, ilhamla, sevə-sevə. Şövqlə oxumaq. Şövqlə işləmək

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNDİRİCİ

  sif. Həvəsləndirici, ruhlandırıcı

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNDİRMƏ

  “Şövqləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNDİRMƏK

  f. Şövqə gətirmək, ruhlandırmaq, həvəsləndirmək, ilhamlandırmaq. Atası Fərmanın oynamasına və dülgərlik həvəsinə düşməsinə mane olmaz, əksinə, onu şöv

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNMƏ

  “Şövqlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÖVQLƏNMƏK

  f. Şövqə gəlmək, bərk həvəslənmək, həvəsə gəlmək, vəcdə gəlmək, ilhama gəlmək, ruhlanmaq

  Полностью »
 • ŞÖVQLÜ

  sif. 1. Şövqü, həvəsi olan; şövqə, həvəsə gəlmiş; bir şeyin şövqündə, həvəsində, arzusunda olan, həvəsli

  Полностью »
 • ŞÖVQSÜZ

  sif. və zərf Həvəssiz, könülsüz, ruhsuz, istəmədən. Şövqsüz işləmək

  Полностью »
 • ŞPAL

  is. [rus.] Dəmir yollarında relslərin altına düzülən ağac, metal və ya beton tir

  Полностью »
 • ŞPAT

  is. [alm.] Silikatlar turşusundan olan müxtəlif mineralların adı

  Полностью »
 • ŞPAT

  is. [alm.] Atın ayaq sümüklərinin iltihabı

  Полностью »
 • ŞPİK

  is. [rus.] Donuz piyi

  Полностью »
 • ŞPİNDEL

  is. [alm.] Metalkəsən dəzgahın hərlənən vərdənəsi (valı)

  Полностью »
 • ŞPİNEL

  is. [alm.] Növlərindən biri qiymətli daş sayılan minerallar qrupu

  Полностью »
 • ŞPİON

  [alm.] Casus. [Vəli:] Bu nə sözdür, biz məgər şpionuq? Ə.Haqverdiyev. Darülfünun binası ətrafında atlı və piyada polis nəfərləri qoyulmuşdu

  Полностью »
 • ŞPİONLUQ

  is. Casusluq. …Bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında hər nə deyir, danışırlarsa, haman cin gedib

  Полностью »
 • ŞPLİNT

  is. [alm.] Tən ortadan əyilmiş məftil, mil

  Полностью »
 • ŞPON

  is. [alm.] poliq. Yığılan mətni səhifələrə ayırarkən sətirlər arasındakı məsafəni artırmaq üçün işlədilən boşluq materialı

  Полностью »
 • ŞPRİS

  [alm. Spritze] Dəri altına dərman yeritmək, həmçinin dəri altından mayeni sorub çəkmək üçün içiboş iynəli cərrahiyyə aləti

  Полностью »