Толковый словарь азербайджанского языка

 • ŞİBİD

  is. bot. Xalq təbabətində dərman kimi işlənən çətirçiçək fəsiləsindən xoşiyli bitki

  Полностью »
 • ŞİBLÉT

  [alm. Stufelette] Qaytanlı kişi botinkası. [Heybət] bəzən yanı rezinli jığ-jığ şiblet də geyərdi, xoşuna gəlməyən adamların kürəyinin arasını “sığalla

  Полностью »
 • ŞİBLETLİ

  sif. Ayağında şiblet olan, şiblet geymiş

  Полностью »
 • ŞİBYƏ

  is. bot. Göllərin, hovuzların kənarında, daşların, ağac gövdələrinin üzərində bitən çiçəksiz çoxillik bitki

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  is. [ər.] Qüvvət, güc, kəskinlik, sərtlik. Yaz gəldi, bahar oldu, qışın şiddəti getdi; Qar bitdi, külək yatdı, soyuq axıra yetdi

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏ

  zərf Bərk, güclü, çox sərt, qüvvətlə, şiddət göstərərək. Külək şiddətlə əsirdi. – Bir az əqdəm başlamış qar şiddətlə yağırdı

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNDİRİLMƏ

  “Şiddətləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Daha da (getdikcə) qüvvətləndirilmək, gücləndirilmək, sərtləndirilmək; gücü, təsiri artırılmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNDİRMƏ

  “Şiddətləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNDİRMƏK

  f. Gücləndirmək, qüvvətləndirmək; şiddətini, gücünü, təsirini daha da artırmaq. [Mirzə Şəfi] əl-qolunu ölçərək ifadəsini şiddətləndirdi

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  “Şiddətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  f. Şiddəti, gücü, qüvvəsi, təsiri daha da artmaq, güclənmək; daha da sərtləşmək, qızışmaq. Axşamdan yağan yağış səhərə yaxın daha da şiddətləndi

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİ

  sif. Çox güclü, çox qüvvətli; dəhşətli. [Əsgər:] Mədəndə şiddətli bir yanğın vardı. M.Hüseyn. [Qəhrəman:] İkinci gün şəhərdə olduqca şiddətli bir vuru

  Полностью »
 • ŞİƏ

  is. [ər.] din. İslamiyyətdə ayrıca bir cərəyan təşkil edən məzhəb

  Полностью »
 • ŞİƏLİK

  is. din. Şiə məzhəbinə mənsubiyyət. Arvadlar arasında danışılırdı ki, bir ingilis mollası şiəliyi qəbul edib adını da dəyişib “Mirzə Kamil” qoymuşdur

  Полностью »
 • ŞİFAHİ

  sif. [ər.] Yazı ilə deyil, dil ilə; dilcavabı, ağızdan (yazılı əksi). Şifahi imtahan. Şifahi nitq. – Əlibəy haqqında şifahi və ya yazılı danışıqların

  Полностью »
 • Şİ́FER

  [alm. Schiefer] 1. Qara və ya kül rəngli gilli şist. 2. Gildən və ya asbest-sementdən plitka şəklində hazırlanan dam örtüyü

  Полностью »
 • ŞİFERLİ

  sif. 1. Damına şifer vurulmuş, damı şiferlə örtülmüş. Şiferli bina. – Şiferli damlardan qalxan boz tüstülər küləksiz havada yuxarı millənir, göyün bir

  Полностью »
 • ŞİFÓN

  [fr. shiffon] Nazik pambıq və ya ipək parça. Güllü şifon. Saya şifon. – Şifon çox nazik və seyrək olur, sadə üsul ilə toxunur, qadın paltarlığı və kof

  Полностью »
 • ŞİFONER

  [fr. chiffonier] Paltar, dəyişək və s. saxlanmaq üçün şkaf. Aynalı şifoner. İkilaylı şifoner. – İndi Azərbaycan kəndlisinin evində şifoner, tül pərdəl

  Полностью »
 • ŞİFR

  [fr. shiffre, əsli ər. sifir] 1. Gizli yazı üçün şərti işarələr sistemi. 2. Kitabların, yazıların, əlyazmalarının və s

  Полностью »
 • ŞİFRÇİ

  is. Şifrləyən və şifri açan adam

  Полностью »
 • ŞİFRLƏMƏ

  “Şifrləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞİFRLƏMƏK

  f. Şifrlə yazmaq

  Полностью »
 • ŞİFRLƏNMƏ

  “Şifrlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞİFRLƏNMƏK

  məch. Şifrlə yazılmaq

  Полностью »
 • ŞİFRLƏNMİŞ

  f.sif. Şifrlə yazılmış, gizli işarələrlə (xətlə) yazılmış

  Полностью »
 • ŞİFRLƏYİCİ

  bax şifrçi

  Полностью »
 • ŞİFRLİ

  sif. Şifrlə yazılmış. Şifrli məktub. – Teleqramlar şifrli olduğu üçün bir şey anlaşılmırdı. M.S.Ordubadi

  Полностью »
 • ŞİFROQRAM

  [fr. shiffre və yun. gramma] Şifrlə verilən teleqram, şifrli teleqram

  Полностью »
 • ŞİXTA

  is. [alm.] Koks almaq üçün müxtəlif metallardan ibarət kütlə

  Полностью »
 • ŞİKAR

  is. [fars.] Ov. Cümə bekar, şənbə şikar. (Məsəl). [Kərim babanın] indi belə fikri-zikri daima seyrü səfada, ovda və şikarda idi

  Полностью »
 • ŞİKARÇI

  is. Ovçu. Xanın sağında-solunda düzülən yasavullar, … yedəklərində tazı-tula gedən şikarçılar, nökərlər böyük bir yarımdairə təşkil etmişdilər

  Полностью »
 • ŞİKARİ

  sif. [fars.] Ova məxsus, ovda işlənən. [Oğlan] şikari papağını sol qulağına tərəf əydi. M.Hüseyn

  Полностью »
 • ŞİKAYƏT

  is. [ər.] 1. Öz halından və ya başına gələn bir dərd və acıdan ah-zar etmə; məmnuniyyətsizliyini izhar etmə; giley

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTCİL

  sif. Şikayət bildirən, həmişə şikayət edən, narazı. [Dürdanə] qızının saçını sinəsindən topladı, kəlağayısını başına çəkdi, şikayətcil (z

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTÇİ

  sif. və is. Şikayət edən, şikayətə gələn. [Dilşad:] Ev dönəcək divanxanaya, şikayətçinin biri gedib o biri gələcək

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTKAR

  sif. [ər. şikayət və fars. …kar] köhn. Şikayət edən, şikayətçi, şikayət mahiyyətində olan. Şirəli dayısının şikayətkar danışığını eşidərkən təəccüblən

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏ

  “Şikayətlənmək”dən f.is. Rüstəm kişini həmişə qüvvətli və dönməz görməyə alışmış Səkinə şikayətlənməsinə dözə bilmədi

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏK

  f. Halından, vəziyyətindən, taleyindən və s.-dən şikayət etmək, məmnunsuzluğunu bildirmək. İzzətin səsküyündən şikayətlənən bu ev indi çıraqsız, zülmə

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLİ

  sif. Şikayət ifadə edən, dərdli, iniltili. // Məc. mənada. [Qəhrəman:] Kənarda buzlu ruzgar şikayətli bir yaralı heyvan iniltisi ilə telefon tellərinə

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTNAMƏ

  is. [ər. şikayət və fars. …namə] Yazılı şikayət

  Полностью »
 • ŞİKƏNCƏ

  bax işgəncə

  Полностью »
 • ŞİKƏST

  sif. [fars.] 1. Bədənin hər hansı bir üzvündən məhrum olmuş və ya hər hansı bir səbəbə görə onu itirmiş; əlil

  Полностью »
 • ŞİKƏSTEYİ-FARS

  is. [fars.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Sərvər şikəsteyi-fars oxuyur. Ü.Hacıbəyov

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏ

  [fars.] 1. Segah məqamında zərbli muğam. Sürü-sürü qoyunları çoban yamacda otladır; Alır ələ papağını, oxur şikəstə, fit çalır

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏDİL

  sif. [fars.] klas. Ürəyi sınmış, qəlbi qırılmış, incik, kədərli, incimiş. [Həcər xanım:] …Zöhrəni elə şikəstədil (z

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏXATİR

  sif. [fars. şikəstə və ər. xatir] klas. Qəlbi sınmış, ürəyi sınmış, qəlbiqırıq, incik. Sənsiz mən idim şikəstəxatir; Yüz şükr, sənə yetişdim axir

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏNƏFS

  sif. [fars. şikəstə və ər. nəfs] Tələbkar olmayan, sadə təbiətli, təvazökar. …Qənaət söhbəti də düşəndə yenə dirsəyimin gücü ilə bir elə gözəl-gözəl s

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏNƏFSLİK

  is. Təvazökarlıq, təbiətcə sadəlik, tələbkar olmama. □ Şikəstənəfslik etmək – təvazökarlıq etmək, sadəlik, təvazö göstərmək

  Полностью »