Толковый словарь азербайджанского языка

 • BÜDCƏ

  is. [fr.] Dövlətin və onun idarə və müəssisələrinin illik gəlir və çıxar cədvəli. Dövlət büdcəsi. Büdcə ili

  Полностью »
 • BÜDƏT

  bax bidət

  Полностью »
 • BÜDRƏGƏN

  sif. Tez-tez büdrəyən. Büdrəgən at. Büdrəgən dəvə

  Полностью »
 • BÜDRƏK

  sif. Tez-tez büdrəyən. Büdrəgən at. Büdrəgən dəvə

  Полностью »
 • BÜDRƏMƏ

  “Büdrəmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜDRƏMƏK

  f. 1. Yeriyərkən müvazinəti itirmək, yerişi pozulmaq. Hamı tökülürlər Araza, ortasında Hacı Qaranın atı büdrəyir

  Полностью »
 • BÜĞZ

  is. [ər.] Kin, ədavət, acıq, nifrət. İki aqil kəs eyləməz dəva; Eyləməz birbirinə büğz əsla. S.Ə.Şirvani

  Полностью »
 • BÜXL

  is. [ər.] köhn. Paxıllıq, həsəd. [Laçın:] Cəmilin hərəkətləri olub yalan, büxl, şivə, müftəxorluq. N

  Полностью »
 • BÜXUR

  bax buxur

  Полностью »
 • BÜKDƏLƏMƏK

  f. məh. Bükülmək, qatlanmaq, qatlanmış şəklə salınmaq

  Полностью »
 • BÜKDƏRİLMƏK

  məch. məh. 1. Qatlamaq, bükmək. 2. Bükülmüş bir şeyi təkrar bükmək. 3. İpi iki qat əyirmək

  Полностью »
 • BÜKDÜRMƏ

  “Bükdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜKDÜRMƏK

  icb. Bükük hala saldırmaq

  Полностью »
 • BÜKƏLƏMƏ

  “Bükələmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜKƏLƏMƏK

  f. Lülə şəklində bükmək

  Полностью »
 • BÜKƏLƏNMƏK

  məch. Lülə şəklində bükülmək

  Полностью »
 • BÜKƏLƏNMİŞ

  f.sif. Lülə şəklində bükülmüş. Mən əlimdə bükələnmiş qəzeti verdim. Mir Cəlal

  Полностью »
 • BÜKMƏ

  is. 1. “Bükmək”dən f.is. 2. məh. İçərisinə şəkər, qoz, fındıq və ya badam ovuntusu tökülmüş düyü unu riştəsindən hazırlanan şirni

  Полностью »
 • BÜKMƏK

  f. 1. Müəyyən qaydada qatlamaq. Köynəyi bükmək. Kağızı bükmək. – O biri səkilərdə də usta bükən sayaq çoxluca paltarlar bükmüşdülər və üstlərinə də cü

  Полностью »
 • BÜKÜCÜ

  1. sif. Bükən. Bükücü maşın. 2. is. Bir şeyi bükməklə məşğul olan işçi

  Полностью »
 • BÜKÜK

  sif. 1. Bükülmüş, qatlanmış. Bükük bel. Bükük kağız. 2. İs. mənasında. Parça və kağız kimi şeylərin qatlı yerləri

  Полностью »
 • BÜKÜKLÜK

  is. Bükülmüş, qatlanmış şeyin halı

  Полностью »
 • BÜKÜLMƏ

  “Bükülmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜKÜLMƏK

  f. 1. Qatlanmaq, əyilmək, bükük hala düşmək. Qəhrəman … [Xavərin] dizlərinin büküldüyünü və qeyri-ixtiyari yerə oturduğunu gördü

  Полностью »
 • BÜKÜLMƏYƏN

  sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz. // məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm. [Elxan:] Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram

  Полностью »
 • BÜKÜLMƏZ

  sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz. // məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm. [Elxan:] Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram

  Полностью »
 • BÜKÜLMÜŞ

  f.sif. 1. Müəyyən qaydada qatlanmış. Bükülmüş xalça. Bükülmüş kağız. 2. Sarınmış. Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı… S

  Полностью »
 • BÜKÜLÜ

  sif. 1. Bükülmüş, qatlanmış halda olan. Bükülü köynək. Bükülü paltar. // Örtülmüş. Bükülü kitab. 2. Bir şeyə sarınmış

  Полностью »
 • BÜKÜM

  is. 1. Paltarın və s.-nin bükük yeri. 2. Bükmə üsulu, tərzi. Paltarlarının hamısını usta Ağabala topladı, dolma bükümü sayaq bir fitəyə büküb qoydu sə

  Полностью »
 • BÜKÜŞ

  is. 1. Bükmə şəkli, bükmə tərzi, bükmə üsulu. 2. Bir şeyin qırışmış, bükülmüş yeri; qırış. Paltarın büküşü

  Полностью »
 • BÜKÜŞDÜRMƏ

  “Büküşdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜKÜŞDÜRMƏK

  f. Əzib şaxını sındırmaq, bükük-bükük eləmək, qırışdırmaq

  Полностью »
 • BÜKÜŞMƏ

  “Büküşmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜKÜŞMƏK

  f. 1. Əzilib şaxı sınmaq, qırışmaq, büküş-büküş olmaq. 2. Pozulmaq, büzüşmək

  Полностью »
 • BÜLBÜL

  is. [fars.] Qaratoyuq fəsiləsindən olan çox gözəl səsli quş. Bülbülün çəkdiyi dil bəlasıdır. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • BÜLBÜLOTU

  is. bot. Taxıllar qrupuna mənsub yem bitkisi

  Полностью »
 • BÜLƏND

  [fars.] Uca, yüksək; adətən “asimanə (ərşə və s.) bülənd olmaq” şəklində işlənir – göyə qalxmaq, yüksəlmək, ucalmaq

  Полностью »
 • BÜLƏNDPƏRVAZ

  sif. [fars.] köhn. 1. Ucadan uçan. 2. məc. Alicənab, nəcib, yüksək. Hər ürək Aslanın mərhəmət, qeyrət və səxavətlə dolu olan ürəyi kimi büləndpərvaz o

  Полностью »
 • BÜLLETÉN

  [fr.] 1. İctimai əhəmiyyəti olan hadisə haqqında qısa məlumat. Hava bülleteni. 2. Bəzi dövri məcmuələrin adı

  Полностью »
 • BÜLLUR

  is. [ər. əsli yun.] 1. Şəffaf və parlaq daş. □ Dağ bülluru – optikada və zərgərlikdə işlənən şəffaf rəngli mineral

  Полностью »
 • BÜLLURİ

  sif. [ər.] Büllur kimi saf, təmiz, ləkəsiz, parlaq. // Şəffaf, dumduru

  Полностью »
 • BÜLLURİN

  sif. [ər.] Büllurdan, büllurlu, büllur kimi. Nə rəva cani-büllurin yetə nazik ləbinə; Bərgi-güldən gərək olsun, gözəlim, cam sənə

  Полностью »
 • BÜLÖV

  is. Bıçaq və başqa kəsərləri itiləmək üçün daş. [Hacı Nuru:] Sənin atan usta Rəhman dəllək ülgüc, bülöv ilə məqul dövlət qazandı

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏMƏ

  “Bülövləmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏMƏK

  f. Bülöv daşına çəkib itiləmək. Bıçağı bülövləmək. Baltanı bülövləmək

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏNMƏ

  “Bülövlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏNMƏK

  məch. Bülöv daşına çəkilib itilənmək

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏNMİŞ

  f.sif. 1. Bülövə çəkilib itilənmiş; iti. 2. Bülöv kimi hamarlanmış, cilalanmış, sürüşkən. Bir az keçincə o yenə də torunu dəstələyib əlinə yığır

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏTMƏ

  “Bülövlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÜLÖVLƏTMƏK

  f. Bülövə çəkdirmək, bülövə çəkdirib itilətmək. Bıçağı bülövlətmək

  Полностью »