Толковый словарь азербайджанского языка

 • CIBBILI

  sif. dan. Çox balaca, bapbalaca, xırdaca, cıqqılı. … [Hində] bala-bala cücələr var, bax belə-belə cıbcıbbılı, ətcəbala

  Полностью »
 • CIBCIBBILI

  sif. dan. Çox balaca, bapbalaca, xırdaca, cıqqılı. … [Hində] bala-bala cücələr var, bax belə-belə cıbcıbbılı, ətcəbala

  Полностью »
 • CIBIRIQ

  is. Qozun üst göy qabığı, yaxud üst göy qabığı çıxarılmış qoz. ◊ Cıbırığını çıxartmaq – 1) bərk döymək, əzişdirmək; 2) tamam soymaq, müflis eləmək, va

  Полностью »
 • CIDIR

  is. 1. At yarışı. Azərbaycanda cıdırın qədim tarixi var. □ Cıdıra çıxmaq – at yarışına çıxmaq, at yarışında iştirak etmək, at çapmaqda yarışmaq

  Полностью »
 • CIDIRÇI

  is. Cıdıra çıxan, cıdırda iştirak edən şəxs. Gedir düzə çıxanda; O, qulanı çaparaq; Hamı deyir: – Cıdırçı; Olacaqdır bu qoçaq

  Полностью »
 • CIĞ

  is. bot. 1. Torpağın üstünü basan süpürgəvari ot. [Elçin] altına cığ tökdü … özünə rahat yer düzəltdi

  Полностью »
 • CIĞ-BIĞ

  Yerbəyerdən çıxan, anlaşılmayan, qarışıq nazik səslər, səs-küy. [Molla Hüsü:] Bu gün – sabah gözümüzü açıb görəcəyik ki, atasından, anasından bixəbər

  Полностью »
 • CIĞ-CIĞ₂

  is. zool. Qağayı cinsindən xırda suquşu, çay-göl qağayısı

  Полностью »
 • CIĞ-CIĞ₁

  bax cığ-bığ

  Полностью »
 • CIĞ-VIĞ

  Yerbəyerdən çıxan, anlaşılmayan, qarışıq nazik səslər, səs-küy. [Molla Hüsü:] Bu gün – sabah gözümüzü açıb görəcəyik ki, atasından, anasından bixəbər

  Полностью »
 • CIĞA

  bax cıqqa 1-ci mənada. Yanaşsa üzünə müştaq dəhanlar; Nəfəs dəyər, cığaları yellənər. Qurbani. Əsmə, səba yeli, titrəmə çöllər; Cığalar tərpənib tel i

  Полностью »
 • CIĞAL

  sif. Oyun zamanı oyunun qaydalarını pozmağa və haqsız olduğu halda mübahisə etməyə adət etmiş adam. [Həbibə] saçı dağınıq, ayaqyalın, arıq, cılız, cığ

  Полностью »
 • CIĞALBAZ

  sif. [cığal və fars. …baz] Cığallıq etməyi sevən, həmişə cığallıq edən. Cığalbazı (is.) oyundan kənar etmək

  Полностью »
 • CIĞALBAZLIQ

  is. Cığallığı adət etmə, həmişə cığallıq etmə; cığallıq

  Полностью »
 • CIĞALLAMA

  “Cığallamaq”dan f.is

  Полностью »
 • CIĞALLAMAQ

  f. Qəsdən oyunun qaydalarını pozmaq, cığallıq eləmək

  Полностью »
 • CIĞALLIQ

  is. Cığal adamın xasiyyəti, hərəkəti; oyun qaydalarını qəsdən pozma. Cığallıq eləmək. – [Səlim Zərnişana:] Bircə kasa bozbaşına beş tərif deməsəm, hər

  Полностью »
 • CIĞARA

  [isp. cigarra] Siqaret, papiros. Cığara çəkmək. Cığara qutusu. – Sarışın, həssas baxışlı Şeyda isə cığaranı dumanladaraq, əli alnında düşünüb durur

  Полностью »
 • CIĞCIĞA₁

  is. etnoq. 1. Gəlin gedən qızların başına salınan qızıl parıltılı bəzək şeyi. Gəlinin və yengələrin duvaqları aşağı salındı, üzlərinə duvağın üstündən

  Полностью »
 • CIĞCIĞA₂

  is. bot. Çiy-çiy yeyilən, yaxud qutabın içinə qoyulan yabanı ot

  Полностью »
 • CIĞILDAMA

  “Cığıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • CIĞILDAMAQ

  f. Cığ-cığ səs çıxarmaq, cığıltı səsi çıxarmaq. Əlikramın cəhəngləri köpüklənsə də, səsi gücsüz cığıldadı

  Полностью »
 • CIĞILDAŞMA

  “Cığıldaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CIĞILDAŞMAQ

  f. Cığıltı səsi çıxarmaq. [Nəcəfalı] ağacın dibindən aralananda ayaqlarını atdıqca qozlar cığıldaşırdı

  Полностью »
 • CIĞILTI

  is. Qoz, fındıq, sərtqabıqlı şeylərin bir-birinə toxunmasından və ya basılıb əzilməsindən hasil olan səs

  Полностью »
 • CIĞIR

  is. 1. Gediş-gəlişdən əmələ gələn ensiz, dar yol. Evlər, damlar, taxtapuşlar gümüş kimi ağarır; Qar tapdanıb, palçıq olub, dağda cığır qaralır

  Полностью »
 • CIĞIRAÇAN

  is. k.t. Torpaqda cığır açan və səpilən toxumun üstünü torpaqla örtən mexanizm (toxumsəpən və ya əkən maşınlarda)

  Полностью »
 • CIĞIRDAŞ

  is. 1. Bir yolla, bir yerdə gedən; yoldaş. 2. məc. Müvəqqəti olaraq, ya da zahirən hər hansı ictimai-siyasi hərəkata qoşulan, onunla ayaq-ayaq gedən a

  Полностью »
 • CIĞLANDIRMA

  “Cığlandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CIĞLANDIRMAQ

  f. Ütmək, üzdən yandırmaq, qarsalamaq

  Полностью »
 • CIĞLANMA

  “Cığlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CIĞLANMAQ

  f. Ütülmək, üzdən yanmaq

  Полностью »
 • CIĞLIQ

  is. Çoxlu cığ olan, cığ basmış yer

  Полностью »
 • CIQQ

  is. Güllə səsi. Hər yaraqlanıb döyüşə çıxan, öldürəcəyəm deyən, bir də görürsən ki, cıqq eləmədən oldürüldü, düzə atıldı! S

  Полностью »
 • CIQQA

  is. [fars.] 1. Başın ön və yan tərəfinə tökülən tellər. Siyah zülfü dal gərdəndə bir qulac! Sona cıqqasıtək ucları qıyğac

  Полностью »
 • CIQQALI

  sif. Cıqqa taxmış, başında cıqqa olan

  Полностью »
 • CIQQILI

  bax cıbbılı. Cıqqılı sırğa. Cıqqılı üzük. – Ələmdar gördü ki, bir nazlı xanım xeyli qızıl sayıb bu daş-qaşdan tək bircə cıqqılısını alır… S

  Полностью »
 • CIQQILTI

  is. Ağac sınarkən çıxan səs. Budağın cıqqıltısı gəldi

  Полностью »
 • CIQQIR

  cıqqır çıxmamaq – qətiyyən səs çıxmamaq, susmaq. [Müqim bəy:] Mən böyük olan mahalda gərək alt-üst bir cıqqır çıxmasın, lələ! S

  Полностью »
 • CIQQIRIQ

  bax cıqqır

  Полностью »
 • CILDIR-CILDIR

  bax gildir-gildir

  Полностью »
 • CILFIR

  sif. dan. Qeyri-ciddi, hər işə yüngül yanaşan, səthi düşünən, danışığını bilməyən, bambılı. Cılfır adam

  Полностью »
 • CILXA

  sif. Xalis, səlt. Ət cılxa yağdır. // Qatışıqsız, qarışıqsız. Cılxa süd

  Полностью »
 • CILXACA

  bax cılxa. [Gülnisə:] Ana, südlü yaymanı cılxaca süddən bişirim, yoxsa su da qatışdırım? Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • CILIZ

  sif. 1. Çox arıq, balaca, zəif, sısqa, cansız, ölüvay. Cılız uşaq. Cılız qız. – …Müstəntiq arıq, cılız çiyinlərini çəkəçəkə, təlaşla içəri girib əlind

  Полностью »
 • CILIZLANMA

  “Cılızlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CILIZLANMAQ

  bax cılızlaşmaq

  Полностью »
 • CILIZLAŞMA

  “Cılızlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CILIZLAŞMAQ

  f. Get-gedə balacalaşmaq, cılız olmaq, sısqalaşmaq. Uşaq lap cılızlaşıb. // məc. Əvvəlki keyfiyyətini, sanbalını itirmək

  Полностью »
 • CILIZLIQ

  sif. Cılız olma; cılız adamın, şeyin halı; sısqalıq. Cılızlığından uşağın yaşı bilinmir

  Полностью »