Толковый словарь азербайджанского языка

 • bax da1. Məhkəmə sədri üçün məsələ aydın idi. Buna baxmayaraq, bir neçə şahidi də danışdırdı. S.Hüseyn

  Полностью »
 • DƏB

  is. [ər.] Xalq arasında yayılmış adət, ənənə. Köhnə dəbdə layla demək köhnəlib artıq; Bəs neyləyək? M

  Полностью »
 • DƏBBƏ₂

  is. köhn. Ağacdan, sümükdən və s.-dən qayrılmış qab. Bal, yağ dəbbəsi. – Dəbbədən bal çıxar. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • DƏBBƏ₁

  is. [ər.] Bir şey haqqında əldə edilmiş saziş və razılığı pozmaq üçün bəhanə, öz vədindən və sözündən səbəb olmadan imtina etmə

  Полностью »
 • DƏBBƏÇİ

  is. Özü razı olduğu və haqqında sazişə gəldiyi şeydən imtina edən, sözündən qaçan adam; cığal

  Полностью »
 • DƏBBƏÇİLİK

  is. Dəbbəçi adamın xasiyyəti

  Полностью »
 • DƏBBƏKAR

  [ər. dəbbə və fars. …kar] bax dəbbəçi

  Полностью »
 • DƏBBƏLƏMƏ

  “Dəbbələmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBBƏLƏMƏK

  f. Razı olduğu və haqqında sazişə gəldiyi şeydən imtina etmək, sözündən dönmək, qaçmaq. Söz verdi nigarım məni incitməyə bir də; Tez döndü sözündən, b

  Полностью »
 • DƏBDƏBƏ

  is. [ər.] Təmtəraq, təntənə, cah-calal, büsat. [Fəxrəddin:] Həyatdakı xəlifələr bu qədər cəlal və dəbdəbəyə malik olduqları halda, xəlifə namını ləkəl

  Полностью »
 • DƏBDƏBƏLİ

  sif. 1. Təntənəli, əzəmətli. Yurdumun dəbdəbəli, dalğalı bir bayrağı var. S.Rüstəm. // Təmtəraqlı, çox zəngin

  Полностью »
 • DƏBƏ

  is. tib. Qasıq yırtıqlığı xəstəliyi; qrıja. // Bu cür xəstəliyi olan adam

  Полностью »
 • DƏBƏRDİLMƏ

  “Dəbərdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBƏRDİLMƏK

  məch. Yerindən tərpədilmək

  Полностью »
 • DƏBƏRƏGÖZ

  sif. Gözü qabağa çıxıq olan. Dəbərəgöz adam. – Bığı xınalı, dəbərəgöz bir qəssab kötüyün üstündə ət doğrayırdı

  Полностью »
 • DƏBƏRİLMƏ

  “Dəbərilmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBƏRİLMƏK

  bax dəbərdilmək. Heç bir şey yerindən dəbərilməyəcəkdir. M.S.Ordubadi

  Полностью »
 • DƏBƏRİŞMƏ

  “Dəbərişmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBƏRİŞMƏK

  f. 1. Tərpəşmək, tərpəşməyə başlamaq (çoxları haqqında). Bu qədər qışqırığa durdu qonum-qonşu tamam; Dəbərişməz də, veribdir, deyəsən, can, ölüb…ə! M

  Полностью »
 • DƏBƏRMƏ

  “Dəbərmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBƏRMƏK

  f. 1. Yerindən tərpənmək, tərpənmək, yerindən durmaq, qalxmaq. Astaasta dəbərib qurdalaşırsan, deyəsən; Bəzi əfsanəçilərlə yanaşırsan, deyəsən

  Полностью »
 • DƏBƏRTMƏ

  “Dəbərtmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏBƏRTMƏK

  f. Yerindən tərpətmək, yerindən oynatmaq. …Bombaların gurultusu hərdənbir yatmışları, deyəsən, yuxudan dəbərtdi

  Полностью »
 • DƏBİLQƏ

  is. Döyüşçülərin başlarına qoyduqları metaldan tökülmüş papaq; taskülah. [Molla Cabbar:] Bir dənə uzun bayraq, dəbilqədən, qalxandan, qılıncdan eşşəyə

  Полностью »
 • DƏBİLQƏLİ

  sif. Başına dəbilqə qoymuş. Dəbilqəli döyüşçü

  Полностью »
 • DƏBİR

  is. [ər.] köhn. 1. Kargüzar. 2. Xəttat, kalliqraf. 3. Müəllim. 4. Mühasib

  Полностью »
 • DƏC

  is. məh. 1. Bir yerə yığılmış arpa, buğda və s.-yə əl toxunmasın deyə, onu nişanlamaq üçün taxtadan və s

  Полностью »
 • DƏCCAL

  is. [ər.] Dini etiqadlara görə, guya qiyamətdə zühur edərək adamları azdırıb dindən uzaqlaşdıracaq əfsanəvi şəxsiyyət

  Полностью »
 • DƏCƏL

  sif. 1. Dinc oturmayan, rahat durmayan, nadinc. Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq; Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq

  Полностью »
 • DƏCƏLƏ

  is. məh. Quş cələsi, quş tutmaq üçün tələ. Quşu dəcələ ilə tuturlar

  Полностью »
 • DƏCƏLLƏŞMƏ

  “Dəcəlləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏCƏLLƏŞMƏK

  f. Daha da dəcəl olmaq, nadinc olmaq, dəcəllik etmək

  Полностью »
 • DƏCƏLLİK

  is. Nadinclik. Dəcəllik etmək. Uşaq dəcəlliyi. – Zeynəb dəcəllik etməyi, kiçik bir bəhanə tapıb adamlara sataşmağı, müsahibinin utandığını, … gülməyi

  Полностью »
 • DƏCLƏMƏ

  “Dəcləmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏCLƏMƏK

  f. məh. 1. Dəstə ilə yığmaq, nizamla toplamaq. Dəftərləri dəcləmək. 2. Sıra ilə deşmək və ya sıra ilə daş və ya mıx çaxmaq

  Полностью »
 • DƏCLƏNMƏ

  “Dəclənmək”dən f.is

  Полностью »
 • DƏCLƏNMƏK

  məch. məh. 1. Dəstə ilə yığılmaq, səliqə ilə toplanmaq. 2. Sıra ilə daş və ya mıx çalınmaq. …Təzə dəclənmiş vəlin iti dişləri açılan yerləri cızıq-cız

  Полностью »
 • DƏDƏ

  is. 1. Ata. Dədə görməyib, elə bilir ki, Şaqqulu da bir dədədir. (Ata. sözü). [Qurban:] Dədəm öldü, mən də qaldım on altı-on yeddi yaşında

  Полностью »
 • DƏDƏ-BABA

  is. 1. Ulu babalar, əcdad. Dədə-baba qaydasınca. – Kassirlə dədəbabadan qanbir qohum çıxanlar bir-birinə yapışmışdılar

  Полностью »
 • DƏDƏLİ

  sif. Atası olan, atalı. Elədimi mən yetim; Sən dədəli, mən yetim; Özün murada yetdin; Dua elə, mən yetim

  Полностью »
 • DƏDƏLİK

  is. Atalıq, ögey ata. …Nəcəfqulunu da hərdənbir döyərdim və bu da qaçardı dədəliyinə şikayətə. C.Məmmədquluzadə

  Полностью »
 • DƏDƏMALI

  bax dədəverdi. [Molla Nəsrəddin:] Bu qızılları ki sayırdım, o mənim arvadımın dədəmalısıdır. “M.N.lətif

  Полностью »
 • DƏDƏSİZ

  sif. və is. Atasız. Əziziyəm təndirə; Odun qala təndirə; Dədəsizin nə həddi; Dədəliyə tən dura? (Bayatı)

  Полностью »
 • DƏDƏVERDİ

  is. məh. Arvadın öz atası evindən gətirdiyi mal, müxəlləfat, cehiz. Ay balam, o, arvadın dədəverdisidir

  Полностью »
 • DƏF₂

  [ər.] 1. Özündən uzaqlaşdırma, sovuşdurma, rədd etmə. [Vəli:] Bizim borcumuz bunları dəf üçün hər yolla çalışmaqdır

  Полностью »
 • DƏF₁

  is. [fars.] Xanəndə və dəfçalanların barmaqla çaldıqları, bir üzünə dəridən sələ çəkilmiş sağanaqdan ibarət çalğı aləti; qaval

  Полностью »
 • DƏF₃

  is. məh. Xəmiri üstünə qoyub təndirə yapmaq üçün işlədilən alət

  Полностью »
 • DƏF-DUMBUL

  is. Çalğı mənasında

  Полностью »
 • DƏFÇALAN

  bax dəfçi 1-ci mənada

  Полностью »
 • DƏFÇİ

  is. 1. Dəf çalan adam; dəfçalan. Dəfçi döşünü irəli verib başını dik tutaraq, dəfin qabırğasına döşəyirdi

  Полностью »