Толковый словарь азербайджанского языка

 • FÜQƏRA

  [ər. “fəqir” söz. cəmi] klas. Yoxsullar, kasıblar; əhalinin yoxsul təbəqələri. Füqəranın qanını çox da sorurlar lotular; Şeyxlər xalqa satır huriyü qı

  Полностью »
 • FÜQƏRAYİ-KASİBƏ

  is. [ər.] 1917-ci il inqilabından qabaq və inqilabın ilk illərində “proletariat” mənasında işlədilmiş ifadə

  Полностью »
 • FÜNUN

  is. [ər. “fənn” söz. cəmi] klas. Fənlər, elmlər, biliklər. Onlar ki səninlədir müasir; Hər elmü fünunə oldu mahir

  Полностью »
 • FÜRSƏT

  is. [ər.] Bir sözü demək və ya bir işi görmək üçün əlverişli an, münasib vaxt, məqam, müvafiq hal. Bu fürsət hər vaxt ələ gəlməz

  Полностью »
 • FÜSUN

  is. [fars.] klas. Sehr, əfsun. Ana olmaz bizə hər bir “yavrum” deyən gözəldən; Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var

  Полностью »
 • FÜSUNKAR

  sif. [fars.] Valehedici, məftunedici, heyranedici, əfsanəvi. Füsunkar mənzərə. – Səmavi tüllərdən əynində köynək; Füsunkar bir gəlin oturmuşdu tək

  Полностью »
 • FÜSUNKARLIQ

  is. Valehedicilik, heyranedicilik, əfsanəvi gözəllik. Hüsnünün əsrarı, füsunkarlığı; Ana təbiəti andırır mənə

  Полностью »
 • FÜTUHAT

  is. [ər. “fəth” söz. cəmi] 1. Bax fəth. 2. məc. Mübarizə, çalışma, zəhmət və s. nəticəsində əldə edilmiş şeylər

  Полностью »
 • FÜYUZAT

  is. [ər.] köhn. Feyzlər

  Полностью »
 • FÜZELYÁJ

  [fr.] Təyyarənin, bütün hissələrini bir arada birləşdirən, ekipajın, sərnişinlərin və s.-nin yerləşdiyi əsas hissəsi (gövdəsi)

  Полностью »
 • FÜZUL

  is. və sif. [ər. “fəzl” söz. cəmi] Uzunçu, çoxdanışan, naqqal, artıq sözlər danışan. Füzulu saldılar cəhənnəmə

  Полностью »
 • FÜZULLUQ

  is. Uzunçuluq, naqqallıq. Hacı xan sözə başlayaraq deyirdi: – Cənab axund, füzulluq olmasın, bir ərzim vardır

  Полностью »
 • FÜZUN

  sif. klas. Artıq, çox. Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var; Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var

  Полностью »
 • G

  Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge

  Полностью »
 • GAH₁

  [fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək i

  Полностью »
 • GAH₂

  məh. bax büzmə 2-ci mənada

  Полностью »
 • GAH-GAH

  bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm. Füzuli

  Полностью »
 • GAH-GAHI

  bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı)

  Полностью »
 • GAHBAGAH

  zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah. Əziz başın üçün oxu yazımı; Agah ol halımdan gahbagah mənim

  Полностью »
 • GAHBİR

  zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir. İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə

  Полностью »
 • GAHDAN

  zərf Bəzən, hərdən, arabir. Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. Aşıq Abbas

  Полностью »
 • GAHDANBİR

  bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. – Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbi

  Полностью »
 • GAHGİR₁

  sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at

  Полностью »
 • GAHGİR₂

  məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək

  Полностью »
 • GAHGİRLİK₁

  is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir

  Полностью »
 • GAHGİRLİK₂

  is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2)

  Полностью »
 • GAHI

  bax gah1. Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • GAHI-GAHI

  bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. Qurbani. Demirəm oynasın ta axşamadək; Gah otursun, gahı-gahı oynasın

  Полностью »
 • GAHLI

  bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən

  Полностью »
 • GAP

  is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim. M.Hüseyn. □ Gap etmək – söhbət etmək, danışmaq

  Полностью »
 • GAPLAMAQ

  f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq

  Полностью »
 • GAPTLAMA

  “Gaplamaq”dan f.is

  Полностью »
 • GAVAHIN

  is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi. Alı kişi enib, şumdan gavahını çıxarıb xışın qulaqlı kötüyünə çaldı

  Полностью »
 • GAVALI

  is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə. Yay fəslində ərik, gavalı dəyirdi

  Полностью »
 • GAVALILIQ

  is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır

  Полностью »
 • GAVUR

  is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad. Gavurun tənbəli – keşiş, müsəlmanın tənbəli – dərviş

  Полностью »
 • GAVURLUQ

  is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik

  Полностью »
 • GE

  “G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Полностью »
 • GEC

  zərf Müəyyənləşdirilmiş, qərarlaşdırılmış vaxtdan sonra. Gec getmək. Gec xəbər tutmaq. Gec hərəkət etmək

  Полностью »
 • GEC-GEC

  zərf Hərdənbir, bəzən (tez-tez ziddi). [Səməd] evə gec-gec gələrdi. Çəmənzəminli. Mehriban çox gec-gec gülümsünür, gülümsünəndə də üzündəki tənasüb po

  Полностью »
 • GEC-TEZ

  zərf Tez olmasa da, mütləq bir vaxt olacaq, bir gün, nə vaxt olursa olsun; labüddən. Gec-tez rastlaşmaq

  Полностью »
 • GECDƏN

  zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl. Sabah gecdən çıxmışdım şəhərə, nə gördüm: bir vurhavurdur, bir çalhaçaldır ki, gəl görəsən

  Полностью »
 • GECDƏN-GEC

  zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. Ə.Vəliyev. …[Yusif] gecdən-gec dilləndi: – Dedi-qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə

  Полностью »
 • GECDƏYƏN

  bax gecyetişən

  Полностью »
 • GECƏ

  is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. Gecə vaxtı. – Gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZ₁

  is. Gecə-gündüzün davam etdiyi 24 saat müddət. Nə qədər gecəgündüz; Bu sayaq gəlib keçmiş. R.Rza. 2. zərf Daim, həmişə; bütün günü və gecəni, vaxt bil

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜ

  bax gecəli-gündüzlü

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜK

  sif. Adətən saylarla: bir gecə-gündüzlük – bir gecə-gündüz müddətində olan, bir gecə-gündüzə bəs edən

  Полностью »
 • GECƏBƏGÜNDÜZ

  dan. bax gecə-gündüz. Gecəbəgündüz işləmək. – Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B.Vahabzadə

  Полностью »
 • GECƏBƏNÖVŞƏSİ

  is. bot. Yeraltı kök yumruları olan yabanı bəzək bitkisi; gecəçiçəyi

  Полностью »