Толковый словарь азербайджанского языка

 • GÖBƏK

  is. 1. Göbəkbağı düşdükdən sonra qarnın ortasında qalan kiçik çuxur, batıq. □ Göbəyə qədər (kimi) – belə qədər, beləcən

  Полностью »
 • GÖBƏKBAĞI

  is. anat. İnsan və ya heyvan rüşeymini ananın bədəni ilə birləşdirən və rüşeymin qidalanmasına vasitə olan boru

  Полностью »
 • GÖBƏKCİK

  is. Balaca, kiçik göbək. Rüşeymlə ananın əlaqəsi göbəkcik vasitəsilə yaradılır. “Qaramal”

  Полностью »
 • GÖBƏKDUASI

  is. Köhnə məişətdə: cəhalət və nadanlıq əlaməti olaraq xəstə, yaxud uşağı olmayan qadınların göbəkləri ətrafına yazılan dua

  Полностью »
 • GÖBƏKGÖTÜRƏN

  is. Köhnə məişətdə: göbəkgötürmə ilə məşğul olan ara həkimi

  Полностью »
 • GÖBƏKGÖTÜRMƏ

  is. Köhnə məişətdə: ara həkimlərinin dua oxuyub göbəyə püfləməsindən ibarət yalançı müalicə üsulu

  Полностью »
 • GÖBƏKKƏSMƏ

  is. etnoqr. Qız və oğlan uşağını anadan olanda bir-birinə nişanlama adəti: beşikkəsmə. Salondan daha bir qız səsi eşidildi: – Deyirlər, keçmişdə göbək

  Полностью »
 • GÖBƏKLİ

  sif. dan. Qarnı iri olan; kök, yoğun, yekəqarın. Göbəkli adam. – Atlı dəstəsinin önündə gələn yaşıl çalmalı, şişman göbəkli adam Həmədan valisi idi… Ə

  Полностью »
 • GÖBƏKYAZAN

  is. köhn. Göbəkduası yazan adam, molla (bax göbəkduası). Deyin o göbəkyazana, qələmin ucun yavaş bas! M

  Полностью »
 • GÖBƏLƏK

  is. 1. bot. Xlorofili olmayan, əsasən sporlar vasitəsilə çoxalan ibtidai bitki. Yeməli göbələk. Zəhərli göbələklər

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKBAŞ

  sif. Başının forması göbələk kimi olan; yastıbaş. Göbələkbaş adam. // is. Ağ əmmaməli din xadimlərinə istehza ilə verilən ad

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKCİK

  is. Kiçik, xırda göbələk

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKLİK

  is. Çoxlu göbələk bitən yer

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

  bax göbələkvari

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİLİK

  bax göbələkvarilik

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKVARİ

  sif. Göbələk şəklində olan, şəkilcə göbələyə oxşayan; göbələkşəkilli. Göbələkvari tağ

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKVARİLİK

  is. Göbələyə oxşayan şeyin şəkil və vəziyyəti; göbələk şəkillilik

  Полностью »
 • GÖDƏCİK

  sif. Boyca çox balaca; qısaboylu, kiçikboylu. Sizi maraqlandıran məhrum sahibi haman bu gödəcik, axsaq, yaraşıqsız adamdır

  Полностью »
 • GÖDƏCİKLİK

  is. Gödəcik şey və ya adamın halı

  Полностью »
 • GÖDƏK

  bax qısa. Gödək oğlan. Gödək saç. Gödək vaxt. Gödək yol. Gödək (z.) danışmaq. İs. mənasında. Gödək atıldı vurdu uzunun başına; Uzun dedi: “Əcəb yadıma

  Полностью »
 • GÖDƏKAYAQ

  sif. Ayağı gödək olan; qısaayaqlı. Gödəkayaq miz

  Полностью »
 • GÖDƏKAYAQLI

  sif. Ayağı gödək olan; qısaayaqlı. Gödəkayaq miz

  Полностью »
 • GÖDƏKBARMAQLI

  sif. Barmağı, ya barmaqları gödək olan

  Полностью »
 • GÖDƏKBOĞAZ

  sif. Boğazı, quncu gödək olan; qısa boğaz(lı). Gödəkboğaz çəkmə

  Полностью »
 • GÖDƏKBOĞAZLI

  sif. Boğazı, quncu gödək olan; qısa boğaz(lı). Gödəkboğaz çəkmə

  Полностью »
 • GÖDƏKBOY

  sif. Boyu hündür olmayan, boyu qısa olan; alçaqboy(lu) : …Novruz 30 yaşında, gödəkboy, canlı oğlan idi

  Полностью »
 • GÖDƏKBOYLU

  sif. Boyu hündür olmayan, boyu qısa olan; alçaqboy(lu) : …Novruz 30 yaşında, gödəkboy, canlı oğlan idi

  Полностью »
 • GÖDƏKBOYUN

  sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam

  Полностью »
 • GÖDƏKBOYUNLU

  sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam

  Полностью »
 • GÖDƏKCƏ

  1. zərf Qısaca, uzun olmayan, müxtəsər. Gödəkcə danışmaq. // Sif. mənasında. Gödəkcə ip. 2. is. Bədənə kip yapışan qısa isti üst geyimi

  Полностью »
 • GÖDƏKCƏLİ

  sif. Gödəkcə geymiş, əynində gödəkcə olan. …Gödəkcəli, arıq bir oğlan direktor otağına girdi. Mir Cəlal

  Полностью »
 • GÖDƏKCƏLİK

  sif. Gödəkcə tikməyə yararlı, gödəkcə tikmək üçün. Gödəkcəlik parça. // İs. mənasında. Allah eləyəydi, mənə gödəkcəlik, şalvarlıq da almış olaydı! M

  Полностью »
 • GÖDƏKDƏSTƏ

  bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta

  Полностью »
 • GÖDƏKDƏSTƏLİ

  bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta

  Полностью »
 • GÖDƏKQIÇ

  sif. Qıçları gödək olan; qısaqıçlı. Gödəkqıçlı kişi

  Полностью »
 • GÖDƏKQIÇLI

  sif. Qıçları gödək olan; qısaqıçlı. Gödəkqıçlı kişi

  Полностью »
 • GÖDƏKQOL

  sif. Qolu gödək olan; qısaqol(lu). Gödəkqollu jaket. – [Qızlar] kombinezon geymiş, saçlarını yığıb yaylıqla bağlamış, dirsəkdən yuxarı gödəkqollu köyn

  Полностью »
 • GÖDƏKQOLLU

  sif. Qolu gödək olan; qısaqol(lu). Gödəkqollu jaket. – [Qızlar] kombinezon geymiş, saçlarını yığıb yaylıqla bağlamış, dirsəkdən yuxarı gödəkqollu köyn

  Полностью »
 • GÖDƏKQUYRUQ

  sif. Quyruğu gödək olan; qısaquyruq(lu). Gödəkquyruq it. – Gödəkquyruq dayçaların kişnəməsi eşidilirdi

  Полностью »
 • GÖDƏKQUYRUQLU

  sif. Quyruğu gödək olan; qısaquyruq(lu). Gödəkquyruq it. – Gödəkquyruq dayçaların kişnəməsi eşidilirdi

  Полностью »
 • GÖDƏKLİK

  is. Gödək şeyin halı; qısalıq (uzunluq ziddi). …A kişi! O nədi hər nömrədə götürüb bəzi müsəlman şəhərlərinin arvadlarının tumanının gödəkligin gah ya

  Полностью »
 • GÖDƏKSAÇ

  sif. Saçları gödək olan, saçları qısa kəsilmiş; qısasaç(lı). Gödəksaç qız

  Полностью »
 • GÖDƏKSAÇLI

  sif. Saçları gödək olan, saçları qısa kəsilmiş; qısasaç(lı). Gödəksaç qız

  Полностью »
 • GÖDƏKSAP

  sif. Sapı gödək olan; qısadəstə( li). Gödəksap bel

  Полностью »
 • GÖDƏKSAPLI

  sif. Sapı gödək olan; qısadəstə( li). Gödəksap bel

  Полностью »
 • GÖDƏKYUN

  sif. Yunu gödək olan; qısayun(lu). Gödəkyunlu qoyun

  Полностью »
 • GÖDƏKYUNLU

  sif. Yunu gödək olan; qısayun(lu). Gödəkyunlu qoyun

  Полностью »
 • GÖDƏLDİLMƏ

  “Gödəldilmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÖDƏLDİLMƏK

  məch. Gödək kəsilmək, kəsilib gödək edilmək; qısaldılmaq

  Полностью »
 • GÖDƏLMƏ

  “Gödəlmək”dən f.is

  Полностью »