Толковый словарь азербайджанского языка

 • GÜBRƏ

  is. Bitkiləri daha yaxşı qidalandırmaq və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa qatılan üzvi və ya qeyri-üzvi maddə

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏMƏ

  “Gübrələmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏMƏK

  f. Torpağa gübrə vermək. Tarlanı gübrələmək

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ

  “Gübrələndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. Gübrə vurdurulmaq, gübrə səpdirilmək

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNDİRMƏ

  “Gübrələndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNDİRMƏK

  icb. Gübrə vurmaq, gübrə vermək

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNMƏ

  “Gübrələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏNMƏK

  məch. Gübrə vurulmaq, gübrə verilmək. Tarla gübrələndi

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏTMƏ

  “Gübrələtmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜBRƏLƏTMƏK

  icb. Gübrə verdirmək, gübrə vurdurmaq. Sahəni gübrələtmək

  Полностью »
 • GÜBRƏLİ

  sif. Gübrəsi olan, gübrə verilmiş, gübrələnmiş. Gübrəli torpaq

  Полностью »
 • GÜBRƏSƏPƏN

  sif. k.t. Torpağı gübrələyən; gübrəverən. Gübrəsəpən maşın. // İs. mənasında. Gübrəsəpəni təmir etmək

  Полностью »
 • GÜBRƏSİZ

  sif. Gübrə verilməmiş, gübrəsi olmayan. Gübrəsiz torpaq

  Полностью »
 • GÜC

  is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə

  Полностью »
 • GÜC-BƏLA

  zərf Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla. Güc-bəla onları gətirib yola; Deyirəm: – Adıma vurmayın ləkə! S

  Полностью »
 • GÜCƏNDİRMƏ

  “Gücəndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜCƏNDİRMƏK

  icb. Gücənməyə, güc sərf etməyə məcbur etmək

  Полностью »
 • GÜCƏNMƏ

  “Gücənmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜCƏNMƏK

  f. 1. Güc sərf etmək, güc vurmaq. Stolu qaldırmaq üçün gücənmək. – …Deyib Hacı birdən bərk-bərk gücəndi; Yumruğu Əjdərin ağzına endi

  Полностью »
 • GÜCLƏMƏ

  “Gücləmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜCLƏMƏK

  bax gücənmək. At çarmıxdan azad olannan sora istədi bir gücləsin, gördü yox, üstündəki can bu canlardan deyil

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRİCİ

  sif. xüs. 1. Elektrik cərəyanının gərginliyini və ya gücünü artırmağa məxsus cihaz, qurğu (telefon, radio və s

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏ

  “Gücləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏK

  f. Gücünü artırmaq, daha güclü etmək; qüvvətləndirmək. Səsi gücləndirmək. Müdafiəni gücləndirmək. Diqqəti gücləndirmək

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏ

  “Güclənmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏK

  f. 1. Gücü, qüvvəsi daha da artmaq; qüvvətlənmək. Qoşun daha da gücləndi. – [Həsən Paşa dedi:] Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclənib

  Полностью »
 • GÜCLÜ

  sif. 1. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş; qüvvəli (insan və heyvan haqqında). Güclü adam

  Полностью »
 • GÜCLÜK

  is.: güclük çəkmək – çətinlik çəkmək, səy etmək, çalışmaq. Uşaq cavab verməkdə güclük çəkirdi. – [Ceyran:] [Eldar] məni məşğul etmək üçün söhbət mövzu

  Полностью »
 • GÜCLÜLÜK

  is. Güclü adamın, heyvanın və ya şeyin xüsusiyyəti, keyfiyyəti; qüvvətlilik. [Vəzir:] Teymur ağanın güclülüyündən söz düşdü, hamı bəylər dedi ki, tama

  Полностью »
 • GÜCÖLÇƏN

  bax qüvvətölçən

  Полностью »
 • GÜCÖTÜRÜCÜ

  is. xüs. Gücü bir aqreqatdan başqa bir aqreqata, aqreqatın bir hissəsindən digər hissəsinə ötürmək üçün qayış, val və s

  Полностью »
 • GÜCSÜZ

  sif. 1. Gücü, fiziki qüvvəsi olmayan və ya az olan, fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş; qüvvəsiz. Gücsüz adam

  Полностью »
 • GÜCSÜZLÜK

  is. Gücsüz adam və ya şeyin keyfiyyəti: qüvvətsizlik, zəiflik. [Pərşan Sənubərə:] And içmək də ağlamaq kimi gücsüzlük, iradəsizlik əlaməti deyilmi? B

  Полностью »
 • GÜCÜRLƏMƏK

  f. Güclə məcbur etmək

  Полностью »
 • GÜDAZ

  [fars.] : güdaza vermək – birinin məhvinə, yoxa çıxmasına, fəlakətə uğramasına səbəb olmaq. [Yasəmən:] Demədimmi nahaq yerə özünü güdaza verəcəkdir

  Полностью »
 • GÜDƏ

  dan. bax gödək

  Полностью »
 • GÜDƏBOY

  dan. bax gödəkboy(lu). Bu arvad güdəboy, adətdənkənar yoğun bir adam idi. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • GÜDƏBOYLU

  dan. bax gödəkboy(lu). Bu arvad güdəboy, adətdənkənar yoğun bir adam idi. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • GÜDƏLMƏ

  “Güdəlmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜDƏLMƏK

  dan. bax gödəlmək. Söylə mənə: vəzarəti-milliyəniz düzəldimi? Ya uzun əl, uzun papaq qıssalaşıb güdəldimi? M

  Полностью »
 • GÜDMƏ

  “Güdmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜDMƏK

  f. 1. Gizlicə birinin dalınca baxmaq, gözdən qoymamaq; gözləmək. O, yolda adam qoymağa, Qədimin yolunu güdməyə başladı

  Полностью »
 • GÜDÜK

  is. dan. Güdmə, güdmək işi. □ Güdükdə durmaq (olmaq) – dayanıb, gizlənib güdmək. Mən bağa girib oynayacağam, siz güdükdə olun

  Полностью »
 • GÜDÜKÇÜ

  is. Güdən, keşik çəkən adam, gözətçi

  Полностью »
 • GÜDÜLMƏ

  “Güdülmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜDÜLMƏK

  “Güdmək”dən məch

  Полностью »
 • GÜHƏR

  klas. bax gövhər. Yüz elm oxusan axırı avarə qalarsan: Baxmazlar sənin dürlü gühərin var. M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • GÜL

  is. [fars.] 1. Çiçək (danışıqda “qızılgül” mənasında da işlənir). Ağaclar gül açıb. Gül dərmək. – …Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxannan

  Полностью »
 • GÜL-ÇİÇƏK

  top. Gül və çiçəklər. Yaz kimi qoynunu açsın gələcək; Yollara gül-çiçək saçsın gələcək! M.Müşfiq

  Полностью »