Толковый словарь азербайджанского языка

 • GƏBƏ

  is. Böyük xalça, xalı. Otağa gəbə döşəmək. – Biz oturduq yerə təzə döşənmiş təzə gəbələrin üstündə. C

  Полностью »
 • GƏBƏÇİ

  is. köhn. Gəbə, xalı toxuyan və ya gəbə alveri edən adam

  Полностью »
 • GƏBƏÇİLİK

  is. Gəbəçinin işi, peşəsi

  Полностью »
 • GƏBƏRDİLMƏ

  “Gəbərdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • GƏBƏRDİLMƏK

  məch. Öldürülmək

  Полностью »
 • GƏBƏRMƏ

  “Gəbərmək”dən f.is

  Полностью »
 • GƏBƏRMƏK

  f. Ölmək (adətən heyvanlar haqqında). Nədənsə bir neçə ay bundan əvvəl at qançır olub gəbərmiş. C.Cabbarlı

  Полностью »
 • GƏBƏRTMƏ

  “Gəbərtmək”dən f.is

  Полностью »
 • GƏBƏRTMƏK

  f. Öldürmək. Yüzbaşını, oğlunu gəbərdib qaçdım dağa; Süründüm dağda-daşda, ələ vermədim yaxa. S.Rüstəm

  Полностью »
 • GƏC

  is. [fars.] Gillə gipsin qarışığından hazırlanan al-sarımtıl rəngli maddə (suvaq işlərində istifadə olunur)

  Полностью »
 • GƏCXANA

  is. [fars.] köhn. Gəc hazırlanan yer. // Gəc satılan dükan

  Полностью »
 • GƏDA

  is. [fars.] 1. köhn. Keçmişdə yoxsul, aşağı təbəqədən olan adamlara verilən ad. Kükrər dağlar, bir-birinən deyini; Seçmək olmaz gədasını, bəyini… Aşıq

  Полностью »
 • GƏDALIQ

  is. 1. Əsil-nəsəbi olmama, aşağı təbəqədən olma. Əl versə gədayə padişahlıq; Sanman ki, qılır dəxi gədalıq

  Полностью »
 • GƏDƏ

  is. dan. 1. Nökər. [Asya:] Gülçöhrə bir gədəyə aşiq olubdur. Ü.Hacıbəyov. [Əbdürrəhim:] Xanım, doğrudur, mən özüm İskəndər bəyin gədəsini gördüm

  Полностью »
 • GƏDƏ-GÜDƏ

  top. nifr. Keçmişdə aşağı təbəqələrə mənsub adamlara verilən təhqirli ad. [Xırdaxanım:] …Başın qarışıb gədə-güdəyə, uşaq-muşağa, gecələr qumar, gündüz

  Полностью »
 • GƏDƏBAŞI

  is. köhn. Keçmişdə xan, bəy, dövlətli evinin nökərlərinə başçılıq edən adam; baş nökər

  Полностью »
 • GƏDƏCİYƏZ

  “Gədə”dən (2-ci mənada) oxş. Oğlancığaz, uşaqcığaz. [Gülpəri:] Mənim gədəciyəzim evdə bekar oturub. Ə

  Полностью »
 • GƏDƏK

  məh. bax balağ2

  Полностью »
 • GƏDƏLİK

  is. 1. Nökərçilik, nökərlik. Sən bu qədər də kövrəkləşmə, Ələmdar, – deyə Müqim bəy dəsmalını çıxarıb gədəliyə götürdüyü Leyləyin gözlərini sildi

  Полностью »
 • GƏDİK

  is. Dağın beli; aşırım. Dəlilər ancaq Çənlibelin gədiyində onun tozunu gördülər. “Koroğlu”. [Toğrul:] Savalan dağlarının gədiklərində Ərtoğrul basılmı

  Полностью »
 • GƏH

  klas. bax gah. Gəh zülfün öpər, gəh düşər ayağına; Sənsən mənə həm qibləvü, həm Məkkə, Mədinə. M.P.Vaqif

  Полностью »
 • GƏH-GƏH

  klas. bax gah-gah. Gəh-gəh içib sərxoş olaq şərabı; Gündə sürək vəhdət ikimiz belə. M.P.Vaqif. Qaldı, mən getdimsə, ey namehriban, kuyində dil; Bari g

  Полностью »
 • GƏHGİR

  sif. Tərs, inadkar, inadcıl

  Полностью »
 • GƏHİ

  klas. bax gahı. Gəhi babi, gəhi mürtəd, gəhi kafir adlandım; Döyüldüm, şaşqalandım, güllələndim, bəlkə odlandım

  Полностью »
 • GƏL-GET

  bax get-gəl. Gəl-get kəsilib

  Полностью »
 • GƏL-GƏL

  is. Bir yerə çağırış, dəvət, çağırma. Adama gəl-gəl deyən çox olar. □ Gəlgəl etmək (eləmək) – əlini tərpədərək çağırmaq, dəvət etmək

  Полностью »
 • GƏLDİ-GEDƏR

  sif. Müvəqqəti, daimi olmayan, qeyri-sabit. [Molla Xəlil:] Bunların hamısı gəldi-gedər adamlardır. S

  Полностью »
 • GƏLDİ-GEDƏRGİ

  bax gəldi-gedər

  Полностью »
 • GƏLDİKCƏ

  bax getdikcə. …Pristavın yanında on yeddi il mirzəlik elədim və gəldikcə şöhrət qazandım. C.Məmmədquluzadə

  Полностью »
 • GƏLƏCƏK

  1. sif. Zaman baxımından hələ çatmamış, lakin çatması gözlənilən, indi yox, sonra olacaq; gözlənilən

  Полностью »
 • GƏLƏLİ

  zərf Gələndən sonra, gələndən bəri, gəlmişkən. [Nəbi:] Bir gün görmədin mənə gələli; Nə gərdənlik taxdın, nə üzük taxdın

  Полностью »
 • GƏLƏN

  1. sif. Bundan sonrakı, gələcək, gözlənilən, növbədəki. [Tahir:] Ana, Lətifə, məktəbi gələn il qurtarır

  Полностью »
 • GƏLƏN-GEDƏN

  is. 1. Hər hansı bir münasibətlə bir yerə gəlib-gedən, qonaq-qara. Bu evin gələn-gedəni çoxdur. 2. Yoldan ötən, hər kəs

  Полностью »
 • GƏLƏSƏR

  sif. məh. Gəlirli, gəliri, verimi, barı çox olan. Gələsər yer. Gələsər torpaq. – [Seyidli kəndinin] üzüm bağları Gürcüstan bağları kimi gələsər deyild

  Полностью »
 • GƏLHAGƏL₂

  zərf Uzun yol gələrək, böyük məsafə qət edərək; gələ-gələ. Gəlhagəl kəndə çatdılar. – Gəlhagəl gəlib yetişdilər arvadın həyətinə

  Полностью »
 • GƏLHAGƏL₁

  is. Ardı-arası kəsilməyən bol gəlir. Elə gəlhagəlin belə də gethagedi olar. (Ata. sözü). Bir il, dava düşən ili tacirlərin gəlhagəli idi

  Полностью »
 • GƏLİB-GEDƏN

  bax gələn-gedən. Şərur qəzasında da, Dəhnə deyilən yerdə Maku xanları … gəlib-gedənə aman vermirdilər

  Полностью »
 • GƏLİM

  is. Artım, məhsul artımı, qazanc, gəlir. Gəlimi yoxdur. – [Manqanın qızları] pambığın builki gəlimindən, keçən il rayonda ən çox pambıq götürən adamla

  Полностью »
 • GƏLİMLİ

  sif. Artımlı, çox məhsul verən, gəlirli, bol. Bəziləri bu səslərdə ilin bolluğunu, gəlimli məhsul mahnısını oxuyardı

  Полностью »
 • GƏLİN

  is. 1. Toyu keçirilən, ərə gedən qız. Gəlini məclisə gətirmək. – [Məşədi İbad:] Amma bu gəlin kişi çıxdı

  Полностью »
 • GƏLİN-GƏLİN

  is. Qız uşaqlarının gəlinciklə oynadıqları oyun (adətən “oynamaq” feli ilə). Tubu qonşu evində qonşu qızları ilə gəlingəlin oynamaqla məşğuldur

  Полностью »
 • GƏLİN-QIZ

  top. Gənc qızlar və gəlinlər, qız-gəlin. Kəndlilər uşaqlarına, gəlin-qızlarına tuman, köynək, yaylıq, şal və qeyri paltarlıq alacaqlar

  Полностью »
 • GƏLİNATLANDI

  is. etnoqr. Keçmişdə xalq adətincə gəlinin, ata evindən çıxıb ata minməsi mərasimi. // Bu mərasim vaxtı çalınan hava

  Полностью »
 • GƏLİNBACI

  is. dan. Cavan gəlinə qohumları tərəfindən verilən ad

  Полностью »
 • GƏLİNBARDAĞI

  is. Şərbət içilən qab, şərbətqabı

  Полностью »
 • GƏLİNBARMAĞI

  is. İri, uzunsov giləli üzüm növü

  Полностью »
 • GƏLİNBOĞAN

  is. Gecyetişən bərk armud növü

  Полностью »
 • GƏLİNCİK₂

  is. zool. Məməlilər sinfinin yırtıcılar dəstəsindən balaca heyvan

  Полностью »
 • GƏLİNCİK₁

  is. Uşaq oyuncağı; kukla. Dizinin üstündəki gəlincik qəribə gəlincik idi. Ağarəhim ömründə belə gəlincik görməmişdi

  Полностью »
 • GƏLİNCİK-GƏLİNCİK

  bax gəlin-gəlin

  Полностью »