Толковый словарь азербайджанского языка

 • İÇ

  is. 1. Bir şeyin içərisi, daxili, iç tərəfi. Əvvəl evin içi, sonra çölü. (Ata. sözü). Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi

  Полностью »
 • İÇ-İÇALAT

  bax içalat. [Mürşüdoğlu] qoca əli ilə iç-içalatı söküb çıxardıb qanlı biləklərini yudu. S.Rəhimov

  Полностью »
 • İÇALAT

  bax iç 2-ci mənada. Qoyunun içalatı. – [Canavar] yazığın içini, içalatını elə aparmışdı ki, quruca qəfəsəsi qalmışdı

  Полностью »
 • İÇDİRİLMƏ

  “İçdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇDİRİLMƏK

  icb. İçməyə məcbur edilmək

  Полностью »
 • İÇDİRMƏ

  “İçdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇDİRMƏK

  bax içirtmək

  Полностью »
 • İÇƏİÇ

  zərf dan. Ara vermədən, dalbadal içmə (çoxları)

  Полностью »
 • İÇƏRİ

  1. zərf Daxilə, daxildə. İçəri itələmək. İçəri gəl. İçəri buraxmaq. – Şah rüsxət verdi, münəccimbaşı çıxmamış Xacə Mübarək içəri girib ərz elədi… M

  Полностью »
 • İÇHAİÇ

  zərf Bir başdan içmə, ara vermədən içmə, çoxlu içmə; içəiç (çoxları haqqında). İçhaiç başlandı

  Полностью »
 • İÇİBOŞ

  sif. İçərisi boş olan, içində heç bir şey olmayan; oyuq. İçiboş gövdə. İçiboş buynuz

  Полностью »
 • İÇİCİ

  bax içkiçi

  Полностью »
 • İÇİLMƏ

  “İçilmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇİLMƏK

  “İçmək”dən məch. Xörəyin üstündən çay içildi. Qabdakı su içilib qurtarmışdı. – [Kərəm:] Qəribin boynuna kəfən biçilməz; Əcəl camı çox acıdı, içilməz!

  Полностью »
 • İÇİM

  Adətən “bir” sözü ilə – bir dəfə içməyə kifayət edəcək qədər. Bir içim şərab. – [Ahıl qadın:] Evdə bir içim su yoxdur

  Полностью »
 • İÇİMLİK

  is. 1. İçməyə yararlı, içmək üçün olan, içməli. İçimlik su. 2. Saylarla miqdar bildirir. Bir içimlik su

  Полностью »
 • İÇİN-İÇİN

  zərf 1. Gizlin, heç kəsə hiss etdirmədən; içində, ürəyində, qəlbində. Fərhad özlüyündə bu sözlərə için-için gülürdü

  Полностью »
 • İÇİRDİLMƏ

  “İçirdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇİRDİLMƏK

  “İçirtmək”dən məch. Dərman içirdilmək. İçki içirdilmək

  Полностью »
 • İÇİRMƏ

  “İçirmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇİRMƏK

  bax içirtmək. Solğun dodağından cami-sevdanı; İçirmişdir mənə saqiyiəzəl. Ə.Cavad

  Полностью »
 • İÇİRTDİRMƏ

  “İçirtdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇİRTDİRMƏK

  icb. Başqası vasitəsilə içdirmək, içməyə məcbur etmək

  Полностью »
 • İÇİRTMƏ

  “İçirtmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇİRTMƏK

  f. 1. İçməyə sövq və ya məcbur etmək; içdirmək. Su içirtmək. – Əzizim, qandı ürək; Yar sözün dandı ürək; Şirin şərbət içirtdin; Nədən bəs yandı ürək?

  Полностью »
 • İÇKİ

  is. İçilən spirtli mayelər. Spirtli içkilər. Şirin içkilər. – Bir müsəlman ki bir rus məclisinə düşərdi, öldürsəydin də, bir qətrə içki dilinə vurmazd

  Полностью »
 • İÇKİÇİ

  sif. Spirtli içkiləri həddindən artıq içən, içki düşkünü; əyyaş. Allah, Allah! Kimdi oğru, kimdi oğru saxlayan; Bu pristav içkiçi yerinə culfanı tutar

  Полностью »
 • İÇKİLİ

  sif. İçki içilən, içki olan. İçkili məclis. İçkili qonaqlıq. – [Nəbi:] Cəbi, bu gecə bizdə böyük qonaqlıq var: oxuyanlı, çalanlı, içkili

  Полностью »
 • İÇKİSİZ

  sif. Spirtli içkilər olmayan, içilməyən. İçkisiz məclis

  Полностью »
 • İÇQOVURMASI

  is. Qoyun içindən hazırlanmış qovurma

  Полностью »
 • İÇLİ

  sif. Astarlı, astarı olan. İçli yorğan. İçli çul

  Полностью »
 • İÇLİK

  is. 1. xüs. Bir şeyin içərisinə qoyulan, keçirilən, salınan şey. 2. Hər hansı bir şeyin iç tərəfinə tikilən şey; astar

  Полностью »
 • İÇMƏ

  “İçmək”dən f.is

  Полностью »
 • İÇMƏK

  f. 1. Maye bir şeyi udmaq. Su içmək. Dərman içmək. Şərbət içmək. – Yarım saata kimi ağalar və xanımlar çay içməyə və söhbətə məşğul oldular

  Полностью »
 • İÇMƏLİ

  sif. İçməyə yararlı; şirin. İçməli su. // Tamlı, dadlı. İçməli şərbətlər. İçməli mədən suları. – Buranın yerindən, havasından əlavə, suyu çox içməlidi

  Полностью »
 • İÇRƏ

  qoş. köhn. klas. İçində, içərisində. Bağ içrə. Ev içrə. – Mən bülbüli-baği-firqətəm, zar; Amma qəfəs içrəyəm giriftar

  Полностью »
 • İÇSİZ

  sif. İçi olmayan, içi boş; ləpəsiz. İçsiz fındıq. // İçi, astarı olmayan. İçsiz çul

  Полностью »
 • İDARƏ

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir iş (dövləti, elmi, ictimai, ticarət, təsərrüfat və s.) sahəsinə baxan, müəyyən ştatı, müdiriyyəti olan təşkilat

  Полностью »
 • İDARƏÇİ

  1. is. İdarə edən, rəhbərlik edən, müdir. 2. sif. Evi yaxşı idarə edən, qənaətçi, qənaətcil, təsərrüfatçı, israfçı olmayan; idarədar

  Полностью »
 • İDARƏÇİLİK

  is. Rəsmiyyətçilik, quru rəsmiyyət. Təchizat təşkilatlarının işində də idarəçilik halları çoxdur. (Qəzetlərdən)

  Полностью »
 • İDARƏDAR

  [ər. idarə və fars. …dar] bax idarəçi 2-ci mənada

  Полностью »
 • İDARƏDARLIQ

  is. köhn. 1. Evi yaxşı idarə etmə, qənaətçilik. 2. bax idarəçilik. O fikirləşirdi: – Bəzi yerlərdə bəzi mühərrirlər kağızpərəstliklə idarədarlığa nədə

  Полностью »
 • İDARƏEDƏN

  f.sif. dilç. İdarə əlaqəsində tabeedici tərəf (söz)

  Полностью »
 • İDARƏEDİCİ

  is. 1. İdarə edən, başçılıq edən, rəhbərlik edən, rəhbər. İdarəedici partiya. 2. tex. İşlədən, hərəkətə gətirən, bir mexanizm və s

  Полностью »
 • İDARƏLƏNƏN

  bax idarəolunan 1-ci mənada. İdarələnən qurğu

  Полностью »
 • İDARƏLƏNMƏ

  “İdarələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • İDARƏLƏNMƏK

  f. İdarə edilmək, hərəkəti, işi idarə olunmaq

  Полностью »
 • İDARƏLƏRARASI

  is. Müxtəlif idarələr arasında olan, aparılan, cərəyan edən. İdarələrarası yazışma

  Полностью »
 • İDARƏLİ

  sif. 1. İdarə edəni, başçısı olan. 2. bax idarəçi 2-ci mənada

  Полностью »
 • İDARƏOLUNAN

  sif. 1. Hərəkəti, işi idarə oluna bilən. İdarəolunan raket. İdarəolunan təyyarə. İdarəolunan mərmi. 2

  Полностью »