Толковый словарь азербайджанского языка

 • NÜANS

  [fr.] Hər hansı bir şeydə (səsdə, rəngdə və s.-də) incə fərq; çalar. Nüans – musiqidə ayrı-ayrı frazalara – cümlələrə çox zərif tərzdə keçməyə deyilir

  Полностью »
 • NÜCƏBA

  is. [ər. “nəcib” söz. cəmi] Nəcib adamlar, əsilli adamlar; kübarlar, zadəganlar. Belə idi adət əvvəl? Bəyə yalvarardı kasıb; Nücəbaləri görəndə ayağa

  Полностью »
 • NÜCUM

  is. [ər. “nəcm” söz. cəmi] 1. Ulduzlar. Kövkəblər! Ey səmanı müzəyyən qılan nücum; Etmişmidir o yerlərə də seyli-qəm hücum? M

  Полностью »
 • NÜDRƏT

  is. [ər.] Nadir olma, az tapılma, seyrəklik

  Полностью »
 • NÜDRƏTDƏ

  zərf Nadir hallarda, nadir olaraq, bəzən, arabir, əyyamda bir dəfə. Nüdrətdə düşər şənbəyə novruz. (Məsəl)

  Полностью »
 • NÜDRƏTƏN

  zərf [ər.] 1. Hərdənbir, arabir, az-az, təsadüfdən-təsadüfə, nadir hallarda. Elə güman etmək lazım gəlmir ki, yuxarıda rəvayət olunan nüdrətən ittifaq

  Полностью »
 • NÜFUS

  is. [ər. “nəfs” söz. cəmi] 1. Əhali, camaat. [İskəndərzadə:] …Bu arvad və uşaqlarına nüfus hesabı ilə nə qədər yer düşürsə, müəyyən edib versinlər

  Полностью »
 • NÜFUZ

  is. [ər.] 1. Bir adamın sözü keçmə, hörməti, etibarı, təsiri olma; hörmət, etibar, təsir; avtoritet. Naməlsəm camaatının arasında Əminin nüfuzu gündən

  Полностью »
 • NÜFUZEDİCİ

  sif. Təsirli, təsiredici; ifadəli. Nüfuzedici baxış. – Amma yenə də [Əlyarov] oğrun-oğrun qocanı süzürdü, gah onun ağarmış topa saqqalına, gah çuxurla

  Полностью »
 • NÜFUZLU

  sif. Nüfuzu, hörməti, etibarı olan; sözükeçən. Nüfuzlu adam. – [Qəhrəman:] Eşitdiyimə görə bu evin sahibi şəhərin ən böyük və nüfuzlu bəyi imiş

  Полностью »
 • NÜHUSƏT

  is. [ər.] klas. Uğursuzluq, bədbəxtlik, məşumluq, nəhslik. [Mövlana:] Qibleyi-aləm bu əyyami-nühusətdə, yəni novruzdan on beş gün keçənədək gərək özün

  Полностью »
 • NÜKTƏ

  is. [ər.] klas. Bir sözdən, ibarədən, ifadədən dolayısilə çıxarılan gizli, incə məna. Bu pünhan nüktəni bir vaqifi-əsrar olandan sor

  Полностью »
 • NÜKTƏDAN

  is. [ər. nüktə və fars. …dan] klas. Sözdən, danışıqdan dərin incə məna çıxara bilən adam. …Əhli-ürfan, nüktədan, şairsevən, aşiqpərəst; Bir müvafiq mə

  Полностью »
 • NÜKTƏLİ

  sif. İçərisində incə və dərin, bilavasitə başa düşülməyən mənası olan. Nüktəli söz

  Полностью »
 • NÜMAYAN

  sif. [fars.] klas. Görünən, zahir olan, aydın olan. Çay kənarında bir meşə qaralır; O biri yanda kənd nümayandır

  Полностью »
 • NÜMAYƏNDƏ

  is. [fars.] 1. Hər hansı bir kollektiv, təşkilat və s. tərəfindən seçilib bir yerə (məs.: konfransa, qurultaya və s

  Полностью »
 • NÜMAYƏNDƏLİK

  is. 1. Nümayəndə vəzifəsini, hüququnu yerinə yetirmə. 2. Hər hansı bir dövlətin, yaxud təşkilatın, idarənin və s

  Полностью »
 • NÜMAYİŞ

  is. [fars.] 1. Siyasi-ictimai əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün düzəldilən kütləvi yürüş. – 1903-cü ildən etibarən bir-birinin ardınca fəhlə tətili və

  Полностью »
 • NÜMAYİŞÇİ

  is. Nümayişdə iştirak edən adam, nümayiş iştirakçısı. Nümayişçilər şəhərin baş küçəsinə doğru ağır-ağır irəliləyirdi( lər)

  Полностью »
 • NÜMAYİŞKARANƏ

  zərf [fars.] Nümayiş etdirərək, hamıya bildirərək, hamıya göstərmək üçün edilərək, nümayiş etdirmək üçün, göstərmək üçün, nəzərə çarpdırmaq üçün

  Полностью »
 • NÜMUNƏ

  is. [fars.] 1. Hər hansı bir məmulatın, şeyin haqqında təsəvvür yarada biləcək hissəsi, örnəyi, qismi

  Полностью »
 • NÜMUNƏLİK

  1. bax nümunəvi 1-ci mənada. Nümunəlik mal. 2. bax nümunə 1-ci mənada. Nümunəlik götürmək

  Полностью »
 • NÜMUNƏVİ

  sif. [fars. nümunə və ər. …vi] 1. Nümunə olan, nümunə ola biləcək. Nümunəvi iş üsulları. – Bu məktəb … nümunəvi dərs başlamağı öz əlindən vermək istəm

  Полностью »
 • NÜSXƏ

  is. [ər.] 1. Yazılı bir şeydən çıxarılan surətlərdən hər biri (əlyazmasının, yaxud çap olunmuş əsərin ayrıca surəti)

  Полностью »
 • NÜSXƏBƏND

  is. [ər. nüsxə və fars. …bənd] köhn. 1. Aptekdə resept qəbul edən işçi; reseptçi, farmasevt. 2. Xalq təbabətində: qədim tibb kitablarına baxıb dərman

  Полностью »
 • NÜSRƏT

  is. [ər.] köhn. 1. Yardım, kömək. Əgər Allah xana verə nüsrətlər; Zaye olmaz heç çəkdiyin zəhmətlər… M

  Полностью »
 • NÜTFƏ

  is. [ər.] biol. Spermatozoid, məni, maya, toxum. [Zibeydə:] Nə təfavütü! Nütfəsi ki əhli-zələmə nütfəsidir! M

  Полностью »
 • NÜVƏ

  is. 1. Bir şeyin daxili, mərkəzi hissəsi. Atom nüvəsi (atomun mərkəzi, müsbət yüklü hissəsi). Yerin nüvəsi

  Полностью »
 • NÜVƏCİK

  kiç. Kiçik nüvə

  Полностью »
 • NÜVƏDAXİLİ

  sif. xüs. Nüvə daxilində olan, nüvə daxilində əmələ gələn. Nüvədaxili proses. Nüvədaxili enerji

  Полностью »
 • NÜZÜL

  is. [ər.] köhn. Aşağıya enmə, nazil olma. □ Nüzül etmək köhn. – enmək, düşmək. Paroxoddan çıxaraq körpüyə etdikdə nüzül; Deleqatlar tökülüb eylər idi

  Полностью »
 • O

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi. // “O” hərfi ilə işarə olunan saitin adı

  Полностью »
 • O

  iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan, yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (bu müqabili)

  Полностью »
 • O

  Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. – Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, n

  Полностью »
 • O₄

  nida. Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı

  Полностью »
 • O-BU

  is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq. Onun-bunun sözünə baxma. O-bu nə deyər? – Uşaq ona-buna toxuna-toxuna gedirdi

  Полностью »
 • OBA

  is. 1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd. [Şahmar:] Baharlıdan bura gələndə elə bilirsən, şəhərdən yöndəmsiz bir obaya gəlirsə

  Полностью »
 • OBABAŞI

  is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı

  Полностью »
 • OBAŞDAN

  zərf 1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış. Obaşdan oyanmaq. – Aslan isə, – vaxt keçir, – deyə obaşdan gedib vağzalı kəsdirib oturdu

  Полностью »
 • OBAŞDANLIQ

  is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək. [Arvad:] Sən gündüzləri oruc tutmursan, gecələri obaşdanlığa durursan

  Полностью »
 • OBELİSK

  [yun. obelisikos, hərfi mənası – kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə

  Полностью »
 • OBER...

  [alm. ober – baş, böyük] Bir sıra xarici ölkələrdə bəzi dövlət rütbələri və mülki vəzifələri bildirən sözlərə artırılan ön sözü; məs

  Полностью »
 • OBERTÓN

  [alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton. Bu [titrəyən] səslər əsas səsi müşayiət edərək, ona nisbətən zil olacaqlar ki,

  Полностью »
 • ÓBLAST

  is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu

  Полностью »
 • OBLİQÁSİYA

  is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü

  Полностью »
 • OBLOMOVÇULUQ

  is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı

  Полностью »
 • ÓBRAZ

  is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət

  Полностью »
 • OBRAZLI

  sif. [rus. образ sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s. haqqında). Obrazlı ifadə. Obrazlı (z

  Полностью »
 • OBRAZLILIQ

  is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. – Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi … dünya əd

  Полностью »
 • OBSTRUKSİONİ́ST

  [lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı

  Полностью »