Толковый словарь азербайджанского языка

 • NOĞUL

  is. İçərisinə keşniş tumu qoyulmuş xırda, üstü kələ-kötür, yumru şirni növü. Xalq batıbdır noğla, şəkərə, qəndə; Bizim evdə axta zoğal da yoxdur

  Полностью »
 • NOĞULDAN

  is. Kiçik taxça. …Qız evində qıza cehiz üçün … taxçalara, noğuldanlara, buxarıya əlvan pərdələr tikəcəklər

  Полностью »
 • NOHUR

  is. Güclü yağışdan, seldən sonra su yığılmış çökək gölməçə yer. Küçələr palçıq, səkilərin qabağı nohur olurdu

  Полностью »
 • NOXTA

  is. Minik heyvanlarının başına salınan kəndir, qayış və s. At almamış noxta davası edir. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • NOXTALAMA

  “Noxtalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • NOXTALAMAQ

  f. 1. Heyvanın başına noxta vurmaq, noxta salmaq. Atı noxtalamaq. – [Alo] Yabını noxtalayıb yekə toxum xurcununun yanına çəkdi

  Полностью »
 • NOXTALANMA

  “Noxtalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NOXTALANMAQ

  məch. Başına noxta salınmaq, noxta vurulmaq. At noxtalanıb

  Полностью »
 • NOXUD

  is. bot. Paxlalılar fəsiləsindən girdə dənəli birillik bostan bitkisi. Noxud əkmək. // Həmin bitkinin bişmişdə istifadə edilən dənələri

  Полностью »
 • NOXUDDAN

  is. Noxud, su və azacıq ət qarışığı olan sulu xörək; noxud şorbası

  Полностью »
 • NOXUDFALI

  is. Noxudla açılan fal. [Qızyetər:] Get, bir həmşəri Cahanı da çağır gəlsin. O, yaxşı noxudfalı açır

  Полностью »
 • NOXUDLU

  sif. İçərisinə noxud tökülmüş, noxudu olan. Noxudlu dovğa. – Noxudlu bozbaşdan aldığı iri loğmalar [Büləndin] boğazından aşağı ötdükcə o özündə dərin

  Полностью »
 • NOXUDLUQ

  is. 1. Noxud əkilmiş yer, sahə. Bostanın yarısı noxudluqdur. 2. dan. “Bir” sözü ilə – noxud boyda, noxud qədər

  Полностью »
 • NOXUDU

  sif. Yaşılaçalan, sarı-boz (rəng). Noxudu şal. ◊ Noxudu gülüş – arası kəsilməyən, xırıltılı gülüş. [Salman] güləndə elə bil ki, daşın altında qurut əz

  Полностью »
 • NOXUDVARİ

  sif. Noxud kimi, noxuda oxşar. Noxudvari muncuq

  Полностью »
 • NOKÁUT

  is. [ing.] Boksçunun aldığı zərbə nəticəsində huşunu itirməsi. Döyüşü nokautla uduzan boksçuya üç ay müddətində yarışlarda iştirak etmək qadağan olunu

  Полностью »
 • NOKDÁUN

  is. [ing.] Boksçunun aldığı zərbə nəticəsində başının gicəllənməsi. Nokdaun vəziyyətinə düşmüş boksçu hakim səkkiz sayınca özünə gəlib yarışı davam et

  Полностью »
 • NOKTǗRN

  [fr.] Kiçik lirik musiqi əsəri. Noktürn (fransızca “gecə mahnısı” mənasını verən sözdən götürülmüş) kiçik instrumental əsərdir

  Полностью »
 • NOQAY

  is. Şimali Qafqazda yaşayan türk xalqlarından biri və həmin xalqa mənsub olan adam

  Полностью »
 • NOLA

  “Nə ola”, “nə olaydı” sözünün klassik şeirdə sual məqamında işlənən ixtisar forması. Ey Füzuli, nola gər saxlar isəm canı əziz; Vaxt ola, kim ola ol ş

  Полностью »
 • NOM

  is. [yun.] 1. Qədim Misirdə mahal, vilayət. 2. Müasir Yunanıstanda inzibati-ərazi vahidi

  Полностью »
 • NOMÁRX

  is. [yun.] Nomun hökmdarı, başçısı

  Полностью »
 • NOMENKLATÚRA

  [lat. nomenclatura – siyahı, adların yazılışı] 1. Hər hansı elm, incəsənət, texnika və s. sahəsində işlənən adların, terminlərin məcmusu, ümumi siyahı

  Полностью »
 • NOMİNÁL

  [lat. nominalis – adlı, üstündə ad yazılmış] Qiymətli kağızlarda, kağız pul nişanlarında, sikkələrdə göstərilən nominal dəyər

  Полностью »
 • NOMİNASİYA

  is. [lat.] 1. Ad, advermə. 2. Müsabiqəyə çıxarılan sahələr

  Полностью »
 • NONÉT

  is. [ital.] 1. Doqquz alət və ya səs üçün musiqi əsəri. 2. Doqquz ifaçıdan ibarət musiqi ansamblı

  Полностью »
 • NORD

  is. [alm.] Şimal

  Полностью »
 • NORKA

  is. [rus.] Dələlər fəsiləsindən yırtıcı məməli heyvan cinsi və onun dərisi

  Полностью »
 • NÓRMA

  [lat.] 1. Qanuna salınmış; qayda, üsul. Hüquq normaları. // Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda, nizam

  Полностью »
 • NORMAÇI

  is. Normalaşdırma işi ilə məşğul olan işçi. Normaçı əlində dəftər briqadaları gəzib qeyd götürürdü. Mir Cəlal

  Полностью »
 • NORMÁL

  sif. [lat. normalis – düzxətli] 1. Normaya uyğun, necə lazımsa elə; təbii, adi. Normal temperatur. Normal artım

  Полностью »
 • NORMALAŞDIRILMA

  “Normalaşdırılmaq” dan f.is

  Полностью »
 • NORMALAŞDIRILMAQ

  f. Norma qoyulmaq, normaya tabe edilmək, hədd təyin edilmək

  Полностью »
 • NORMALAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Normaya salınmış, normaya tabe edilmiş, yaxud yaxınlaşdırılmış

  Полностью »
 • NORMALAŞDIRMA

  “Normalaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NORMALAŞDIRMAQ

  f. Bir şey üçün norma qoymaq, norma, hədd təyin etmək; normaya tabe etmək (bax norma)

  Полностью »
 • NORMALLAŞDIRILMA

  “Normallaşdırılmaq” dan f.is

  Полностью »
 • NORMALLAŞDIRILMAQ

  məch. Normal hala salınmaq, qaydaya salınmaq, yoluna salınmaq (bax normal)

  Полностью »
 • NORMALLAŞDIRMA

  “Normallaşdırmaq” dan f.is

  Полностью »
 • NORMALLAŞDIRMAQ

  f. Normal hala salmaq, qaydaya salmaq, adi hala salmaq (bax normal)

  Полностью »
 • NORMALLAŞMA

  “Normallaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • NORMALLAŞMAQ

  f. Normal hala (qaydaya) düşmək, adi halına düşmək. Vəziyyət normallaşmışdır

  Полностью »
 • NORMANLAR

  cəm VIII-XI əsrlərdə Avropa ölkələrinə basqınlar etmiş şimali german tayfaları

  Полностью »
 • NORMATİ́V

  [lat. normatio – qaydaya salma] 1. Hər hansı bir işin görülməsi, icrası üçün əsas götürülən normalar göstəricisi

  Полностью »
 • NORVEÇ

  is. Skandinaviya ölkələrindən və xalqlarından birinin adı

  Полностью »
 • NOSTALGİYA

  is. [yun.] Xiffət, həsrət, qüssə

  Полностью »
 • NOT

  [lat. nota – qeyd, işarə] 1. Hər hansı musiqi səsinin şərti qrafik işarəsi. Bas notu. 2. Musiqi və ya mahnıda səsin özü

  Полностью »
 • NÓTA

  [lat. nota – işarə, məzəmmət, məktub] Bir hökumətin başqa hökumətə rəsmi yazılı diplomatik müraciəti

  Полностью »
 • NOTARİÁL

  sif. [lat.] Notariusa, hüquqi aktların, sənədlərin və onların surətlərindəki imzaların doğruluğunu və s

  Полностью »
 • NOTARİÚS

  [lat. notarius – mirzə, katib] 1. Müxtəlif sənədləri, hüquqi aktları təsdiq etmək vəzifəsi daşıyan rəsmi şəxs

  Полностью »