Толковый словарь азербайджанского языка

 • bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır

  Полностью »
 • VƏBA

  is. [ər.] tib. Çox yoluxucu ağır bir xəstəlik; ovma. Bunlardan da əlavə, Rəşt şəhərində tif və vəba xəstəliyi şiddətli surətdə yayılırdı

  Полностью »
 • VƏBAL

  is. [ər.] köhn. Günah, məsuliyyət; babal. [Şəhrəbanı xanım:] Bunun vəbalı olsun Parij qızlarının, gəlinlərinin boynuna ki, … xalqı azdırıb yoldan çıxa

  Полностью »
 • VƏBALI

  sif. tib. Vəba xəstəliyinə tutulmuş. Vəbalı xəstələr

  Полностью »
 • VƏCAHƏT

  is. [ər.] Gözəllik, qəşənglik, göyçəklik, yaraşıq; gözəl üz. Nəçidir ay vəcahətdə ola tay sənə. Q.Zakir

  Полностью »
 • VƏCAHƏTLİ

  sif. Üzü gözəl, qəşəng, göyçək

  Полностью »
 • VƏCD

  is. [ər.] Həddən artıq sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi; hədsiz şövq və həvəs. Sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim

  Полностью »
 • VƏCDLİ

  sif. Vəcdə gəlmiş, cuşa gəlmiş, ruhlanmış, şad, sevincli

  Полностью »
 • VƏCH

  is. [ər.] 1. klas. Üz, sifət, çöhrə, surət. Leyk hanı səndə bəsirət gözü; Ta görəsən vəchi-dilarasını

  Полностью »
 • VƏCİHƏ

  sif. [ər.] Gözəl, qəşəng, göyçək. Şəhər əhalisindən Nəbi İsmayılov adlı bir şəxsin bir vəcihə qızı var idi

  Полностью »
 • VƏD

  is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək üçün qabaqcadan söz vermə, öhdəyə götürmə. [Molla İbrahim Xəlil:] …İyirmi put, onu da yəhudilər aparsınlar ki, mənim

  Полностью »
 • VƏDƏ

  is. [ər.] 1. Bir iş üçün qabaqcadan təyin olunan vaxt, müddət. Vədəsi çatmaq. Vədəsi qurtarmaq. – Şəbanın vədəsi tamam oldu

  Полностью »
 • VƏDƏXİLAF

  sif. və zərf [ər.] Vədəsinə əməl etməyən, söz verib vaxtında yerinə yetirməyən, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməyən

  Полностью »
 • VƏDƏXİLAFLIQ

  is. dan. Söz verib vaxtında yerinə yetirməmə, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməmə; vədəsinə xilaf çıxma

  Полностью »
 • VƏDƏLƏŞMƏ

  “Vədələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • VƏDƏLƏŞMƏK

  f. Görüşmək üçün aralarında sözləşmək, vaxt təyin etmək, birbirinə söz vermək. Saat 3-də görüşməyə vədələşdilər

  Полностью »
 • VƏDƏLİ

  sif. 1. Müəyyən vaxtı və müddəti nəzərdə tutan; müddətli. Vədəli borc. 2. Bir yerə müəyyən vaxtda dəvət olunmuş, dəvətli

  Полностью »
 • VƏDƏSİZ

  sif. 1. Müəyyən vaxtı, müddəti olmayan; müddəti, vaxtı təyin edilməmiş; müddətsiz, daimi. Vədəsiz pasport

  Полностью »
 • VƏFA

  is. [ər.] Sözünün üstündə durma; borcunu, təəhhüdünü yerinə yetirməkdə möhkəmlik; səbat, etibar. Gördük bəyü bəyzadələrin yoxdu vəfası; Çox-çoxdu cəfa

  Полностью »
 • VƏFADAR

  sif. [ər. vəfa və fars. dar] şair. Vəfalı, dostluğunda sabit və sədaqətli olan, dostunu unutmayan. Ey dilbəri-dildarım, sənsən əbədi yarım; Vey yari-v

  Полностью »
 • VƏFADARLIQ

  is. Vəfalılıq, dostluqda səbat və sədaqət. [Vaqif İrakli xana:] İnşallah, bundan sonra da sədaqət və vəfadarlığımızda paydar olarıq

  Полностью »
 • VƏFALI

  sif. Dostluğunda, məhəbbətində sadiq, möhkəm, sabit, etibarlı, sədaqətli. Vəfalı yoldaş. – Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni

  Полностью »
 • VƏFALILIQ

  is. Dostluqda, məhəbbətdə möhkəmlik, sabitlik; sədaqət, etibar

  Полностью »
 • VƏFASIZ

  sif. Dostluqda, məhəbbətdə sabit və möhkəm olmayan; vəfası olmayan; sədaqətsiz, etibarsız. Nə qədr təndə canım var, işim fəğan olacaq; Vəfasız oldu mə

  Полностью »
 • VƏFASIZLIQ

  is. Dostluqda, məhəbbətdə sədaqətsizlik, səbatsızlıq, etibarsızlıq. [Nurəddinin] içərisindən xəbəri olmayan adamlar onun belə lal durmasını vəfasızlıq

  Полностью »
 • VƏFAT

  is. [ər.] Ölmə, ölüm. Ancaq bir nəfəri Mirzənin vəfatı yandırdı. O adam usta Zeynal idi. Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • VƏGƏR

  bağl. klas. Və əgər. Gər dərd vəgər dəva sənindir; Hakim sənsən, riza sənindir. Füzuli

  Полностью »
 • VƏH

  nida [fars.] Bəh, bəh-bəh, əcəb, pah. Mərhəbalar! Vəh, nə əncam etdi, amma millət a! M.Ə.Sabir. // Ba x vah

  Полностью »
 • VƏHABİ

  bax vəhhabi

  Полностью »
 • VƏHALONKİ

  bağl. [fars.] O halda ki, halbuki. [İkinci qadın:] Vəhalonki savadsız qadınlar üçün savad kursları açıb, tamam savadsız qadınları savadlandırırıq

  Полностью »
 • VƏHDANİYYƏT

  is. [ər.] Dini ehkama görə Allahın birliyi və varlığı

  Полностью »
 • VƏHDƏT

  is. [ər.] 1. Birlik, bütövlük, bölünməzlik. [Dəmirov] bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir. S.Rəhimov. 2. Ümumilik, eynilik, tam oxşarlıq

  Полностью »
 • VƏHHABİ

  is. [ər.] İslamda başlıca ehkamı vahid Allaha səcdə etməkdir

  Полностью »
 • VƏHHABİLİK

  is. XVIII əsrin sonlarında Mərkəzi Ərəbistanda yaranmış dini-siyasi cərəyan

  Полностью »
 • VƏHM

  is. [ər.] Əsli-əsası olmayan fikir; xəyal. // Yersiz qorxu, vahimə, şübhə. Gözü qəmzən gəlib can qəsdinə, amma budur vəhmim; Düşə nahəq yerə qanlar ik

  Полностью »
 • VƏHMƏ

  bax vahimə. Meşənin vəhməsi Pəri xanımı götürdü. Ürəyinə qorxu düşüb çıxdı çinar ağacına. (Nağıl). □ Vəhmə basmaq – bax vahimə basmaq (götürmək, bürüm

  Полностью »
 • VƏHMƏLƏNDİRMƏ

  “Vəhmələndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • VƏHMƏLƏNDİRMƏK

  bax vahimələnmək. [Ana] hərarətli dodaqları ilə gurultudan vəhmələnən uşağının ağlar gözlərini öpərkən, başına ağır bir şey dəydi

  Полностью »
 • VƏHMƏLİ

  bax vahiməli. Evdə nəyinsə intizarını çəkən vəhməli bir sükut vardı. Ə.Əbülhəsən

  Полностью »
 • VƏHMNAK

  sif. [ər. vəhm və fars. …nak] Qorxaq, vahiməyə düşən, şübhəyə düşən, vahiməyə, xəyala uyan

  Полностью »
 • VƏHŞ

  sif. [ər.] Vəhşi, yabanı, əhliləşməmiş. Ətrafını teyrü vəhş almış; Vəhşət onu bir hisarə salmış. Füzuli

  Полностью »
 • VƏHŞƏT

  is. [ər.] 1. Vəhşilik, mədəniyyətsizlik. [Məşədi bəy:] Yəqin sənin də bacın vəhşilərlə pəncələşməkdən yorulub, özünü yandırıb

  Полностью »
 • VƏHŞƏTƏFZA

  sif. [ər. vəhşət və fars. əfza] klas. Dəhşəti (vəhşəti) artıran, insanı dəhşətə gətirən. Hicrətdən ta bu günə qədər din və iman xatirinə elə işlər gör

  Полностью »
 • VƏHŞƏTLİ

  sif. Qorxulu, dəhşətli. [Münəccimbaşı:] Nə lazım olmuşdu ki, belə vəhşətli xəbəri … verib, bu qalmaqala səbəb ola

  Полностью »
 • VƏHŞİ

  sif. 1. İbtidai halda olan, ibtidai mədəniyyət pilləsində olan; ibtidai. Vəhşi tayfalar. İnsanlar vəhşi halında yaşadıqları zaman

  Полностью »
 • VƏHŞİCƏ

  zərf və sif. Vəhşi kimi; amansızcasına, azğıncasına. Vəhşicəsinə öldürmə. Vəhşicəsinə hərəkət. Vəhşicəsinə rəftar

  Полностью »
 • VƏHŞİCƏSİNƏ

  zərf və sif. Vəhşi kimi; amansızcasına, azğıncasına. Vəhşicəsinə öldürmə. Vəhşicəsinə hərəkət. Vəhşicəsinə rəftar

  Полностью »
 • VƏHŞİLƏŞMƏ

  “Vəhşiləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • VƏHŞİLƏŞMƏK

  f. Vəhşi halına gəlmək

  Полностью »
 • VƏHŞİLİK

  is. 1. Vəhşi heyvanın halı, vəziyyəti, xassəsi. Pələngin vəhşiliyi. 2. Vəhşi hərəkət, azğınlıq, qudurğanlıq

  Полностью »