Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞLYAPA

  həsir

  Полностью »
 • ŞLYAPALI

  həsirli

  Полностью »
 • ŞOR

  duzlu

  Полностью »
 • ŞOR

  kəsmik — süzmə

  Полностью »
 • ŞORAKƏT

  duzlaq

  Полностью »
 • ŞORAKƏTLƏŞMƏ

  duzlaşma

  Полностью »
 • ŞORAKƏTLƏŞMƏK

  duzlaşmaq

  Полностью »
 • ŞORAKƏTLİ

  duzlu

  Полностью »
 • ŞORAKƏTLİK

  duzluluq

  Полностью »
 • ŞORAN

  bax: şorakət

  Полностью »
 • ŞORANLAŞMA

  bax: şorakətləşmə

  Полностью »
 • ŞORANLAŞMAQ

  bax: şorakətləşmək

  Полностью »
 • ŞORANLI

  bax: şorakətli

  Полностью »
 • ŞORANLIQ

  bax: şorakətlik

  Полностью »
 • ŞORGÖZ

  azğın — yava — əxlaqsız

  Полностью »
 • ŞORGÖZ

  arvadbaz

  Полностью »
 • ŞORGÖZLÜK

  azğınlıq — yavalıq — əxlaqsızlıq

  Полностью »
 • ŞORGÖZLÜK

  arvadbazlıq

  Полностью »
 • ŞORLAŞMA

  duzlaşma

  Полностью »
 • ŞORLAŞMAQ

  duzlaşmaq

  Полностью »
 • ŞORTMA

  yüyürmə — qaçma

  Полностью »
 • ŞORTMAQ

  yüyürmək — qaçmaq

  Полностью »
 • ŞORTU

  əxlaqsız — ədəbsiz — pozğun

  Полностью »
 • ŞORTU

  dəmdəməki — yelbeyin — yüngül — arsız — həyasız

  Полностью »
 • ŞORTULUQ

  dəmdəməkilik — yelbeyinlik — yüngüllük — arsızlıq — həyasızlıq

  Полностью »
 • ŞORTULUQ

  əxlaqsızlıq — ədəbsizlik — pozğunluq

  Полностью »
 • ŞÖBƏ

  bölmə — hissə — qism

  Полностью »
 • ŞÖHRƏT

  şərəf — şan

  Полностью »
 • ŞÖHRƏT

  adsan

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏ

  tanınma — məşhurlaşma — şərəflənmə

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLƏNMƏK

  tanınmaq — məşhurlaşmaq — şərəflənmək

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  şərəfli — şanlı

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  adlı-sanlı

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİ

  məşhur — tanınmış

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİLİK

  məşhurluq — ad-san

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTLİLİK

  ad-san — nəciblik — əsillik

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏST

  məğrur — lovğa

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK

  məğrurluq — lovğalıq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZ

  adsız-sansız

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZ

  şərəfsiz — şansız

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZLİK

  adsızlıq — sansızlıq

  Полностью »
 • ŞÖHRƏTSİZLİK

  şərəfsizlik — şansızlıq

  Полностью »
 • ŞÖLƏ

  şəfəq — işıq — parıltı — nur — şüa

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏ

  şəfəqlənmə — parıldama — işıldama — nurlanma

  Полностью »
 • ŞÖLƏLƏNMƏK

  şəfəqlənmək — parıldamaq — işıldamaq — nurlanmaq

  Полностью »
 • ŞÖLƏLİ

  şəfəqli — işıqlı — parlaq — nurlu

  Полностью »
 • ŞÖLƏLİ

  cəlallı — dəbdəbəli — əzəmətli — təmtəraqlı

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏ

  çömbəlmə

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏ

  büzüşmə — qırışma

  Полностью »
 • ŞÖNGÜMƏK

  büzüşmək — qırışmaq

  Полностью »