Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏBƏDİ

  daimi — həmişəlik

  Полностью »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏ

  daimiləşmə

  Полностью »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏK

  daimiləşmək

  Полностью »
 • ƏBƏDİLİK

  daimilik — sonsuzluq — həmişəlik

  Полностью »
 • ƏBƏS

  nahaq — bihudə — faydasız — boş

  Полностью »
 • ƏBLƏH

  axmaq — səfeh — gic — sarsaq — başıboş

  Полностью »
 • ƏBLƏHLİK

  axmaqlıq — səfehlik — giclik — sarsaqlıq

  Полностью »
 • ƏBRƏŞ

  xallı

  Полностью »
 • ƏCAİB

  qəribə — təəccüblü — qeyri-adi

  Полностью »
 • ƏCAİB

  misilsiz — xariqüladə — valehedici

  Полностью »
 • ƏCDAD

  kök — nəsil

  Полностью »
 • ƏCƏB

  gülməli — əyləncəli — mədəni

  Полностью »
 • ƏCƏB

  yaxşı — gözəl — əla

  Полностью »
 • ƏCƏB

  təəccüblü — qəribə

  Полностью »
 • ƏCƏBA

  görəsən — aya

  Полностью »
 • ƏCƏL

  ölüm

  Полностью »
 • ƏCƏLƏ

  tələsik — təcili

  Полностью »
 • ƏCƏLƏ

  tələsik — cəld

  Полностью »
 • ƏCƏLSİZ

  vaxtsız

  Полностью »
 • ƏCƏM

  iraqlı — fars

  Полностью »
 • ƏCƏRİ

  təzə — qattəzə

  Полностью »
 • ƏCƏRLİ

  bax: əcəri

  Полностью »
 • ƏCİNNƏ

  cin

  Полностью »
 • ƏCLAF

  alçaq — rəzil

  Полностью »
 • ƏCLAFLIQ

  alçaqlıq — rəzillik

  Полностью »
 • ƏCNƏBİ

  xarici

  Полностью »
 • ƏCZ

  acizlik — iqtidarsızlıq

  Полностью »
 • ƏCZA

  cüzlər

  Полностью »
 • ƏCZA

  dərman — dava

  Полностью »
 • ƏDA

  naz — qəmzə — işvə

  Полностью »
 • ƏDA

  iddia — təşəxxüs

  Полностью »
 • ƏDA

  tərz — tövr — qayda — üsul

  Полностью »
 • ƏDA

  iş — əməl

  Полностью »
 • ƏDALƏT

  insaf — mürüvvət

  Полностью »
 • ƏDALƏT

  haqq — həqiqət — düzlük

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİ

  vicdanlı — haqlı

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİLİK

  haqlılıq — düzgünlük — vicdanlılıq

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZ

  insafsız — vicdansız

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  haqsızlıq

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  insafsızlıq — vicdansızlıq

  Полностью »
 • ƏDALI

  şivəli — işvəkar — nazlı

  Полностью »
 • ƏDALI

  ədəbaz — lovğa

  Полностью »
 • ƏDALILIQ

  ədəbazlıq — lovğalıq

  Полностью »
 • ƏDALILIQ

  işvəlilik — nazlılıq

  Полностью »
 • ƏDASIZ

  nazsız — işvəsiz

  Полностью »
 • ƏDASIZ

  sadə

  Полностью »
 • ƏDASIZLIQ

  nazsızlıq — işvəsizlik

  Полностью »
 • ƏDASIZLIQ

  sadəlik

  Полностью »
 • ƏDAVƏT

  kin — küdurət — qərəz

  Полностью »
 • ƏDAVƏT

  düşmənçilik

  Полностью »