Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏMCƏK

  məmə — döş

  Полностью »
 • ƏMCƏKLİ

  məməli — döşlü

  Полностью »
 • ƏMƏK

  zəhmət — iş

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏN

  çalışqan — zəhmətkeş

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏNLİK

  çalışqanlıq

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏR

  bax: əməksevən

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏRLİK

  bax: əməksevənlik

  Полностью »
 • ƏMƏKSİZ

  zəhmətsiz

  Полностью »
 • ƏMƏL

  qayə — məqsəd — arzu

  Полностью »
 • ƏMƏL

  hərəkət — iş

  Полностью »
 • ƏMƏL

  hiylə — kələk — biclik

  Полностью »
 • ƏMƏLBAZ

  hiyləgər — tədbirli

  Полностью »
 • ƏMƏLBAZLIQ

  hiyləgərlik — tədbirlilik

  Полностью »
 • ƏMƏLİ

  işgüzar — təcrübi — praktik

  Полностью »
 • ƏMƏLLİ

  layiqli — ləyaqətli

  Полностью »
 • ƏMƏZƏK

  key — maymaq — qorxaq — bacarıqsız — küt

  Полностью »
 • ƏMİLMƏ

  bax: əmmə

  Полностью »
 • ƏMİLMƏK

  bax: əmmək

  Полностью »
 • ƏMİN

  arxayın — sakitcə — rahatca — arxayınca

  Полностью »
 • ƏMİN

  amanlıq — sakitlik — arxayınlıq — asayiş

  Полностью »
 • ƏMİN

  düz — etibarlı

  Полностью »
 • ƏMİN

  dinc — sakit

  Полностью »
 • ƏMİN

  xatircəm — arxayın — qane

  Полностью »
 • ƏMİNLƏŞMƏ

  arxayınlaşma — xatircəmləşmə — rahatlaşma

  Полностью »
 • ƏMİNLƏŞMƏK

  arxayınlaşmaq — xatircəmləşmək — rahatlaşmaq

  Полностью »
 • ƏMİNLİK

  xatircəmlik — arxayınlıq

  Полностью »
 • ƏMİNLİK

  sakitlik — qorxusuzluq

  Полностью »
 • ƏMLAK

  mülk

  Полностью »
 • ƏMMA

  səbəb — bəhanə — əngəl

  Полностью »
 • ƏMMƏ

  bibi

  Полностью »
 • ƏMMƏ

  sorma

  Полностью »
 • ƏMMƏ

  qidalanma

  Полностью »
 • ƏMMƏK

  sormaq

  Полностью »
 • ƏMMƏK

  qidalanmaq

  Полностью »
 • ƏMN

  əminlik — asayiş — sakitlik — rahatlıq — asudəlik

  Полностью »
 • ƏMNİYYƏT

  təhlükəsizlik — qorxusuzluq — əminlik — sakitlik

  Полностью »
 • ƏMNİYYƏT

  etimad — etibar

  Полностью »
 • ƏMNİYYƏTLİ

  əmin — sakit

  Полностью »
 • ƏMR

  hökm — göstəriş

  Полностью »
 • ƏMTƏƏ

  mal — şey

  Полностью »
 • ƏMTƏƏLİK

  satlıq — bazarlıq

  Полностью »
 • ƏN

  daha — lap — çox

  Полностью »
 • ƏNAM

  bəxşiş — hədiyyə — mükafat

  Полностью »
 • ƏNBƏR

  iy — ətir

  Полностью »
 • ƏNCAM

  kömək — vasitə — tədbir — yol

  Полностью »
 • ƏNCAM

  son — axır — nəticə

  Полностью »
 • ƏNDAM

  boy — qədd — qamət

  Полностью »
 • ƏNDAM

  bədən — can

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  boylu — buxunlu — biçimli

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  dolğun — canlı — kök

  Полностью »