Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÜVƏZ

  бот. кил. quşarmudu.

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏ

  f.is. кил. üyüdülmək.

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  məch. регъвенваз хьун, регъвена гъуьр авунваз хьун (къуьл, мух ва мс.).

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  кил. uyuşmaq 1).

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏ

  f.is. кил. üyütmək.

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏK

  гл. 1. регъуьн, регъвена гъуьр авун; buğda üyütmək къуьл регъуьн; 2. пер. рах. буш-буш рахун.

  Tam oxu »
 • ÜZ

  сущ. 1. ччин; kişi, sözü üzə deyər. Ata. sözü итимди, гаф чинал лугьуда; inəyin üzü калин ччин; // ччинин; 2

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  сущ. ччин, сифет; сумра, куц, ччинин лишанар (акунар); ** üz-göz olmaq араяр чӀур хьун, акьун, алакъа атӀун, мидя хьун, душман хьун; üz-gözünü turşutm

  Tam oxu »
 • ÜZ-ÜZƏ

  кил. üzbəüz; üz-üzə gəlmək а) кил. üzbəüz gəlmək; б) пер. ччин-ччинал атун, акьун, женг чӀугун.

  Tam oxu »
 • ÜZBƏÜZ

  1. нареч. ччин-ччинал, сад-садан вилик, сад-садан къаншардал; üzbəüz oturmaq ччин-ччинал ацукьун; üzbəüz gəlmək ччин-ччинал атун, сад-садал дуьшуьш хь

  Tam oxu »
 • ÜZDƏ

  нареч. 1. ччинал, винелай; 2. винел, ччилин ччиниз мукьва; даяздал; 3. ачухдал, дуьздал, майдандал, вилин кӀаник

  Tam oxu »
 • ÜZDƏN

  нареч. 1. винелай, даяздай (мес. пер ягъун); 2. пер. гьакӀ винелай, дериндай тушиз; ** üzdən görmək (getmək) гьакӀ винелай фин (акун), гзаф деринриз т

  Tam oxu »
 • ÜZDÜRMƏK

  icb. сирнавиз тун, сирнавиз гун (мес. балкӀанрив), сирнавуниз себеб хьун, сирнавуниз мажбур авун.

  Tam oxu »
 • ÜZƏCÜLƏN

  прил. чинал хъуьредай, кьве ччин алай, ялтах, фашал.

  Tam oxu »
 • ÜZƏÇIXDI,

  ÜZƏÇIXMA сущ. этногр. сваз ччиниз акъудун.

  Tam oxu »
 • ÜZƏN

  1. кил. üzgüçü; 2. сирнавдай, цин винел гьерекат ийидай (мес. электростанция).

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  сущ. уьзенг (балкӀандин пурарин кьве патай куьрс жедай, акьахдамаз кӀвач ттвадай ракьун гьалкъайрикай гьар сад)

  Tam oxu »
 • ÜZƏR

  (üzərinə, üzərində, üzərindən) кил. üst; kitablar stolun üzərindədir ктабар столдал (столдин винел) ала

  Tam oxu »
 • ÜZƏRLİK

  сущ. 1. бот. гьармалаяр (кьецӀил тан, шуькӀуь пешер жедай гзаф йисарин са набатат); 2. гьа набататдин кьуру тан, пешер ва тумар (виликра абур курна гу

  Tam oxu »
 • ÜZGƏC

  сущ. сирнавунин лув (гъетерин в гьуьлуьн гьайванрин сирнавдай орган).

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRDÜ,

  ÜZGÖRƏNLİK кил. tərəfgirlik; üzgörənlik etmək пад хуьн, тереф хуьн.

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  прил., нареч. ашкар, ачух, ачух-ашкар.

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRÜMÇƏYİ

  сущ. этногр. цӀийи чамра сифте-сифте цӀийи сусан патав фидамаз адаз гудай пишкеш.

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRÜŞÜ

  кил. üzəçıxdı, üzəçıxma.

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜ

  сущ. сирнавдайди (сирнавзавайди), сирнавдай (сирнавзавай) кас; сирнавиз алакьдай (чидай) кас; сирнавардай спортсмен

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜLÜK

  сущ. сирнавун, цяй (цин винелай ва я кӀаникай) сирнав авун; сирнав; // сирнавунин.

  Tam oxu »
 • ÜZGÜN

  прил. такьатсуз, галат(нав)ай, куьлягь хьайи, юргъун, пелеш, зайиф, тӀагъ.

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏ

  f.is. кил. üzgünləşmək.

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  гл. такьатдай аватун, галатун, юргъун хьун, куьлягь хьун, зайиф хьун.

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLÜK

  сущ. такьатсузвал, галатун, юргъунвал, зайифвал.

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  гл. 1. ччин чӀугун, ччинал са затӀ алкӀурун; ягъун, ттун, кутун (мес. цла, чиле мармар); 2. винелай цун, чӀулаварун, пурпу авун, хъуьтуьларун (накьв,

  Tam oxu »
 • ÜZLƏNMƏK

  məch. 1. ччин чӀугунваз хьун; 2. винелай цанваз хьун, пурпу авунваз (хъуьтуьларнаваз) хьун (ччил); 3

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏ

  f.is. кил. üzləşdirmək.

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏK

  прил. ччин-ччинал гъун, ччин-ччинал ацукьарна силис авун.

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  гл. 1. ччин-ччинал атун, сад-садал ацалтун, гьалтун, дуьшуьш хьун; 2. ччин-ччинал атун, ччиниз акъатун, ччин-ччинал хьун

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  прил. 1. ччин алай, ччин (ччарар, къаймах) къачун тавур, ччар алай (мес. нек, къатух); 2. ччин алай, ччин чӀугур (мес

  Tam oxu »
 • ÜZLÜK

  сущ. 1. ччин, ччин ийидай парча ва мс.; döşəyin üzlüyü месин ччин; // прил. ччин авун патал виже къведай, ччинин (мес

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ¹

  f.is. кил. üzmək¹.

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ²

  f.is. кил. üzmək².

  Tam oxu »
 • ÜZMƏ³

  f.is. кил. üzmək³.

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK²

  гл. 1. атӀун (мес. цуьк, пеш); 2. галудун; атӀана гадарун (мес. мишерди тӀуб); 3. ччара авун; хкудун (мес

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK³

  гл. галудун, юргъунарун, такьатдай авудун.

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK¹

  гл. 1. сирнав авун, сирнавун; сирнав ийиз хьун; arxası üstə üzmək далудихъ сирнавун; yanakı üzmək къвалаба сирнавун; // цин винелай ва я кӀаникай фин

  Tam oxu »
 • ÜZR

  [ər.] сущ. 1. уьзуьр; üzr istəmək (diləmək) уьзуьр кӀан хьун, вичи авур тахсир ва я пис гьерекатдилай гъил къачун хагьиш авун; 2

  Tam oxu »
 • ÜZRƏ

  къушм. 1. килигна, килигай; кьурвал; -далди, -дал; şəriət üzrə boşamaq шариатдалди (шариатдин къанунриз килигна) рахкурун, тӀалакьар вахгун, кӀудун; p

  Tam oxu »
 • ÜZRXAH

  [ər. üzr və fars. ...xah] сущ. клас. уьзуьр кӀанзавай (тӀалабзавай), уьзуьр къахчуна багъишламишун тӀалабзавайди

  Tam oxu »
 • ÜZRXAHLIQ

  сущ. уьзуьр кӀан хьунухь, уьзуьр; üzrxahlıq etmək уьзуьр кӀан хьун, багъишламишун тӀалабун.

  Tam oxu »
 • ÜZRLÜ

  1. прил. уьзуьрлу, себеб кьабул ийиз жедай, себеб авай; üzrlü səbəb уьзуьрлу себеб; 2. нареч. уьзуьрлу яз, себеб аваз (мес

  Tam oxu »
 • ÜZRSÜZ

  прил., нареч. уьзуьрсуз, себебсуз; уьзуьр (себеб) авачир (авачиз).

  Tam oxu »
 • ÜZSÜZ

  прил. ччин алачир (1. ччар алачир, ччин (ччарар) къачур (мес. нек, къатух); 2. ччин авачир, ччин алганвачир (мес

  Tam oxu »