Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • CƏBBƏXANA

  [ər. cəbbə və fars. xanə] сущ. яракьар, дяведин сурсатар хуьдай чка, анбар; арсенал; // дяведин сурсатар, алатар; // пер

  Tam oxu »
 • CƏBƏL

  сущ. нугъ. дагъ, четиндаказ акьахиз жедай чка.

  Tam oxu »
 • CƏBHƏ

  [ər.] сущ. воен. фронт; // фронтдин; ** hər iki cəbhədə кьве фронтдани, кьве патахъни (кар авун).

  Tam oxu »
 • CƏBHƏÇİ

  сущ. фронтовик (дяведин вахтунда фронтда авай ва я хьайи кас); // фронтовикдин; cəbhəçi ailəsi фронтовикдин хзан; cəbhəçilərin bayramı фронтовикрин су

  Tam oxu »
 • CƏBR¹

  [ər.] сущ. жебир, зур, зур къалурун, зулум; // cəbr çəkmək жаза чӀугун; cəbr etmək (eləmək) жебир авун, зур къалурун, зулум авун, жебирун; зуруналди м

  Tam oxu »
 • CƏBR²

  [ər.] сущ. алгебра; // алгебрадин.

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  нареч. зуруналди, гужуналди, мажбурдаказ.

  Tam oxu »
 • CƏBRİ

  прил. мат. алгебрадин, алгебрадиз талукь тир.

  Tam oxu »
 • CƏBRŞÜNAS

  [ər. cəbr və fars. ...şünas] алгебрадин специалист.

  Tam oxu »
 • CƏDD

  [ər.] сущ. дидедин ва я бубадин буба; буба; улу буба; аждад.

  Tam oxu »
 • CƏDD-ƏQRƏBA

  [ər.] сущ. несил вири, сихил, мукьва-кьилияр, улу бубаяр.

  Tam oxu »
 • CƏDİD(Ə)

  [ər.] прил. цӀийи.

  Tam oxu »
 • CƏDVƏL

  [ər.] сущ. жедвел (таблица, расписание, табель, ведомость); dərs cədvəli тарсарин жедвел.

  Tam oxu »
 • CƏDVƏLÇİ

  сущ. жедвелчи, жедвел(ар) туькӀуьрдайди.

  Tam oxu »
 • CƏFA

  [ər.] сущ. жафа, азаб, азият; cəfa çəkmək жафа чӀугун, азият чӀугун; cəfa vermək жафа гун, руьгьдин азаб гун, азият гун, зулум авун; cəfasını çəkmək с

  Tam oxu »
 • CƏFAÇI

  кил. cəfakeş.

  Tam oxu »
 • CƏFAKAR

  [ər. cəfa və fars. ...kar] сущ., прил. жафакар, зулумкар; жафа гудай(ди), азаб гудай(ди), инжиклу ийидай(ди)

  Tam oxu »
 • CƏFAKARLIQ

  сущ. жафакарвал, зулумкарвал, жафа (азаб, азият) гун, инжиклу авун.

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  [ər. cəfa və fars. ...keş] прил. жафакеш, жафа чӀугвадай, гьар жуьре азабриз, дердериз эхдай.

  Tam oxu »
 • CƏFALANMAQ

  гл. жафа чӀугун, азаб (азият, зулум, дерт) чӀугун.

  Tam oxu »
 • CƏFALI

  прил. жафа алай, жафа гудай, азият гудай, инжиклу ийидай.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  [ər.] прил. манасуз, буш, ата-бата, са куьникни квачир, пичӀи (мес. гафар).

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYAT

  [ər.] сущ. ата-бата гафар, гьакӀан буш (манасуз) гафар, пичӀи гафар, чирт-пирт, чӀеря-пӀеря.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏK

  гл. буш-буш рахун, манасуз гафар рахун, ата-бата рахун, чирт-пирт авун, чӀеря-пӀеря авун.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  сущ. манасузвал, гьакӀан бушвал, къиметсузвал; // ата-бата гафар, чирт-пирт, чӀеря-пӀеря.

  Tam oxu »
 • CƏFƏRİ

  [ər.] сущ. бот. петрушка; // петрушкадин (мес. тум).

  Tam oxu »
 • CƏFƏROTU

  сущ. бот. цӀуьлуькдиз ухшар недай салан хъач.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏ

  [ər.] сущ. шефте, чефте.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏK

  гл. шефте ягъун, шефте яна кӀевун (мес. рак).

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏK

  məch. шефте яна кӀевнаваз хьун (мес. рак).

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLİ

  прил. шефте квай; шефте алай; шефте янвай, шефте яна кӀевнавай.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏSİZ

  прил. шефте алачир; шефте квачир.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏŞƏKİLLİ

  прил. шефтедин кӀалубдин, шефте хьтин, шефтедиз ухшар.

  Tam oxu »
 • CƏH-CƏH

  təql. чӀив-чӀив, цӀив-цӀив, цӀив-цӀирив; cəh-cəh vurmaq чӀив-чӀивун, цӀив-цӀивун, манидик кекягъун (нуькӀвери); ** bülbül kimi cə-cəh vurmaq (ötmək) б

  Tam oxu »
 • CƏHALƏT

  [ər.] сущ. авамвал, кьулухъ галамайвал, буьндуьгуьрвал, илим ва марифат авачир гьал; // пер. буьркьуьвал, мичӀивал, зумлус

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏST

  [ər. cəhalət və fars. ...pərəst] сущ. инсанар авамвиле амукьун кӀани, инсанрин вилик финиз, маарифдиз душман тир кас; маарифдин кӀеви душман

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏSTLİK

  сущ. инсанар авамвиле амукьунин (тунин, хуьнин) терефдарвал; илимдиз, культурадиз ва маарифдиз кӀеви душманвал

  Tam oxu »
 • CƏHD

  [ər.] сущ. жегьт, сяйи авун, алахъун; // макьсад; cəhd etmək жегьт авун, гзаф алахъун, сяйи къалурун, ччан ккун

  Tam oxu »
 • CƏHDLƏ

  нареч. жегьт авуна, чӀехи сяйи авуна, ччанда жегьт ттуна, гзаф алахъна (кӀвалахна), гьакъисагъвилелди

  Tam oxu »
 • CƏHDLİ

  прил. жегьт ийидай, сяйи ийидай, гзаф алахъдай, ччан ккудай.

  Tam oxu »
 • CƏHƏNG

  сущ. сивин къвал.

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏM

  [ər.] сущ. 1. жегьеннем; амилан (куьгьн.); // жегьеннемдин; cəhənnəm odu а) дин. жегьеннемдин цӀай, жегьеннем; б) пер

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏMLİK

  прил. 1. жегьлемдиз фейи (къаргъишдай, экъуьгъдай макъамда); 2. жегьеннем рикӀел гъидай, жегьеннем хьтин; жегьеннемдин

  Tam oxu »
 • CƏHƏT

  [ər.] сущ. 1. жигьет, пад, тереф; 2. са куьнин кӀватӀалдик квай пай, элемент; 3. са куьниз талукь тир лишан, кьетӀенвал; 4

  Tam oxu »
 • CƏHƏTCƏ

  нареч. ... жигьетдай, ...килигай.

  Tam oxu »
 • CƏHRƏ

  сущ. 1. чхра; 2. пер. чӀуру, саз тушир, гьакӀан примитив затӀунин гьакъинда.

  Tam oxu »
 • CƏHRƏÇİ

  сущ. куьгьн. чхрачи (чхрадал масабуруз гъалар ийидайди).

  Tam oxu »
 • CƏHRƏÇİLİK

  сущ. куьгьн. чхрачивал, чхрадал гъалар авунин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • CƏLAYİ-VƏTƏN

  [ər.] ватандивай къакъатнавай, вичин уьмуьр гъурбатда акъудзавай; cəlayi-vətən olmaq ватандивай къакъатун, гъурбатдиз акъатун

  Tam oxu »
 • CƏLB

  [ər.] желб (авун), вичел чӀугун, чӀугун; cəlb etmək желб авун, желбун: а) чӀугун, вичелди ялун; б) са кардик кутун, са карда иштирак ийиз тун; в) пер

  Tam oxu »