Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • CE

  “C” хафунин тӀвар.

  Tam oxu »
 • CECƏ

  сущ. 1. жмих, кӀапӀар; qarğıdalı cecəsi кукуруздин кӀапар; 2. кӀап (емишдин цилер авай, тӀуьниз виже текъвер пай); heyva cecəsi жумун кӀап

  Tam oxu »
 • CECƏDOĞRAYAN

  сущ., прил. хуьс. кӀапар куьткуьндай, кӀапар куьлуь ийидай (машин, алат).

  Tam oxu »
 • CECİM

  сущ. жижим.

  Tam oxu »
 • CEHİZ

  сущ. жигьиз, жигьизар.

  Tam oxu »
 • CEHİZLİ

  прил. жигьизар гвай (авай); вичихъ галаз жигьиз тухузвай ва я гъизвай (мес. свас).

  Tam oxu »
 • CEHİZLİK

  сущ. жигьиз патал (жигьиздиз) ччара авунвай, жигьиз хьиз вуганвай; жигьиздин; cehizlik xalı жигьиздин гам; cehizlik qablar жигьиздин къапар

  Tam oxu »
 • CEHİZSİZ

  прил. жигьизар авачир, жигьизар гвачир (мес. свас).

  Tam oxu »
 • CEM

  [ing. jam-mürəbbə] сущ. жем, джем (емишрикай авунвай къати мураба); alma cəmi ичин жем.

  Tam oxu »
 • CEYRAN

  1. сущ. жейран; // жейрандин; ceyran dərisi жейрандин хам; 2. жейран, гуьзелдиз ишара (тешпигьра); ** ceyran belinə çıxmaq кьитӀ хьун, жугъун тавун, я

  Tam oxu »
 • CEYRANBAXIŞLI

  кил. ceyrangözlü.

  Tam oxu »
 • CEYRANBASAN

  прил. зарб фидай, зарб катдай (мес. балкӀан).

  Tam oxu »
 • CEYRANGÖZ(LÜ)

  прил. жейрандин вилер авай, ири ва иер вилер авай.

  Tam oxu »
 • CEYRANI

  сущ. муз. джейраны (Азербайжан халкьдин кьуьлдай макьамрикай садан тӀвар).

  Tam oxu »
 • CEYRANKEÇMƏZ

  прил. гзаф гуьтӀуь, гзаф дар, четин физ жедай (мес. рехъ).

  Tam oxu »
 • CEYRANOTU

  сущ. бот. явшандин са жуьре, ковыль (бязи жуьрейрин винел чӀичӀ алай хьтин, яргъи ригеяр алай са хъач, векь)

  Tam oxu »
 • CƏBBƏXANA

  [ər. cəbbə və fars. xanə] сущ. яракьар, дяведин сурсатар хуьдай чка, анбар; арсенал; // дяведин сурсатар, алатар; // пер

  Tam oxu »
 • CƏBƏL

  сущ. нугъ. дагъ, четиндаказ акьахиз жедай чка.

  Tam oxu »
 • CƏBHƏ

  [ər.] сущ. воен. фронт; // фронтдин; ** hər iki cəbhədə кьве фронтдани, кьве патахъни (кар авун).

  Tam oxu »
 • CƏBHƏÇİ

  сущ. фронтовик (дяведин вахтунда фронтда авай ва я хьайи кас); // фронтовикдин; cəbhəçi ailəsi фронтовикдин хзан; cəbhəçilərin bayramı фронтовикрин су

  Tam oxu »
 • CƏBR¹

  [ər.] сущ. жебир, зур, зур къалурун, зулум; // cəbr çəkmək жаза чӀугун; cəbr etmək (eləmək) жебир авун, зур къалурун, зулум авун, жебирун; зуруналди м

  Tam oxu »
 • CƏBR²

  [ər.] сущ. алгебра; // алгебрадин.

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  нареч. зуруналди, гужуналди, мажбурдаказ.

  Tam oxu »
 • CƏBRİ

  прил. мат. алгебрадин, алгебрадиз талукь тир.

  Tam oxu »
 • CƏBRŞÜNAS

  [ər. cəbr və fars. ...şünas] алгебрадин специалист.

  Tam oxu »
 • CƏDD

  [ər.] сущ. дидедин ва я бубадин буба; буба; улу буба; аждад.

  Tam oxu »
 • CƏDD-ƏQRƏBA

  [ər.] сущ. несил вири, сихил, мукьва-кьилияр, улу бубаяр.

  Tam oxu »
 • CƏDİD(Ə)

  [ər.] прил. цӀийи.

  Tam oxu »
 • CƏDVƏL

  [ər.] сущ. жедвел (таблица, расписание, табель, ведомость); dərs cədvəli тарсарин жедвел.

  Tam oxu »
 • CƏDVƏLÇİ

  сущ. жедвелчи, жедвел(ар) туькӀуьрдайди.

  Tam oxu »
 • CƏFA

  [ər.] сущ. жафа, азаб, азият; cəfa çəkmək жафа чӀугун, азият чӀугун; cəfa vermək жафа гун, руьгьдин азаб гун, азият гун, зулум авун; cəfasını çəkmək с

  Tam oxu »
 • CƏFAÇI

  кил. cəfakeş.

  Tam oxu »
 • CƏFAKAR

  [ər. cəfa və fars. ...kar] сущ., прил. жафакар, зулумкар; жафа гудай(ди), азаб гудай(ди), инжиклу ийидай(ди)

  Tam oxu »
 • CƏFAKARLIQ

  сущ. жафакарвал, зулумкарвал, жафа (азаб, азият) гун, инжиклу авун.

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  [ər. cəfa və fars. ...keş] прил. жафакеш, жафа чӀугвадай, гьар жуьре азабриз, дердериз эхдай.

  Tam oxu »
 • CƏFALANMAQ

  гл. жафа чӀугун, азаб (азият, зулум, дерт) чӀугун.

  Tam oxu »
 • CƏFALI

  прил. жафа алай, жафа гудай, азият гудай, инжиклу ийидай.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  [ər.] прил. манасуз, буш, ата-бата, са куьникни квачир, пичӀи (мес. гафар).

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYAT

  [ər.] сущ. ата-бата гафар, гьакӀан буш (манасуз) гафар, пичӀи гафар, чирт-пирт, чӀеря-пӀеря.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏK

  гл. буш-буш рахун, манасуз гафар рахун, ата-бата рахун, чирт-пирт авун, чӀеря-пӀеря авун.

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  сущ. манасузвал, гьакӀан бушвал, къиметсузвал; // ата-бата гафар, чирт-пирт, чӀеря-пӀеря.

  Tam oxu »
 • CƏFƏRİ

  [ər.] сущ. бот. петрушка; // петрушкадин (мес. тум).

  Tam oxu »
 • CƏFƏROTU

  сущ. бот. цӀуьлуькдиз ухшар недай салан хъач.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏ

  [ər.] сущ. шефте, чефте.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏK

  гл. шефте ягъун, шефте яна кӀевун (мес. рак).

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏK

  məch. шефте яна кӀевнаваз хьун (мес. рак).

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLİ

  прил. шефте квай; шефте алай; шефте янвай, шефте яна кӀевнавай.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏSİZ

  прил. шефте алачир; шефте квачир.

  Tam oxu »
 • CƏFTƏŞƏKİLLİ

  прил. шефтедин кӀалубдин, шефте хьтин, шефтедиз ухшар.

  Tam oxu »
 • CƏH-CƏH

  təql. чӀив-чӀив, цӀив-цӀив, цӀив-цӀирив; cəh-cəh vurmaq чӀив-чӀивун, цӀив-цӀивун, манидик кекягъун (нуькӀвери); ** bülbül kimi cə-cəh vurmaq (ötmək) б

  Tam oxu »